education - חינוך מינהל החינוך הדתי - חינוך לשוני
 
   
 
 
 
 
 
 
"מרוץ הצבי עופרים"- תחרות כתיבת סיפורים של ילדי החמ"ד
 

 

"מרוץ הצבי" - תחרות כתיבת סיפורים - תשע"ט

    ע"ש צבי כורך ז"ל, מייסד תכנית "עופרים"

ראיון בגלי ישראל 

 

אנו שמחים להכריז על פתיחת תחרות כתיבת סיפורים "מרוץ הצבי" תשע"ט
מדי שנה משתתפים בפעילות מאות תלמידים מרחבי הארץ. רמת הסיפורים עולה מדי שנה. מדהים לגלות את העולם הפנימי של התלמידים, המשתקף בסיפורים שהם כותבים.
מסגרת התחרות מהווה הזדמנות לקידום תהליכי כתיבה בכל שכבות הגיל, שכן היא מזמנת במה אותנטית לפרסום.  מומלץ לפנות למדריכה הבית ספרית לעברית, על מנת לבנות יחד תכנית להובלת התהליך בדרך מיטבית.

חדש - השנה אי"ה  נקיים שלושה מסלולים:  
-    תלמידי כיתות ב'-ג'
    תלמידי כיתות ד'-ו'
   חמ"ד בתפוצות - כתיבת סיפורים ע"י ילדי החמ"ד השוהים בחו"ל. פרטים בנספח.

כל בית ספר בארץ רשאי לשלוח שלושה סיפורים לתחרות.
שני סיפורים בנושא חופשי – אחד לכל שכבת גיל (ב'-ג', ד'-ו').
סיפור נוסף לאור דמותו של הרב והרבנית נריה ז"ל.


יש לשים לב:
אורך מרבי של הסיפורים:  500 מילים.
היצג גרפי: גופן "דוד" (DAVID ) גודל 12. 
פרטים: שם מלא של מחבר/ת הסיפור, כיתה, שם מחנך/ת, שם רכז/ת שפה, שם בי"ס, טלפון של בי"ס, כתובת דוא"ל של בי"ס, ישוב.

לוח זמנים
פתיחת המרוץ - מפגש ווירטואלי לרכזות שפה, ביום ראשון כ"ו בחשון תשע"ט (4 בנובמבר 2018)
במפגש תערך הדגמה של תהליך הוראה אודות הרב והרבנית נריה ז"ל על פי עקרונות תכנית "עופרים".
פרסום בבית הספר - במהלך חודש כסלו תגיע בעז"ה לבי"ס כרזה לפרסום בבית הספר. בנוסף, מומלץ להכין עם התלמידים כרזות שמטרתן לעודד את התלמידים לכתוב סיפורים ולהשתתף בתחרות. בטקס המרכזי יוצגו הכרזות שיישלחו מבתי הספר לגב' זהבה פלד.

 

 


בס"ד
                        משרד החינוך
                                    מינהל החינוך הדתי
                                   היחידה לחינוך לשוני
 

תחרות בית ספרית - עד כ"ח בשבט תשע"ט (3 בפברואר 2019)
בתקופה זו יובילו המורים בבית הספר תהליכי הוראה בדגש על כתיבת סיפורים. בסיום התקופה תיערך תחרות פנימית לבחירת שלושה  סיפורים שייצגו את בית הספר בתחרות המחוזית. את שלושת הסיפורים הזוכים יש לשלוח למנחה המחוזית (פרטים בנספח) לא יאוחר מכ"ח בשבט תשע"ט.
בשליחת סיפור למנחה המחוזית יש לציין: שם הסיפור, שם התלמיד/ה, הכיתה, המורה, שם בית הספר והישוב (על פי סדר זה).

אתר "הסופרים הצעירים"
במקביל לתחרות פועל האתר "הסופרים הצעירים" באתר המקוון של החמ"ד. אתר זה מאפשר לתלמידים במה אמתית לפרסום סיפוריהם. הניסיון מראה שעצם הפרסום באתר מעלה את המוטיבציה של התלמידים לכתוב. זו הזדמנות לפרסם סיפורים של תלמידים שעברו תהליך משמעותי והתקדמו יחסית לעצמם. האחריות לבחירת הסיפורים היא של רכז השפה בבית הספר. העלאת סיפורים לאתר מתבצעת כאן. קוד שליחת סיפור 5678.
מומלץ להקרין בפני התלמידים את ההרצאה המקוונת של הסופרת נאוה מקמל-עתיר "מתחילים סיפור" .

פרסום שמות הזוכים בשלב המחוזי והארצי: א' באדר ב' תשע"ט (8 במרץ 2019)
טקס מרכזי: יום שלישי, כ"ו באדר ב' תשע"ט (2 באפריל 2019), בירושלים.
בטקס יוענקו תעודות ופרסים לזוכים במעמד משפחת כורך, ראשי החמ"ד, מפקחים, מנהלים, מורים 
והורי התלמידים הזוכים.

                                                                           בברכה,

                יעל נדלר                                                                    זהבה פלד
מפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד                               מרכזת תכנית "עופרים

 

מרוץ הצבי עופרים תשע"ז יוצא לדרך...

הזוכים בשלב הארצי לשנת תשע"ז

הזוכים בשלב המחוזי תשע"ז

 המשתתפים בסיירת תשע"ז:

תל- אביב

דרום

חיפה

ירושלים

מנח"י

מרכז

צפון

סיירת מירוץ הצבי - הסרטון

מרוץ הצבי- תחרת כתית סיפורים מהם השלבים בפועל?

מתחילים סיפור עם נאוה מקמל- עתיד

  הסופרים הצעירים- כאן תמצאו סיפורים של תלמידים מכל רחבי הארץ והעולם.  

מרוץ הצבי- תחרות כתיבת סיפורים- מסלול חמ"ד בתפוצות

על הצבי ועל "עופרים"

לאהוב לכתוב- זהבה פלד
יסודות רעיוניים ופדגוגיים בתוכנית עופרים- מתי דגן
צבי כורך ז"ל- נורית בן מנחם- גראוס
דברים לזכרו- הרב שמעון אדלר- ראש מינהל החינוך הדתי
מבוא לספר לזכרו- ד"ר ניסים אליקים
בעלי צבי ז"ל- הגברת לוצי כורך
השפה העברית שפת הקודש- הרב שמעון לוי
צמיחה מתוך שמחה- ד"ר יחיאל שרמן

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  19/01/2019  

עדכוני rss