education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
הפיקוח על התקשוב
 
 
 

הודעות

 היערכות לתרגיל למידה מרחוק בחירום (2.2.2016) ולשבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת (7.2.2016)

 קייטנה דיגיטלית תשע"ד - מחוז חיפה

 מפגש מקוון במסגרת מצעד הספרים תשע"ד "קריאת קיוון בכדור פורח"

 "קריאת קיוון" - הזמנה לפעילות יצירה דיגיטלית בעקבות ספרים וסופרים

 כנס מחוז חיפה - היערכות ליום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת 20.1.2014

 הזמנה לכנס תקשוב מחוזי - "רבדים דיגיטליים בלמידה משמעותית" 28/10

 למידה ברשת חברתית ולמידה שיתופית- מכתב למנהל לקראת תשע"ד

 בניית תלקיט דיגיטלי בשפה - בתי ספר יסודיים: מכתב למנהל

 
 

אודות התחום

תקשוב בחינוך והתאמת מערכת החינוך למאה ה-21

חזון ורציונל התכנית באתר המינהל למדע ולטכנולוגיה.

עם תחילת העשור השני של המאה ה-21 עוברים בתי הספר תהליכי שינוי נרחבים לצורך התאמתם למציאות העדכנית ולהנחלת הכישורים הרלבנטיים לבוגר מערכת החינוך.
יעדה המרכזי של תכנית התקשוב הלאומית "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21" הוא שבכל בתי הספר יפעלו המורים והתלמידים בסביבת הוראה-למידה, המזמנת לימוד ועשייה במרחב המקוון הן בסביבה הבית-ספרית והן מחוצה לה ויטמיעו פדגוגיה מיטבית תוך שילובה בטכנולוגיית המידע והתקשורת. גבולות הכיתה יורחבו מעבר למיקום ולזמן הלימודים הקבוע, ההוראה תותאם לשונות התלמידים, יחוזק רצף למידה בכיתה ובבית, ייעשה שימוש במשוב ארגוני-פדגוגי בזמן אמת ובאדמיניסטרציה ארגונית-פדגוגית הנשענת על טכנולוגית המידע.

שילוב מושכל של הטכנולוגיה יקדם את תהליכי ההוראה הן ברמה הפדגוגית והן ברמת הניהול הפדגוגי.

 
 

מטרות ויעדים

מטרת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 היא להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר והקניית מיומנויות המאה ה-21, תוך כדי הטמעה של  טכנולוגיית המידע והתקשורת (ICT)
כדי להביא למצב שבו הטכנולוגיה משמשת להטמעת פדגוגיה חדשנית ולהקניית מיומנויות המאה ה-21, יש להביא למצב שבו השילוב של טכנולוגיית המידע משפר בהוראה את ההיבטים הבאים:

  • שיפור מיומנויות המורים 
  • התאמת ההוראה לשונות התלמידים
  • משוב בזמן אמת 
  • רצף למידה בכיתה ובבית וחיזוק הקשר בין הבית לבית הספר
  • אדמיניסטרציה שנשענת על טכנולוגיית המידע

 התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 במחוז חיפה

 
 

אתיקה ומוגנות ברשת

תקשוב והתאמת מערכת החינוך למאה ה21
אתיקה ומוגנות ברשת
 
רכזת מחוזית – רויטל פלג יצחקי

 
 

הקשר הרב דורי

תכנית "הקשר הרב דורי" היא תכנית ערכית חינוכית, הבונה גשר ערכי בין-דורי ומחזקת את מערכת הקשרים בין תלמידי בית הספר לבין האזרחים הוותיקים באמצעות הסביבה הטכנולוגית.

התכנית משלבת את הידע של המנחים הצעירים במיומנויות המאה ה-21, ואת שליטתם בטכנולוגיות המחשוב והתקשוב עם התנדבות ועם נתינה.

בשלב הראשון, התלמידים מלמדים את האזרחים הוותיקים מיומנויות תקשוב בסיסיות, ובהמשך מתעדים יחדיו, תוך כדי למידת חקר, את סיפורי המורשת.

המפגשים מזמנים דו שיח יצירתי, פורה ומפרה, ובו כל צד תורם מיתרונותיו לחיזוק הקשר הבין-דורי.

למידה הדדית וחוויות משותפות תורמות להבנה טובה יותר של בן הדור האחר, ובכך יוצרות מערכת קשרים שורשית וערכית בחברה המשלבת תרומה חברתית לקהילה ושימור המורשת היישובית קהילתית, הארצית והלאומית של מדינת ישראל.

 

 
 

למידה מקוונת בחירום

הערכות בתי הספר לפעילות מקוונת בחרום נועדה לשמירה על קשר עם התלמידים ולמידה מרחוק בזמן בו לא ניתן לקיים לימודים כסדרם בבתי הספר.

התנאים לתפקוד מיטבי במצבי חרום באמצעות הסביבה המקוונת הם קיום תקשורת ופעילות של הוראה- למידה מקוונת בעת שגרה, והערכות מכוונת למצב חרום.

 לומדים מרחוק (הנחיות משרד החינוך ללמידה מקוונת בחירום)

 חוזרי מנכ"ל בנושאי בטיחות ובטחון

 למידה מתוקשבת בחירום - הנחיות לעובדי הוראה

 למידה מתוקשבת בחירום - חומרי לימוד

 

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/06/2019

עדכוני rss