education - חינוך הכשרת עו''ה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

 
   
 
 
 
 
 
 
נספחים מחוברת מינהל סגל עובדי הוראה במוסדות להכשרת עובדי הוראה
מעודכן לשנת תשע"ב - 2011/2012
 

  נספח 1: לוח פעילות של גף כא"ב לשנת לימודים אקדמית במכללות
 
  נספח 2: הודעה על הפסקת עבודה בסוף שנת הלימודים לעובדי הוראה לא קבועים שאין להם תואר שלישי 
 
  נספח 3: הודעה על הפסקת עבודה בסוף שנת הלימודים לבעלי תואר אקדמי שלישי
 
  נספח 4: תום מינוי בפועל
 
  נספח 5: הודעה על הפסקת עבודה זמנית מעבר למשרה הקבועה במסגרת האגף להכשרת עובדי הוראה
 
  נספח 6: חוזה מיוחד להעסקת עובד/ת במשרד החינוך
 
  נספח 6א: בקשת הצטרפות לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים  
 
  נספח6ב: רשימת קרנות הפנסיה 
 
 נספח 7: הצהרת מועמד/ת להעסקה על פי חוזה מיוחד על העסקתו/ה במקומות עבודה נוספים
 
  נספח 8: בקשה למינוי בפועל
 
  נספח 9: חוות דעת של ועדת ההוראה המוסדית על מורה המועמד/ת לקביעות
 
  נספח 10: שאלון עובד/ת הוראה  
 
  נספח 11: טופס שיבוץ מורה
 
  נספח 11א: אישור העסקה 
 
  נספח 11ב: טופס שיבוץ מורה בתכנית לימודים לתואר שני (M.Ed)
 
  נספח 12: רשימת אנשי סגל בתוכניות תואר שני 
 
  נספח 13: בקשה להעסקה חריגה של מורה חדש/חדשה שאין לו/לה תואר שלישי
 
  נספח  14: אישור העסקה מורה חדש/ה או ממשיך/כה
 
 נספח 15: בקשה להעסקת עוזרי הוראה
 
  נספח 16: הצהרה בגין הגדלת היקף משרה מעבר למשרה הקבועה, עד למשרה אחת
 
  נספח 17: בקשה לעבודה נוספת בשכר מעל למשרה אחת (לעובדי מדינה)
 
  נספח 18: בקשה לעבודה נוספת בשכר מעל למשרה אחת (לעובדי תאגיד)  
 
  נספח 19: בקשה להיתר עבודה פרטית
 
  נספח 19א: הצהרה על עבודה פרטית
 
  נספח 20: בקשה לאישור גמול לבעלי תפקידים במוסדות להכשרת עו"ה
 
 נספח 20א: בקשה לאישור גמול לבעלי תפקידים (סגני מנהלים)
 
  נספח 20ב: בקשה לאישור גמול לבעלי תפקידים (מרכזים/ות)
 
  נספח 20ג: בקשה לאישור גמול לבעלי תפקידים (למרכזים/ות מסלולים)
 
  נספח 20ד: בקשה לאישור גמול לבעלי תפקידים (למרכזי/ות התמחויות)
 
  נספח 20ה: בקשה לאישור גמול לבעלי תפקידים (למדריכים/ות פדגוגיים)
 
  נספח 21: בקשה לאישור חופשה ללא שכר משעות קבועות
 
pp  נספח 22: שאלון משוב למורים הלומדים לתואר שלישי
 
 נספח 23: בקשה לאישורי השתלמות על סמך השתלמויות בקורסים שונים
 
  נספח 24: בקשה לאישור גמול השתלמות בעד פרסומים או לאישור ניקוד לשם קביעת דרגת שכר אקוויולנטית בעד פרסומים
 
  נספח 25: בקשה לאישור גמול השתלמות עבור תצוגות של יצירות אמנות
 
 נספח 26: בקשה להערכת תואר/דיפלומה אקדמית
 
p1

  נספח 27: ביקורת היעדרות מסיבת מחלה

 
p2

 נספח 28: בקשה לשיפוי בגין פיצוי ימי מחלה 

 
p2

 נספח 28א-יא: בקשה לשיפוי בגין ימי מחלה (סט טפסים) 

 
p2

  נספח 29: בקשה לשיפוי בגין פיצוי פיטורין/חודשי הסתגלות

 
  נספח 29א-ו: בקשה לשיפוי בגין פיצוי פיטורין וחודשי הסתגלות (סט טפסים למילוי)
 
  נספח 30: בקשה לאישור חופשה בשכר למטרת ייצוג לאומי בספורט (עובדי מדינה)
 
  נספח 31: בקשה לאישור היעדרות במהלך שנת הלימודים בתקופת ימי הלימוד הרגילים לצורך נסיעה לחו"ל (עובדי מדינה)
 
  נספח 32: תביעה לגימלה
 
  נספח 32א: הוראה בלתי חוזרת לבנק
 
  נספח 32ב: ריכוז נתוני פרישה
 
  נספח 32ג: בקשה לשמירת רציפות זכויות
 
  נספח 32ד: בקשה לצירוף שירות קודם במדינה
 
  נספח 32ה: בקשה לרכישת זכויות לגימלה
 
  נספח 32ו: בקשה לאישור פיצויי פיטורין
 
  נספח 32ז: אישור ימי מחלה בגין העסקה בבעלות אחרת 
 
  נספח 32ח: ריכוז ימי מחלה אצל מעסיקים שונים
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/10/2011  

עדכוני rss