education - חינוך מינהל החינוך הדתי - חינוך לשוני
 
   
 
 
 
 
 
 
לשון הקודש
 

לשון הקודש, הרב אברהם אבא וינגורט

המצווה לדבר עברית והשימוש בלשון הקודש ללימודי חול, הרב ארי שביט, שמעתין, 177.

יחסו של הרב קוק לתחיית הלשון, הרב פרופ' נריה גוטל, שמעתין

מעלות לשון הקודש (42) –חלק א'- הרה"ג זלמן ברוך מלמד 

מעלות לשון הקודש (43) – חלק ב'- הרה"ג זלמן ברוך מלמד 

רוח שפת הקודש, הרב בניהו ברונר, מגד ירחים 111,בהוצאת "בית הרב"

שפה אחת ודברים אחדים, פרשת נח,  אריה אולמן, הפקולטה למדעי היהדות, בר-אילן

 

השפה העברית

מפעל המילון ההיסטורי

רש"י והלשון העברית- חנוך גמליאל

עם ולשון- חינוך ותרבות- חיים א' כהן

בול הלשון העברית- אתר האקדמיה

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  30/07/2017  

עדכוני rss