education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
חומש במדבר
 

 

חומרים למורים

חומרים לתלמידים

פרשת במדבר

חוברת תלמוד תורה מורשה

דגשים לפרשת במדבר  הרב עמירם אלבה

מבחן במדבר פרקים א-ד מרותי חיימוב

מבחן ד במדבר ברוריה בריימן

מבחן ד במדבר ברוריה ואודליה

מבחן במדבר ברוריה בריימן

מבחן במדבר ברוריה ואודליה

מבחן במדבר פרקים א-ד רותי חיימוב

פרק ב יצירת מחנה ישראל

פרק ב יצירת מחנה ישראל 1

פרק ב יצירת מחנה ישראל 2

פרק ג

 א המפקדים בחומש במדבר 

 ג דמותו של משה 

 ג ו טו בכורות ברכת כהנים ציצית חלה עם רעיונות להפעלה

שאלות חזרה במדבר הרב יניב קרייף

מבחן הרב אליהו פינר

פרשת נשא

חוברת תלמוד תורה מורשה

דגשים לפרשת נשא  הרב עמירם אלבה

מבחן במדבר פרקים א-ד מרותי חיימוב

מבחן נשא ברוריה בריימן

מבחן פרשת נשא מרים רוטנר

מבחן נשא ברוריה בריימן ואודליה

שאלות חזרה נשא הרב יניב קרייף

ג ו טו בכורות ברכת כהנים ציצית חלה עם רעיונות להפעלה

בני לוי ברוריה בריימן

בני לוי ברוריה בריימן ואודליה

מדרש רבה דגלי השבטים

שאלות חזרה מרים רוטנר

מבחן הרב אליהו פינר

פרשת בהעלותך

חוברת תלמוד תורה מורשה

 

דגשים לפרשת בהעלותך  עמירם אלבה

הוראות לקראת מבחן אסתר אבוטבול

מבחן אסתר אבוטבול

 מבחן שאלות מיצב ביס יקיר

שאלות חזרה בהעלותך הרב יניב קרייף
פרק י על יתרו ברוריה בריימן

שאלות חזרה אלון מזרחי

מבחן אסתי הרברט נעם אלעד

שאלות חזרה אסתי הרברט נעם אלעד

במדבר פרק י על יתרו ברוריה ואודליה

 ח אהרן שלך גדולה משלהם בהעלותך

 ח ט בהעלותך

 י יב כ יתרו מרים ואהרן בנושא הכרת

 יב יג טז מרים מרגלים פרשות שלח קרח

 יב כ וכז מעשה אבות סימן לבנים

 יב צרעת מרים והדיבור על משה בהעלותך 1

 יב צרעת מרים והדיבור על משה בהעלותך 2

מבחן הרב אליהו פינר

פרשת שלח

חוברת תלמוד תורה מורשה

 

דגשים לפרשת שלח  עמירם אלבה

חידון פרשת שלח לך 

מבחן פרשת שלח מרים רוטנר

במדבר יד שאלות מהמיצב ריבי ארפי

מבחן בסגנון מיצב מזל שלום

שלח מבחן שירה ואסתר אבוטבול

שאלות חזרה שלח לך הרב יניב קרייף
הפרשת חלה לניילן ולחלק כשלומדים ומכינים בפרשת שלח

חזרה לפרשת שלח לך

ג ו טו בכורות ברכת כהנים ציצית חלה עם רעיונות להפעלה

יב יג טז מרים מרגלים שלח קרח

יג המרגלים

יג יד המרגלים

פרק יד ברוריה ומרים

חזרה לפרשת שלח לך

חידון פרשת שלח לך

פרשת קרח

דגשים לפרשת קרח  עמירם אלבה

חידון מרים רוטנר

 

 

שאלות חזרה קורח הרב יניב קרייף
יב יג טז מרים מרגלים שלח קרח

חזרה על מתנות כהונה פרשת קרח אלון מזרחי

מבחן בסגנון מיצב מזל שלום

פרקים טז יז שאלות מהמיצב ריבי ארפי

מתנות כהונה קרח במדבר יח ריבי ארפי

מבחן הרב אליהו פינר

  

פרשת חוקת

דגשים לפרשת חקת  עמירם אלבה

מבחן בסגנון מיצב מזל שלום

שאלות חזרה חוקת הרב יניב קרייף
עבודת כיתה פרק כא

 י יב כ יתרו מרים ואהרן בנושא הכרת

יב כ וכז מעשה אבות סימן לבנים

כ השלום ומידות טובות בחומש במדבר 

מבחן הרב אליהו פינר

פרשת בלק

דגשים לפרשת בלק  הרב עמירם אלבה

שאלות חזרה בלק הרב יניב קרייף

כב בלק מול אברהם

ברכות בלעם פרק כג

פרק כד 

פרשת פנחס

דגשים לפרשת פנחס הרב עמירם אלבה

שאלות חזרה פנחס הרב יניב קרייף 

יב כ וכז מעשה אבות סימן לבנים

 כז בחירת מנהיג משה יהושע פרשת פנחס

פרשת מטות

דגשים לפרשת מטות  הרב עמירם אלבה

שאלות חזרה מטות הרב יניב קרייף
 

פרשת מסעי

דגשים לפרשת מסעי הרב עמירם אלבה

לג מסעי מסעות בני ישראל 

שאלות חזרה מסעי הרב יניב קרייף
 

כללי על החומש

מבחן אמריקאי ספר במדבר מהרב נדב כהן תת עלי

מבחן במדבר ברוריה בריימן

מבחן במדבר ברוריה ואודליה

ניסיונות ותלונות בני ישראל מרים רוטנר

תכנון שנתי חומש במדבר רותי חיימוב

פסוקי רשי וידע בעל פה תשעב הרב שמואל רוזנברג

מבדק רשי

רצף אירועים בספר במדבר מרים רוטנר

במדבר פרקים א-יג שאלות על רשי ופסוקים בעפ הרב שמואל רוזנברג

במדבר פרקים טו-כא שאלות על רשי ופסוקים בעפ הרב שמואל רוזנברג

ושיננת לבניך- דף הפסוקים ללימוד בעפ רעות מלכן

טיפים ושיטות חזרה לקראת מיצב במדבר

מבחן במדבר נירית גרתי

מבחן מסכם במדבר-קרח לקראת מיצב מוטי סימפסון

מבחן קורח חוקת לקראת מיצב נירית גרתי

מבחן שלח לך עד חוקת עם שאלות ממיצב נירית גרתי

חוברת חזרה כל ספר במדבר מהרב נדב כהן תת עלי

חזרה במדבר מברוריה בריימן

חזרה במדבר מברוריה ואודליה

דפי עבודה במדבר על פרקים רבים

דפי עבודה במדבר

ושיננתם על חומש במדבר הרב אבנר גדסי 

תפקידים ומנהיגים בחומש במדבר

מבחנים חדשים עד פרק יד חומש במדבר ישראל יוקל

מבחנים על כל חומש במדבר ישראל יוקל

מבנה ספר במדבר רעות מלכן

מחוון למבחן הכנה למיצב במדבר -קרח מוטי סימפסון

מיומנויות יסוד משימת חץ הניתנת לילד שרוצה להעלות ציון רעות מלכן

ניקוד למבחן הכנה לקראת מבחן במדבר-קרח מוטי סימפסון

סיכום לסיום חומש במדבר רעות מלכן

פסוקים בעפ בוחן זיוה יגודייב

 רצף אירועים בספר במדבר רעות מלכן

שאלות חזרה על כל החומש הרב יוסף טולידנו

 

      

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  16/11/2017  

עדכוני rss