education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
חומש בראשית
 

ברוב הקבצים מופיע שמו של מחבר הקובץ.

 

חומרים למורים

חומרים לתלמידים

פרשת בראשית

 חוברת להוראת פרשת בראשית נח מורשה

מורשה

פרשת בראשית הרב אליהו פינר

מבחן פרשת בראשית הרב אליהו פינר 

חוברת חזרה לתלמיד לפרשת בראשית נח

שיר עשרה דורות

בראשית הרב יאיר לבני

שאלות חזרההרב יניב קרייף

  

פרשת נח

 חוברת להוראת פרשת בראשית נח מורשה

 מורשה

פרשת נח הרב אליהו פינר

מבחן פרשת נח הרב אליהו פינר 

חוברת חזרה לתלמיד לפרשת בראשית נח 

נח הרב יאיר לבני

שאלות חזרה הרב יניב קרייף

פרשת לך לך

חוברת להוראת פרשת לך לך  מורשה

ואעשך לגוי גדול

לפרשת לך לך

דגשים בפרשת לך לך

דגשים בפרשת לך לך טבלה

פרשת לך לך הרב אליהו פינר

מבחן פרשת לך לך הרב אליהו פינר

חוברת חזרה לתלמיד לפרשת לך לך  מורשה

 לך לך הרב יאיר לבני

לך לך וירא חוברת עבודה הרב חנן ויזנר

הזמנה למסיבת סיום לך לך

אברהם בגרר הרב נתנאל ברנע

בראשית יב הירידה למצרים

בראשית יב יג יד טו מבדק סיום פרשת לך לך

שאלות חזרה הרב יניב קרייף

פרשת וירא

חוברת להוראת פרשת וירא  מורשה

הזמנה למשתה יצחק אור זבולון

הזמנה למשתה יצחק תשסט

תוכנית עבודה לפרשת וירא מפרק כ עמירם אלבה

פרשת וירא הרב אליהו פינר

מבחן פרשת וירא הרב אליהו פינר

חוברת חזרה לתלמיד לפרשת וירא  מורשה

וירא הרב יאיר לבני

לך לך וירא חוברת עבודה הרב חנן ויזנר

 סיום פרשת וירא

שיר צחוק בא לעולם הקלטה לשמיעה תודה לחיים שרייבר

שיר צחוק בא לעולם מנוקד

בראשית יח יט כ כא כב תפזורת לסיכום פרשת וירא

בראשית יח משפחת אברהם הכנסת אורחים וירא

בראשית יח הכנסת אורחים 1

בראשית יח הכנסת אורחים 2

שאלות חזרה הרב יניב קרייף

פרשת חיי שרה

חוברת להוראת פרשת חיי שרה  מורשה

פרשת חיי שרה הרב אליהו פינר

מבחן פרשת חיי שרה הרב אליהו פינר

 חוברת חזרה לתלמיד לפרשת חיי שרה  מורשה

מבחן חיי שרה כתה ב

חיי שרה חוברת עבודה הרב חנן ויזנר

חיי שרה הרב יאיר לבני

דף עבודה אליעזר ורבקה הרב נתנאל ברנע

שאלות חזרה הרב יניב קרייף

פרשת תולדות

חוברת להוראת פרשת תולדות  מורשה

ברכה לחתונת יצחק ורבקה קרן אורנבוך

הזמנה לחתונה יצחק ורבקה קרן אורנבוך

תפזורת פרשת תולדות עקיבא גולן

תשובות תפזורת פרשת תולדות עקיבא גולן

פרשת תולדות הרב אליהו פינר

מבחן פרשת תולדות הרב אליהו פינר

חוברת חזרה לתלמיד  לפרשת תולדות  מורשה

תולדות חוברת עבודה הרב חנן ויזנר

סיכום הרב יצחק שרביט 1 2

תולדות הרב יאיר לבני

סיום פרשת תולדות

מכתב לראש הממשלה פרשת תולדות

ורב יעבוד צעיר פרשת תולדות עקיבא גולן

תולדות- ברכת יצחק ליעקב ועשיו הרב נתנאל ברנע

שאלות חזרה הרב יניב קרייף

פרשת ויצא

חוברת להוראת פרשת ויצא  מורשה

פרשת ויצא הרב אליהו פינר

מבחן פרשת ויצא הרב אליהו פינר

 חוברת חזרה לתלמיד לפרשת ויצא  מורשה

ויצא חוברת עבודה הרב חנן ויזנר

ויצא הרב יאיר לבני

ויצא- בני יעקב הרב נתנאל ברנע

דף עבודה ויצא הרב נתנאל ברנע

שאלות חזרה הרב יניב קרייף

פרשת וישלח

חוברת להוראת פרשת וישלח  מורשה

פרשת וישלח הרב אליהו פינר

מבחן פרשת וישלח הרב אליהו פינר

חוברת חזרה לתלמיד לפרשת וישלח  מורשה

וישלח חוברת עבודה הרב חנן ויזנר

וישלח הרב יאיר לבני

שאלות חזרה הרב יניב קרייף

פרשת וישב

חוברת להוראת פרשת וישב  מורשה

דגשים בפרשת וישב טבלה

פרשת וישב הרב אליהו פינר

מבחן פרשת וישב הרב אליהו פינר 

 חוברת חזרה לתלמיד לפרשת וישב  מורשה

וישב חוברת עבודה הרב חנן ויזנר

דפי עבודה וישב

וישב יוסף בבית הסוהר מנוקד הרב נתנאל ברנע

בני יהודה הרב יאיר לבני

בני יהודה ויוסף בבית פוטיפר הרב יאיר לבני

חלומות יוסף הרב יאיר לבני

יוסף ואחיו בשכם הרב יאיר לבני

יוסף ואשת פוטיפר ויוסף בבית הסוהר הרב יאיר לבני

יוסף וחלומות הסריסים הרב יאיר לבני

אחי יוסף בית יוסף ועלילת הגביע הרב יאיר לבני

אחי יוסף במצרים הרב יאיר לבני

אחי יוסף שבים לארץ כנען הרב יאיר לבני

אחי יוסף שבים למצרים הרב יאיר לבני

שאלות חזרה הרב יניב קרייף

פרשת מקץ

חוברת להוראת פרשת מקץ  מורשה

 חוברת חזרה לתלמיד  לפרשת מקץ  מורשה

מקץ חוברת עבודה הרב חנן ויזנר

חלומות פרעה הרב יאיר לבני

פתרון החלומות על ידי יוסף הרב יאיר לבני

מקץ אחי יוסף באים למצרים הרב נתנאל ברנע

מקץ אחי יוסף באים למצרים עם בנימין הרב נתנאל ברנע

מקץ נסיון הגביע הרב נתנאל ברנע

פרשת מקץ לסדר תמונות לפי הסדר הרב נתנאל ברנע

דף צביעה מקץ 2 הרב נתנאל ברנע

יוסף השליט הרב נתנאל ברנע

בראשית מא מב יוסף במצרים מקץ

שאלות חזרה הרב יניב קרייף

פרשת ויגש

חוברת להוראת פרשת ויגש  מורשה

פרשת ויגש הרב אליהו פינר

מבחן פרשת ויגש הרב אליהו פינר

 דפי עבודה ויגש

חוברת חזרה לתלמיד לפרשת ויגש  מורשה

ויגש חוברת עבודה הרב חנן ויזנר

ויגש הרב יאיר לבני

ויגש נאום יהודה הרב נתנאל ברנע

ויגש יוסף מתגלה לאחיו הרב נתנאל ברנע

ויגש יעקב בא למצרים הרב נתנאל ברנע

ויגש סיום- המצרים עבדים לפרעה הרב נתנאל ברנע

שאלות חזרה הרב יניב קרייף

פרשת ויחי

חוברת להוראת פרשת ויחי  מורשה

ברכות יעקב לבניו פרשת ויחי שלומי דמנטמן

ברכות יעקב לבניו פרשת ויחי משודרג

פרשת ויחי הרב אליהו פינר

מבחן פרשת ויחי הרב אליהו פינר

 חוברת חזרה לתלמיד לפרשת ויחי מורשה

ויחי חוברת עבודה הרב חנן ויזנר

ויחי הרב יאיר לבני

ויחי ברכת יעקב למנשה ואפרים הרב נתנאל ברנע

ויחי ברכת יעקב לבניו יהודה עד נפתלי הרב נתנאל ברנע

שאלות חזרה הרב יניב קרייף

כללי על החומש

 קובץ אהבת תורה וחודש אלול

ה מבטיח ה מקיים

מי יודע בנים

מי יודע בנות

הארת אבות האומה בגובה הנכון

קובץ דפי קשר בראשית מעודכן

שירים לחומש בראשית מרוכז

שיר הפרשיות לכריכת החומש

סיום  חומש בראשית

ערב כיתה חשון סז

משחקים לסיום חומש בראשית

משחק זכרון לך - מקץ

כולנו כבר גדולים-קישוט

חזרה חומש בראשית הרב יובל קאפח: חוברת סיכום  התמצאות בחומש

 ד קין והבל ובראשית יג אברהם ולוט לכיתות הגבוהות

 יג כב כד רועי אברהם עקידת יצחק ורבקה   

בראשית כד הצגה רבקה אמנו למסיבת סוף שנה  

דפי עבודה בראשית על כל החומש

 

 

 

 

  אתר חינוכי חדש עלה לאויר: מידה טובה

  בכל שבוע מועלת מידה טובה מפרשת השבוע מתוך הספר "ערכים ומדות במקרא" ומסביבה: מאמר מרכזי, שני סיפורי ילדים ושאלות לדיון בסוף כל סיפור.
  התכנים מיועדים למורים/הורים לגילאי יסודי

  מתוך החיבורים של הרב יצחק עמרני, בבחינת "טעמו וראו". הקבצים מהווים יחידה בפני עצמה. להלן תנאי השימוש בחומרים:

   
   

      תאריך עדכון אחרון:  12/09/2015  

  עדכוני rss