education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
התיכון הוירטואלי
 

תכנית המאפשרת לתלמידים ללמוד במסגרת קורסים וירטואליים עתירי תוכן דיגיטלי, כחלק מהלימודים הפורמליים שלהם בבית הספר.

מהות ותיאור המשימה/הפעולה:

תכנית המתמקדת בהוראת מקצועות המתמטיקה והפיזיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד והמאפשרת לבתי הספר להגמיש את מסגרות הלמידה שלהם ולהציע לתלמידים ללמוד במסגרת קורסים וירטואליים, כחלק מהלימודים הפורמליים בבית הספר – כשהתנאים הבית-ספריים אינם מאפשרים פתיחת כתות- מגמה מתאימות (מספר תלמידים מצומצם, העדר מורה מתאים)
המטרה היא להעלות את מספר התלמידים הלומדים ומצליחים במקצועות אלו לבגרות מורחבת. הקורסים מתנהלים במלואם ברשת במודלFOL (Fully Online) ומאפשרים לכל תלמיד במדינה ללמוד מקצועות אלה לבגרות מורחבת, ללא תלות בזמן או במקום.

מבנה הלימודים בתכנית הוא:

 • שבוע לימודים בן 3-5 שעות של שיעורים סנכרוניים בכיתה וירטואלית בת 20 תלמידים
 • 2-3 שעות תרגול בקבוצות בנות 3-4תלמידים
 • שיעורי בית מנוטרים ללימוד עצמי, מבדקים ומבחנים, משוב מידי  ותמיכה שוטפת, לפי הצורך

אוכלוסיית היעד:

בתי ספר שאינם יכולים להציע לתלמידיהם ללמוד לבגרות מורחבת בשני המקצועות

הישגים מצופים: ידע, כישורים ומיומנויות, מאפיינים התנהגותיים *.

 • ידע והבנה ברמה מוגברת במקצועות המתמטיקה והפיזיקה.
 • פיתוח יכולות למידה עצמאית ומעמיקה
 • פיתוח משמעת עצמית ואחראיות אישית על הלמידה

כיוונים למדדים אפשריים:

 • מבדקים ומבחנים במהלך השנה
 • הציונים בבחינת הבגרות

משאבים:

 • מורים מקצועיים
 • מט"ח מפעילה את התוכנית במימון משרד החינוך וקרן טראמפ..

חומרים וכלים:  

 • תכניות וחומרי למידה שפותחו במט"ח. שיעורים סנכורניים  ואסיכרוניים
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/07/2017