education - חינוך מינהל החינוך הדתי - חינוך לשוני
 
   
 
 
 
 
 
 
דרכים לשיפור שטף - שיפור מדדי הפענוח: דיוק וקצב קריאה
 

יכולת הפקת המשמעות מהטקסט הכתוב, קרי הבנת הנקרא, היא תכליתה ומהותה של הקריאה  והיא בבסיס יכולת הלמידה בכלל והלמידה האקדמית בפרט (Sagirli, 2015;2000 ,National Reading Panel).  יכולת זו מורכבת מאוד והיא כוללת טווח רחב של רכיבים הקשורים לקורא, לטקסט ולפעילויות הנדרשות.  לאורך השנים, הוצעו מספר מודלים המנסים לאגד את הרכיבים והמיומנויות הקשורים והמנבאים את יכולת הבנת הנקרא ולהציגם כמודל. המודל הפשוט והבסיסי (The Simple View of Reading- SVR)  הציג את יכולת הבנת הנקרא כמכלול של יכולות פענוח (דיוק ושטף קריאה) לצד תהליכי הבנה.

          על אף ההבנה הבסיסית בחשיבות תהליכי פענוח בתהליך הקריאה, קיימת לעיתים הנחה שתשומת לב לדיוק ושטף מיותרת בכיתות היסוד הגבוהות (ג'- ו'), אולם מחקר על קשיי קריאה מצביע על כך שתלמידים רבים בכיתות הגבוהות יותר, עדיין נאבקים בתהליכי פענוח (Kieffer & Vukovic, 2013; Silverman et al, 2013).  עלינו, המורים, להכיר בחשיבות ובאחריות שלנו לביסוס שליטה בתהליכי הפענוח לכל אורך שנות הלימודים, נוכח העלייה ברמת המורכבות של הטקסטים, המשלב הלשוני וכמובן, במעבר מקריאה מנוקדת לקריאה שאינה מנוקדת.

         לפניכם סדרה של ארבעה מפגשים, העוסקת בשיפור רכיבי הפענוח: התייחסות לדיוק ולקצב קריאה, הן בקרב לומדים צעירים והן בקרב לומדים בכיתות הגבוהות יותר .  ההנחה בבסיס הסדרה היא שעלינו, המורים, להתייחס בתהליכי ההוראה לתהליכי פענוח לצד תהליכי הבנה, הן במליאה והן במתן מענה דיפרנציאלי לקבוצות לומדים.

במפגש הראשון נחשף לעקרונות לגיבוש תכנית עבודה וכן לאסטרטגיות שונות ומגוונות לשיפור הדיוק בקריאה.

בהרצאה נדגים את האסטרטגיות על שני טקסטים:

1. טקסט מנוקד: זנבות -  מי צריך אותם בכלל   ממיצ"ב ב' (תשע"ג), ראמ"ה.

 2.   טקסט בלתי מנוקד: התפקיד הראשי  ממיצ"ב ה' (תשס"ו), ראמ"ה.

*אין להשתמש בטקסטים האלה בתהליכי הוראה,  אלא רק בתהליכי הערכה. הטקסטים נבחרו לצורך ההרצאה כדי לאפשר נגישות לצופים.

 

 
 


 

במפגש השני נתנסה  ביישום האסטרטגיות לשיפור מדדי

 הדיוק בקריאה,  באמצעות הטקסט  שלמה המלך והדבורה ממיצ"ב ה', (תשס"ט), ראמ"ה.

ניתן למפות את האסטרטגיות ואת רשימות המילים בטבלה המצורפת.

 
 

במפגש השלישי נחשף לאסטרטגיות שונות ומגוונות לשיפור קצב הקריאה. נדגים שוב בעזרת הטקסטים זנבות - מי צריך אותם בכלל? ו התפקיד הראשי./ ראמ"ה

 
 

במפגש הרביעי  נתנסה  ביישום האסטרטגיות לשיפור קצב הקריאה, באמצעות הטקסט שלמה המלך והדבורה / ראמ"ה

ניתן למפות את האסטרטגיות ואת רשימות

המילים בטבלאות המצורפות:

טבלת קצב

טבלת דיוק

טבלת דיוק וקצב

מצורף לשימושכם דף סיכום: מדדי דיוק וקצב קריאה.

בברכת הצלחה, חדווה והנאה


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/07/2017  

עדכוני rss