education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
חומש שמות
 
 
 
 

 

חומרים למורים

חומרים לתלמידים

פרשת שמות

חוברת למורה לפרשת שמות מורשה

מבחן פרשת שמות 

שאלות חזרה שמות בג ו-ח הרב יניב קרייף
חוברת חזרה לתלמיד לפרשת שמות
מורשה

שמות א ושמות ג המילדות ומשה בסנה

שמות א העבדות והתרבות ישראל מתאים לכיתות גבוהות

שמות ב אמתה או אמתה

שמות ב הולדת משה עבור בתי ספר ממלכתיים

שמות ב משה ושמות ז עשרת המכות לכתה ב-ג

שמות פרק ד דף עבודה 

פרשת וארא

חוברת למורה לפרשת וארא מורשה

יציאת מצרים בכיתה

מבחן פרשת וארא 

מבחן פרשת וארא ברוריה בריימן

 

שאלות חזרה וארא בג ו-ח הרב יניב קרייף
חוברת חזרה לתלמיד לפרשת וארא מורשה

שמות פרק ו רשי

פרשת בא

חוברת למורה לפרשת בא מורשה

מערך דגשים ודברים לפסח למלמדים בגן וגננות הרב דן בזק

דגשים לקראת פסח עמירם אלבה

שאלות חזרה בא בג ו-ח  הרב יניב קרייף
חוברת חזרה לתלמיד לפרשת בא מורשה

עשרת המכות סדר, טבלת השוואה משה פרסיקו

יציאת מצרים לקראת פסח הרב נתנאל ברנע

פרשת בשלח

 למורה לפרשת בשלח מורשה

בוחן שירת הים

שירת הים חלוקה לארבעה נושאים מיכל פרוייליך

חוברת חזרה לתלמיד לפרשת בשלח מורשה

מבחן פרשת בשלח

שאלות חזרה בשלח בג ו-ח הרב יניב קרייף

פרשת יתרו

חוברת למורה לפרשת יתרו מורשה

דגשים לספור מתן תורה לשבועות תשעב

שאלות חזרה יתרו בג ו-ח  הרב יניב קרייף
חוברת חזרה לתלמיד לפרשת יתרו מורשה

שמות יח וכן שמות כ הגעת יתרו עצת יתרו מתן תורה  

פרשת משפטים

חוברת למורה לפרשת משפטים מורשה

מצוות ונושאים פרשת משפטים

שאלות חזרה משפטים בג ו-ח  הרב יניב קרייף
חוברת חזרה לתלמיד לפרשת משפטים מורשה

שמות כב הגר היתום והאלמנה פרשת משפטים

פרשת תרומה

חוברת למורה לפרשיות תרומה - תצוה מורשה

שאלות חזרה תרומה בג ו-ח הרב יניב קרייף
חוברת חזרה לתלמיד לפרשיות תרומה - תצוה מורשה

שמות כה תרומה למשכן  

פרשת תצוה

חוברת למורה לפרשיות תרומה - תצוה מורשה

שאלות חזרה תצוה בג ו-ח  הרב יניב קרייף
חוברת חזרה לתלמיד לפרשיות תרומה - תצוה מורשה

פרשת כי תשא

חוברת למורה לפרשת כי תשא מורשה

שאלות חזרה כי תשא בג ו-ח  הרב יניב קרייף
חוברת חזרה לתלמיד לפרשת כי תשא מורשה

שמות ל לא לב כי תשא שמירת שבת חטא העגל

 

פרשת ויקהל

חוברת למורה לפרשיות ויקהל - פקודי מורשה

שאלות חזרה ויקהל בג ו-ח הרב יניב קרייף
חוברת חזרה לתלמיד לפרשיות ויקהל - פקודי מורשה 

פרשת פקודי

חוברת למורה לפרשיות ויקהל - פקודי מורשה

שאלות חזרה פקודי בג ו-ח הרב יניב קרייף
חוברת חזרה לתלמיד לפרשיות ויקהל - פקודי מורשה
 

כללי על החומש

דגשים ונקודות עיקריות בחומשים

קובץ דפי קשר שמות-בשלח

קובץ דפי קשר יתרו-פקודי

סקירת ספר שמות - קישוט 

 

קובץ שאלות חזרה לפרשיות שמות-בשלח

קובץ שאלות חזרה לפרשיות יתרו-פקודי

דפי עבודה שמות על כל החומש

   

 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  16/05/2015  

עדכוני rss