education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
פיתוח מקצועי
 

צוות המחלקה ותפקידם:

שם

תפקיד

טלפון

גב' דקלה ירדן,

מדריכה מחוזית מרכזת פיתוח מקצועי.

גב' אריאלה לבנברג

מדריכה מחוזית לפדגוגיה דיגיטלית בפיתוח המקצועי

 

גב' עליזה גורצקי

בירורים בנושא השתלמויות, תעודות בכיר, אישור גמול במסלול אישי, כפל תואר ויומנים.

8632788

גב' יעל אמסלם

שכ"ל, הדרכה, מענקי שעות והקלדות.

8632788

גב' ורד ליבל

מזכירה ונושאים כלליים

8632788פקס 8632585

 

מידע

  • בנושאי דרגה ושכר נא לפנות לכוח אדם בהוראה ו/או  גזברות המחוז.
  • מורים המתעתדים ללמוד במוסדות שונים המבצעים השתלמויות שלא באמצעות יומן המונפק על ידינו מתבקשים:
    א. לבקש מהמוסד עותק מצולם של אישור הכרה ע"י ועדת "רגב בלום" במשרד החינוך.
    ב. למלא טופס במסלול אישי, לצרפו לסילבוס הקורס המבוקש ולשלוח למחלקתנו את כל החומר שלושה שבועות לפני תחילת השתלמות לצורך בדיקה ומתן מענה.
  • ניתן לפנות בטלפון גם למידען מחוזי.
 

טפסים

מורים המעוניינים  להגיש בקשה למענקי שעות/שכ"ל יוכלו לבצע זאת דרך פורטל עובדי הוראה.
במידה ונדרש סיוע נוסף ניתן לפנות למרכז סיוע בטלפונים הרשומים בפורטל.

-----------------------------------------------------------------------------

 טופס השתלמות מסלול אישי (לטופס מצורפות הוראות מילוי והסבר על התהליך)

  השתלמויות עם ציון

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/05/2015

עדכוני rss