education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
לימודי החול
 

 המקצוע

 שפה

 מתמטיקה

 מדעים

 אנגלית

היסטוריה (החל מכיתה ו') 

 ספרות (כתות ז-ח)

 

תפקידו המיוחד של עמנו באנושות דורש מאתנו לעסוק בלימוד כל החכמות והמדעים מתוך ראייה אידיאליסטית, המבקשת להביא ברכה לעולם על ידי פיתוח כל הכישרונות הטובים שנתן ה׳ באדם ובטבע. יחד עם זאת, עלינו לשקוד על פיתוח המוסר, המשפט והצדק כפי שמדריכה אותנו תורתנו, כדי להבטיח שכל הידע והחכמה יופנו להביא ברכה ולא קללה, אושר ושמחה ולא צער ועוולה.

מתוך ראייה זו נדרבן את תלמידנו להצטיין בלימוד כל המקצועות כולם באחריות ובהתמדה, למען יגדלו להיות אנשי מקצוע ומדע יראי שמים מוסריים ואידיאליסטיים. המורים למקצועותיהם השונים יראו את עצמם שליחים למגמה זו, ויפעלו מתוך אחריות להנחלתה לתלמידיהם תוך השתלמות והתמקצעות מתמידות.

 

מתוך התכנית החינוכית לבתי הספר הממ"ד היסודיים

 
 
 

    תאריך עדכון אחרון:  06/11/2014  

עדכוני rss