education - חינוך מינהל החינוך הדתי - חינוך לשוני
 
   
 
 
 
 
 
 
תוכניות לימודים
 

רכיבי החינוך הלשוני

תוכנית להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות א'-ב'

תוכנית להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ג'-ד'

תוכנית להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ה'-ו'


 
תוכנית הלימודים חינוך לשוני: שפה, ספרות ותרבות, - תוכנית לימודים לביה"ס היסודי הממלכתי והממלכתי דתי. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים.

לקראת קריאה וכתיבה בגן הילדים- תכנית לימודים לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, תשס"ח. מתוך אתר החינוך הקדם-יסודי.

הוראת עברית כשפה שנייה, תוכנית לימודים בעברית כשפה שניה בכיתות א'-יב' בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, תשס"ט. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים.

מידענות- מתווה לפיתוח תהליכים מידעניים במהלך הלמידה של תחומי הדעת להתנהלות לומדים בסביבה עתירת מידע, תש"ע, 2009, האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  19/07/2015  

עדכוני rss