education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
המינהל לחינוך דתי
שנת ציון וירושלים מכמיהה להגשמה מחזון למציאות
 

בס"ד

 

                                                              

                                                     לחצו כאן לאגרות ראש המינהל

 

שלומות וברכות!

 

 

מהו יסוד החינוך? מהי אותה נקודה מרכזית עיקרית שעליה יבנה כל החינוך?

 

לשמחתינו, הנביא ישעיהו (נ"א, א-ב') סייע לנו וקורא לאומה לשוב למקורה, לעצמיותה:

לנקודת הראשית: "הביטו אל צור חוצבתם! הביטו אל אברהם אביכם".

ממשה רבינו קיבלנו תורה, ואברהם אבינו הוא ה"דרך ארץ שקדמה לתורה"

דרך ארץ- פירושו: מידות, התנהגות אנושית, מוסרית ישרותית.

את היסוד הזה קיבלנו מ"האבות שנקראו ישרים" (ע"ז, כ"ה).

ספר בראשית נקרא לכן "ספר הישר", מהראשית נוכל ללמוד את יסוד החינוך, וכך אמנם כותב הרב זצ"ל: "מטרת החינוך בישראל היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה לעשותו טוב וישר" (אגרת ק"ע) זה היסוד, וזו המטרה המרכזית: "לעשותו טוב וישר".

 

נתפלל כולנו ונשתדל לחנך ולהתחנך ל"טוב ולישר" ויהי ה' עמנו.

 

 

 

                                                     בהצלחה רבה לכולנו,

 

                                                            אברהם

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  23/02/2018  

עדכוני rss