education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
הדרכה
 

 

 

מפקחת פיתוח מקצועי לעו"ה והדרכה: 

גב' זיוה רון

טל': 073-3938441

רכזת הדרכה מחוזית:
ד"ר חגית פולק

מזכירות:

גב' יעל אמסלם

 

 

כא"ב ומזכירות

גזברות:

יהודי בי"ס -  נופר אלוק       

יהודי גנ"י - גב'  אילנית קינן

ערבי בית ספרי - שירן כהן  

ערבי גנ"י - אלה בירון   

ארצי (כולם) - אילנית קינן

 

מועדי קבלת קהל ומענה טלפוני

 

 

 
 
 

ההדרכה במחוז חיפה

פיתוח מערך ההדרכה ופיתוח מקצועי של המדריכים נמצא במוקד העשייה של לשכת ההדרכה, במחוז חיפה בשנים האחרונות. בתפיסת העבודה שלנו מונח הרציונל כי מדריך צריך להיות איש מקצוע המומחה בתהליכי הדרכה ובתחום תוכן. לשכת ההדרכה מובילה את תהליך הפיתוח המקצועי של המדריכים, ולפיכך רואה את תפקידה כבונה את מערך ההדרכה וכמקשרת  בין המדריכים, צרכי המחוז והשטח, ומדיניות המטה.

אנו מקיימים שלושה מהלכים השזורים זה בזה:

האחד – פיתוח מקצועי של מדריכים החותך מגזרים ותחומי דעת, והמוקד שלו בכישורי הדרכה, לאורך שנות הוותק המקצועי בהדרכה.  

השני – פיתוח מקצועי של המדריכים במחוז, על ידי מדריכים-עמיתים, מהמחוז ומחוצה לו - "מדריכים, מדריכים מדריכים".

השלישי – פיתוח מקצועי של קבוצת מדריכים מובילים, שמפתחת ומובילה חשיבה ותכנון מהלכים בהדרכה.

במהלך שנה"ל מתקיימים כנסים לכלל המדריכים, מכל המגזרים, ושכבות הגיל. מטרת הכנסים לחזק את הקשרים ביניכם המדריכים ואיתנו בלשכת ההדרכה. חשיבות הכנסים בפיתוח מקצועי של המדריכים, כאנשי מקצוע בהדרכה.

לשכת ההדרכה, בסיוע המטה, תמשיך לארגן ולעצב את מדיניות ההדרכה ולהטמיע אותה בקרב המדריכים.

לשכת ההדרכה במחוז רואה חשיבות רבה במיסוד דרכי קשר בינינו לבין המדריכים  שבשטח. אנו מאמינים, שעלינו המדריכים להיות מודל לתרבות עבודה, ליצירת דפוסי תקשורת בינאישיים, ורואים עצמנו, יחד איתכם המדריכים שבשטח, שותפים לבניית מודל עבודה של תקשורת יעילה ומועילה.

 

 

מבט אל הפדגוגי בהדרכה - השדה, התיאוריה והמחקר

 הגדרות תפקידי הדרכה - מערך הדרכה מחוזי 

 הדגמה בעבודת ההדרכה

 טופס משוב עצמי למדריך

 טופס משוב והערכה למודרך 

 טופס משוב והערכה למנהל

 

 
 
 
 

טפסים למדריך חדש (בלבד)

 הצהרת פרטי בנק

 טופס פנסייה 

 
 

מינוי לתפקיד הדרכה

 הסכם שכר לעובדי הוראה בתפקידי הדרכה - תשע"ז

 תהליך מינוי מדריכים - חוזר מפורט

 נספח לכתב המינוי: דף הסבר למורה / גננת בתפקידי הדרכה לשנת הלימודים תש"ף

 הנחיה למדריכים לגבי חופשת הקיץ וחופשות בכלל

 נתונים מעכבי שכר

 מינוי לתפקיד הדרכה

 הנחיות למילוי שאלון מועמד להדרכה במחוז חיפה

 דף הנחיות- לתוכנית עבודה - מורה בתפקיד הדרכה ארצי ומחוזי 

 דף הנחיות - ערכה למדריך - מורה בתפקיד הדרכה איזורי 

 תוספת לחוזר מנכל תשע/10 לגבי עו"ה בתפקידי הדרכה

 לחוזר מנכ"ל משנת 2003 המתייחס לתחום הדרכה. סעיף 8.3.4

 תוספת לחוזר מנכ"ל משנת תשס"ו

 
 

תוכניות עבודה שנתיות - יוגש באמצעות דוא"ל בלבד

 תחילת שנה- ערכה למדריך - מורה בתפקיד הדרכה איזורי

 תחילת שנה -תוכנית עבודה - מורה בתפקיד הדרכה ארצי ומחוזי

 תחילת שנה - תוכנית עבודה - מורה בתפקיד הדרכה במחוז

 אמצע שנה - ערכה למדריך - מורה בתפקיד הדרכה איזורי

 אמצע שנה - תוכנית עבודה - מורה בתפקיד הדרכה ארצי ומחוזי

 אמצע שנה - תוכנית עבודה - מורה בתפקיד הדרכה במחוז

 סוף שנה - ערכה למדריך - מורה בתפקיד הדרכה איזורי

 סוף שנה - תוכנית עבודה - מורה בתפקיד הדרכה במחוז

 
 
 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/06/2019

עדכוני rss