education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית אל"ה (איתור, איבחון, למידה והערכה)
תכנית המקדמת למידה משמעותית
 

רציונל

 

תכנית אל"ה, המיועדת לתלמידים מתקשים, מהווה תשתית פדגוגית ליישום יעד ההכלה בחטיבות הביניים (ראה- מתנ"ה, אתר אגף א' חינוך על- יסודי, משרד החינוך).
קידום תלמידים מתקשים מחייב פיתוח תפיסה  מקיפה וכוללנית, תוך התייחסות להיבטים לימודיים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים בתפקודם.
למורים, ליועץ החינוכי ולבעלי תפקידים נוספים בבית- הספר, תפקיד חשוב בליווי התלמידים ובתמיכה בהם במהלך לימודיהם, בשל הקשיים והתסכולים עימם מתמודדים התלמידים המתקשים.
יש ללוות, לעודד וליצור חוויות הצלחה לתלמידים, תוך טיפוח דיאלוג מיטבי בינם לבין המורים.
הפעלת התכנית בהתאם למפורט להלן מאפשרת קיום שיח פדגוגי מתמיד, תוך מכוונות גבוהה למגוון הצרכים של התלמידים המתקשים, לקידומם וליצירת חוויות הצלחה.

מטרת התכנית

לפתח ולקדם התייחסות אישית ומותאמת בקרב הצוות החינוכי לכישורי הלמידה של התלמידים המתקשים בחט"ב, שאינם תלמידי שילוב (המתוקצבים ע"י החינוך המיוחד),  תוך הבניית תהליכי הוראה המותאמים לצרכי הלומדים.

יעדי התכנית

 • העלאת המודעות של המורים לשונות בקרב אוכלוסיית התלמידים
 • יצירת מבנה ארגוני המאפשר מבט מערכתי על אוכלוסיית התלמידים בכלל ועל אוכלוסיית התלמידים המתקשים בפרט
 • איתור תלמידים עם קשיי למידה עם כניסתם לחטיבת הביניים
 • בניית תכניות התערבות מותאמות לתלמידים המאותרים כדי לקדמם ולמנוע התפתחות גורמי סיכון
 • פיתוח מקצועי למורים- הקניית ידע למורים ביחס לקשיי למידה ולקויות למידה ולדרכי עבודה עם תלמידים מתקשים בתחומי דעת  עתירי מלל
 • שיפור בתפקוד התלמידים המשתתפים בתכנית

מרכיבי תכנית אל"ה

 • מיפוי של כלל תלמידי כיתות ז' באמצעות מבדק עמי"ת לאיתור התלמידים המתקשים אשר יקבלו את התמיכה בתוכנית ההתערבות
 • תפקידי המת"ל/ית (מעריכת תפקודי למידה) במסגרת התכנית
 • היערכות ארגונית של ביה"ס
 • בניית תכניות התערבות חינוכיות
 • השתתפות מורים ומת"ל/ית בהשתלמויות 

אוכלוסית היעד

אוכלוסיית היעד של התכנית כוללת את התלמידים המתקשים בחטיבת הביניים , אשר מאותרים באמצעות מיפוי ואינם תלמידי החינוך המיוחד (אינם תלמידי שילוב).

תהליכי עבודה מרכזיים בתכנית 

עבודה בהתאם לעקרונות התכנית מהווה תנאי להפעלת התכנית בבית הספר ולהצלחתה על מנהל/ת ביה"ס לחשוף את התכנית בפני כל צוות ביה"ס כחלק מתפיסה חינוכית המתייחסת לשונות ולמתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מגוונים.

1. מיפוי - השימוש במבדק עמי"ת (ערכה למיפוי תלמידים):

מיפוי כלל תלמידי כיתות ז'
מבדק עמי"ת אשר פותח בראמ"ה (הרשות הארצית להערכה ומדידה) נועד להעריך את כישורי הבנת הנקרא ואת כישורי הכתיבה של כלל התלמידים עם כניסתם לחט"ב, לצורך קידום הידע השפתי כתשתית ללמידה.
ניתוח הממצאים של מבדק המיפוי מסייע למורים לאתר את קשיי התלמידים ברמה שכבתית, כיתתית ופרטנית ולבנות תכניות התערבות בהתאם.
בראשית שנה"ל, עם כניסת התלמידים לחטיבת הביניים, מועבר המבדק לכלל תלמידי שכבה ז'.
בעקבות הנתונים שמתקבלים, משובצים התלמידים לקבוצות למידה במסגרת תכנית אל"ה.

 

חוברות המבדק וחוברת הנחיות המתייחסת לאופן העברתו, בדיקתו והשימוש בתוצאות מועברים לביה"ס ע"י נציג מטעמנו.
יש לפעול בהתאם להנחיות המפורטות בחומר המועבר לביה"ס.

2. היערכות פדגוגית וארגונית להפעל תכנית אל"ה במהלך שנת הלימודים:

תפקיד המת"ל/ית (מורה מעריכת תפקודי למידה) בביה"ס
תפקיד המת"ל/ית הוא ללוות את כל תהליכי העבודה הכרוכים בהתאמת ההוראה לתלמידים המתקשים, להדריך את המורים בדרכי ההוראה הנדרשות לקידום התלמידים המתקשים ולהכלתם בבית- הספר ולהוביל את תכנית אל"ה בביה"ס.

עליה לקדם את הלמידה המשמעותית בבית- הספר תוך ליווי כל המהלכים הפדגוגיים  כמפורט להלן:

 

 • הטמעה מערכתית של התכנית בבית- הספר תוך חיבור ליעד ההכלה  ולתכניות נוספות לקידום תלמידים מתקשים הפועלות בביה"ס.
 • שותפות ומעורבות פעילה בצוות הרב- מקצועי הבית ספרי.
 • ליווי תהליך מיפוי התלמידים בשכבת כיתות ז'.
 • שותפות בבניית קבוצות למידה לתלמידים שאותרו כמתקשים במבדק עמי"ת.
 • בניית תכניות עבודה קבוצתיות ופרטניות לתלמידים המתקשים בעקבות הממצאים ובהתאם להחלטות הצוות הרב- מקצועי הבית- ספרי.
 • הדרכת מורים לדרכי הוראה וטיפול בתלמידים המתקשים בהתאם לתכנית העבודה שנבנתה עבורם, תוך הדגמת תהליכים ודגמי הוראה בפועל.
 • הוראה של קבוצות תלמידים והערכה ממוקדת של תפקודי למידה לאותם תלמידים מקרב אלה שאותרו במיפוי, לגביהם קיים צורך במידע נוסף.
 • מעקב אחר התקדמות התלמידים המתקשים ולקויי הלמידה בעקבות תכניות ההתערבות (תיעוד מלא של כל התהליך במסגרת תיק תלמיד).
 • ניהול הידע והמידע המצטבר על תפקודו של התלמיד באופן מובנה וסדיר באמצעות תיק תלמיד.

במסגרת תפקידה, משתתפת המת"לית בהשתלמות ארצית מטעם האגף לחינוך על- יסודי ובמפגשי עבודה במחוז.

היערכות ארגונית של ביה"ס וניהול התוכנית

 

 • מוקם צוות רב מקצועי בית ספרי בראשות מנהל/ת ביה"ס, המורכב מכל בעלי התפקידים (רכז שכבה, מת"ל/ית, יועץ/ת פסיכולוג/ית, מורה/ת שילוב, מחנכים, רכז עברית, אחר), בהתאם להנחיות המופיעות ביעד ההכלה (מתנ"ה) .
  הצוות הרב המקצועי קובע את מדיניות הטיפול הבית ספרית, תוך תכנון התהליכים הפדגוגיים ברמה המערכתית והפרטנית בביה"ס. הצוות מתכנן את המהלכים וההתנהלות של ביה"ס כדי לתת מענה לצרכים של כלל התלמידים המתקשים והתלמידים עם ליקויי למידה.
 • נקבעים 4-5 מפגשים לאורך שנה"ל של הצוות הרב- מקצועי  הבית- ספרי לצורך קביעת מדיניות הטיפול בתלמידים המתקשים בבית- הספר, בניית תכנית עבודה ומעקב אחר  
  התקדמות התלמידים.
 • הצוות הרב- מקצועי מתייחס באופן מערכתי, תוך איגום משאבים, לכלל התלמידים המתקשים ולכלל התקציבים המיועדים לתלמידים אלה, בהתאמתו את תכניות ההתערבות לטובת התלמידים (אל"ה, שילוב, שח"ר, מחוז, אחר).
 • איגום המשאבים המוקצים לבית- הספר לצורך הפעלת התכניות השונות, מאפשר לקדם מספר גדול יותר של תלמידים מתקשים שאותרו במבדק עמי"ת, בעקבות סך כללי גדול יותר של שעות העומדות לרשות בית- הספר, תוך שמירה על עקרון של 'הרבה שעות למעט תלמידים'.
 • מנהל ביה"ס בונה תכנית שנתית להפעלת תכנית אל"ה עפ"י עקרונות התכנית, ובהלימה להנחיות הפדגוגיות ביעד ההכלה.
 • על מנהל ביה"ס להגדיר את התפוקות המצופות ומדדי ההצלחה ביחס לתחומים המטופלים במסגרת התכנית, ביחס להטמעת תהליכי העבודה וביחס להתקדמות התלמידים.
 • שעות הליווי וההנחיה של המת"לית עם המורים משובצות במערכת השעות הבית ספרית.
 • השעות המוקצות לעבודה עם תלמידים בין מחולקות  2-3 מורים מתחומי הדעת רבי המלל (מתכנית הליבה בחט"ב). יש לתת עדיפות למקצועות  היסטוריה, תנ"ך וספרות. ההוראה מתבצעת בשעות הפרטניות של המורים, המשובצות במערכת השעות.
  שעות ההוראה מיועדות למורים המלמדים מקצועות אלה בכיתה שלמה ולא לבעלי תפקידים אחרים (יועצים, מורי שילוב, תפקידי ניהול, אחר).

יש ליידע את הורי התלמיד ולשתפם בכל תהליכי העבודה המתוכננים והמבוצעים, ובמידת ההתקדמות של התלמיד.

מסגרות ההוראה בתכנית אל"ה

 

במסגרת התכנית פותחו מסגרות שונות לתמיכה בתלמידים מתקשים.

 • הוראה שיתופית בתוך כיתת הלימוד המתבצעת ע"י מורה מקצועי ומת"לית
 • הוראה שיתופית בתוך כיתת הלימוד המתבצעת ע"י שני מורים מקצועיים
 • הוראה במסגרת קבוצה מצומצמת, המתבצעת ע"י מורה מקצועי מחוץ לכיתה במקביל, באותו תחום דעת, או כשעה תוספתית. תכנון הלמידה מתבצע במשותף ע"י מורה הכיתה ומורה הקבוצה באותו תחום דעת. מעקב אחר תפקודם של התלמידים במסגרת התכנית והערכה מסכמת של הישגיהם, מתבצעת ונקבעת ע"י מורה הכיתה בתחום הדעת.

 

משאבים

 

לצורך הפעלת התכנית כנדרש,  בית הספר מקבל 6 שעות תקן לכל היותר, מאגף א' חינוך על- יסודי ו/או מהמחוז. 

 1. על מנהל/ת בית- הספר להקצות 6 ש"ש לעבודת המת"לית בבית- הספר, כמפורט להלן.
 2. בנוסף לעבודת המת"לית, העבודה הפרטנית של המורים המלמדים בתכנית אל"ה עם קבוצות התלמידים,  מתבצעת במסגרת השעות הפרטניות המובנות במשרתם באופק חדש.

על המנהל/ת לייעד לפחות 6 ש"ש פרטניות מתוך סך השעות הפרטניות שיש לכל המורים המלמדים בתוכנית (יחד) לצורך העבודה הפרטנית שלהם עם קבוצות תלמידים במסגרת תוכנית אל"ה.

 

המחוז רשאי להחליט על שימוש במספר גדול יותר של שעות פרטניות, מתוך משאבי השעות הפרטניות המובנות במשרתם של המורים באופק חדש לשם הוראה פרטנית של מורים במסגרת התכנית בהיקף שעות רחב יותר (מבנה שבוע העבודה של כל מורה יישאר קבוע. מספר השעות הפרטניות שישמשו לצורך הוראה בתכנית אל"ה, נתון להחלטת המחוז ).

שבוע העבודה של מת"לית במשרה מלאה באופק חדש

 

המת"לית הינה בראש ובראשונה מורה בצוות בית - הספר. מבנה שבוע עבודתה באופק חדש הינו כשל מורה בחט"ב. לכן, לדוגמה, היה והיא מועסקת בהיקף משרה של  100%, שבוע עבודתה יכלול  36 שעות שבועיות, כולן בין כותלי ביה"ס, כדלהלן:

 

23 שעות פרונטליות, 4 שעות פרטניות בקבוצות של עד 5 תלמידים כמתחייב עפ"י ההסכם, 9 שעות שהייה.

מבנה שבוע העבודה למורה אם ולמורים הזכאים לשעות גיל הינו בהתאמה.

 

6 ש"ש פרונטליות , מתוך סך שעות עבודתה הפרונטלית (23 שעות בדוגמה לעיל), מוקדשות לעבודתה כמת"לית, והן מחולקות באופן הבא:

 

4 ש"ש – הוראה לתלמידים בקבוצות של עד 8 תלמידים (מסך השעות הפרונטליות):

הוראה של קבוצות תלמידים וביצוע הערכה ממוקדת של תפקודי למידה.

 

2 ש"ש- הנחיית המורים (מסך השעות הפרונטליות):

הנחיית המורים בהתאמת תהליכי ההוראה לתלמידים המתקשים באמצעות הוראה שיתופית בכיתות, תוך הדגמת תהליכי הוראה מותאמים למורים.  תהליכי ההוראה נבנים בתיאום עם מורה הכיתה.

ההנחיה מיועדת לכלל המורים בבית- הספר, לרבות הנחית המורים המלמדים בתכנית אל"ה.

נושאי ההנחיה:

 • אסטרטגיות הוראה כפתרונות להתמודדות עם תלמידים מתקשים בכתה מלאה ובקבוצות
 • אסטרטגיות למידה המאפשרות התקדמות בהישגים ופיתוח לומד עצמאי
 • עבודה דיפרנציאלית בכיתה מלאה
 • בניית תכניות הוראה מותאמות מבוססות נתונים
 • ליווי המורים המשתתפים בהשתלמות המורים המתוקשבת מטעם אגף א' חינוך על- יסודי

 

את מטלותיה הנוספות המפורטות להלן מבצעת המת"לית בשעות השהייה , בהיקף של שעתיים לפחות:

 • איתור תלמידים מתקשים
 • עיבוד נתוני מיפוי ונתונים מאבחונים
 • תיעוד בתיקי תלמיד

 

מבנה שבוע העבודה למת"לית העובדת במשרה חלקית, הינו בהתאם למבנה שבוע העבודה למורים בחט"ב בחלקיות משרה, כאשר מספר שעות העבודה אשר מוקצות לעבודה כמת"לית הוא כאמור לעיל.

 

3. מעקב אחרי יישום התכנית והתקדמות התלמידים

 • לאורך שנת הלימודים מתקיימים תהליכי מעקב ובקרה אחר יישום התכנית עפ"י העקרונות המפורטים במסמך זה, ואחר תפקודם של התלמידים.
 • מת"לית בית- הספר  מרכזת את המידע אודות תהליכי מעקב, הערכה ומשוב ברמת התלמידים הלומדים בתכנית, ברמת המורים המלמדים בתכנית וברמת הארגון הבית- ספרי.
 • הנתונים מרוכזים בתיק שעניינו "תכנית אל"ה".
 • הנתונים  משמשים בסיס לדיונים בצוות הרב מקצועי. שינויים והתאמות שיש לבצע לאורך שנת הלימודים בהפעלת התכנית, נקבעים על סמך ניתוח הנתונים.
 • בראשית שנת הלימודים,במחציתה ובסיומה, המת"לית מזינה נתונים אודות יישום התכנית ותפקוד התלמידים בקובץ שנשלח לבית- הספר ע"י אגף א' חינוך על- יסודי.
 • יש להתייחס לתפקוד התלמידים בהיבטים הלימודי, רגשי, חברתי והתנהגותי , בהתאם להנחיות יעד ההכלה.

 

4. הדרכה והשתלמויות

 

הדרכה מחוזית (מפגשי הדרכה)

כל בי"ס הפועל בתכנית מלווה ע"י מדריכה מחוזית. ההדרכה מתבצעת עם הצוותים החינוכיים במועדים קבועים אותם יש לתאם עם המדריכה.

המדריכה המחוזית מובילה ומנחה את קבוצת המורים המשתתפים בהשתלמות המתוקשבת.

המדריכה המחוזית  מקיימת לפחות שני מפגשי עבודה עם קבוצת המת"ליות במחוז במהלך שנה"ל (בשעות אחה"צ).

נוכחות המת"לית במפגשים הינה חובה.

 

יום ההדרכה בתכנית אל"ה- יום רביעי.

במקרים בהם למדריכה יותר מיום הדרכה אחד, יש לדאוג שיום העבודה של המת"לית תואם ליום ההדרכה בביה"ס.

 

השתלמויות למת"ליות ולמורים

ההשתתפות בהשתלמויות הינה חובה ומהוה תנאי להפעלת תכנית אל"ה בביה"ס.

ההשתלמויות מוכרות במסגרת "אופק חדש" .

במסגרת ההערכות הבית ספרית , יש להקפיד ולשבץ מורים שונים להשתלמויות השונות (אל"ה, אופק חדש, השתלמויות בתחומי הדעת, אחר )  כדי לא ליצור עומס יתר.

 

השתלמות מת"ליות:

כל מת"לית משתתפת בהשתלמות ארצית המלווה את התכנית מטעם אגף א' לחינוך על- יסודי.

ההשתלמות מתקיימת לאורך שנת הלימודים.

 

השתלמות מתוקשבת (למידה מרחוק) למורים במסגרת תכנית אל"ה:

מורים מבתי- הספר בהם פועלת תכנית אל"ה, משתתפים בהשתלמות מתוקשבת למורים.

משך ההשתלמות- שנתיים.

הקף ההשתלמות: 30 שעות מדי שנה.

להשתלמות שני חלקים:

 1. השתלמות ברמת מבואות- מיועדת למורים המשתלמים לראשונה
 2. השתלמות ברמת העמקה- מיועדת למורים שלמדו את השתלמות המבואות

מטרות ההשתלמות הן:

 • להרחיב ולהעמיק את הידע של המורים בתחום קשיי למידה ולקויות למידה.
 • להקנות למורים אסטרטגיות ומיומנויות הוראה לקידום תלמידים מתקשים ולקויי למידה בתחומי הדעת הנלמדים במסגרת תכנית אל"ה.

ההשתלמות כוללת הקניית ידע ויישומו בעבודת המורה עם תלמידיו.

 

על מנהל/ת ביה"ס להפנות שני מורים מביה"ס, מתחומי הדעת עתירי המלל.

מורים  שעובדים במסגרת תכנית אל"ה , נדרשים להשתלם בהשתלמות המתוקשבת על שני חלקיה- מבואות והעמקה.

 

ניתן להפנות מורים נוספים מהצוות החינוכי, אשר עובדים עם תלמידים מתקשים בקבוצות קטנות ובמהלך ההוראה משתמשים בטקסטים מסוגות שונות.

 

 

מה מנהלים צריכים לדעת על הוראה למידה. ניהול מבוסס נתונים לשיפור

 

פתיחת קורס למורהבתפקיד מת"ל

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/07/2015