education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
ארגון מינהל ותקציב החינוך הדתי
אתי אורלב - סגנית מנהל החמ"ד
 
 

"הדור הראשון של עקבא דמשיחא... הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל... וכשיתחזק הכח החומרי של האומה, אז ייגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה..." 

הראי"ה קוק

 

etior@education.gov.il

 טל' - 02-5604102/09

פקס - 02-5604105

 

 
משולחנה של אתי
 
הקישורים מתחדשים ומתעדכנים בכל פתיחת שנה וניתנים ליישום בזמנים המפורסמים בלבד. 
 

יסודי

יצירת קשר - הרב יצחק מלכה  02-5604126

--------------------- ---------------------------------------------------

על יסודי

 • נוהל תקנה 460221 – תקצוב בעלויות עבור העמקה במקצועות היהדות לבחינות הבגרות בתנ"ך, תושב"ע/יהדות ומחשבת ישראל בחטיבה העליונה
 • נוהל תקנה 460222 - קריטריונים לתקצוב מוסדות על-יסודי תורניים עבור פעילות רב ופעילות בלתי פורמלית.
 • נוהל תקנה 460217 - תבחינים לתקצוב רבנים במוסדות חינוך עי"ס
 • פעילות רבנית - טופס הגשת בקשה להעברה תשע"ז
 • נוהל תקנה 460220 – תבחינים לתקצוב פרויקט התנדבות בפריפריה בחטיבה העליונה. להלן הטפסים הנחוצים לבקשה.  
  לשאלון לחץ כאן
  לטופס בקשה לחץ כאן
  לדו"ח ביצוע לחץ כאן

--------------------- ---------------------------------------------------

תמיכות


--------------------- ---------------------------------------------------

מכללות

מינהל החינוך הדתי קורא לכלל המכללות האקדמיות הדתיות לחינוך, המוכרות על ידי המל"ג, המכשירות מורים למסגרות החינוך הממלכתי דתי, להגיש את מועמדותן לצורך קיום פעילות משותפת עם החמ"ד הכוללת :

 

 1. הוראת קורסים והעברתם לפרחי הוראה ולעובדי הוראה, כמו גם נקיטת פעולות להטמעתם בקרב מורי המורים, המורים ופרחי ההוראה. כל זאת עפ"י הפירוט המבוקש לכל תחום;
 2. פיתוח תוכניות, חומרי למידה וקורסים בתחומים הבאים: בחכמ"ה, ללמוד וללמד, לכל אדם ישנה, העמידו תלמידים הרבה וחמ"ד וקהילה שהם חמשת אבני היסוד של משנת החמ"ד.

 

רצ"ב: קריטריונים לתקצוב תכניות הכשרה ופיתוח מקצועי להעמקת יעדי החמד 

כתב התחיבות קניין רוחני

סקיצה להצעת תקציב

 

במסגרת הגשת קול קורא על המכללה, יש להגיש את הבקשה לתקצוב לשנת תשע"ח באמצעות פורטל התמיכות במרכב"ה,

כאשר על המכללה לחתום על הבקשה בחתימה דיגיטלית.
הקול קורא פורסם ביום חמישי יב' תמוז תשע"ז, 06 ביולי 2017 במערכת מרכב"ה. טווח ההגשה הינו עד יום חמישי יח' אב תשע"ז, 10 באוגוסט 2017.

.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לקרן מליחי בטל' 02-5604121.

 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2018  

עדכוני rss