education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חלוצי הערכה
 

בתי ספר רבים יזמו דרכי ה.ל.ה חלופיות והצטרפו לתכנית חלוצי הערכה

עד כה היוו בתי ספר כגון אלה "איים" בתוך "ים" הלמידה המסורתית. עם יישומה של התכנית הלאומית ללמידה משמעותית וארגון הלמידה מחדש יוכלו בתי ספר רבים נוספים להצטרף וליישם דרכי ה.ל.ה. חלופיות המתאימות להם.

לשימושכם  - מסמך חלופות מרכזיות לתהליכי הוראה, למידה והערכה שפותח באגף א' לפיתוח פדגוגי.

 

 מסמך חלופות מרכזיות לתהליכי הוראה

 

תכנית חלוצי הערכה מאתרת בתי ספר המעוניינים לקדם שימוש בהערכה חלופית.

תכנית "חלוצי הערכה" מאפשרת לבתי ספר ליצור הוראה והערכה בדרכים מגוונות בתכניות הלימוד בתחומי הדעת השונים, ולהמיר את ההבחנות בבגרות במספר אירועי הערכה חלופית . הציון הנרשם בתעודת הבגרות בתחום הדעת של תלמיד אשר למד בתכנית הינו הציון המסכם של אירועי הערכה אלו.

 

מטרות תכנית חלוצי הערכה:

 1. להרחיב את מידת האוטונומיה של בתי הספר באמצעות בחירת דרכי הוראה והערכה המתאימות עבורם.
 2. לחזק את הלמידה הבית ספרית
 3. לאפשר מתן  ציון בגרות לא רק באמצעות היבחנות בבחינת בגרות אלא בהערכת מכלול מיומנויות, כשרים ותפקודים של התלמיד.
 4. להוות מנוף לפיתוח מקצועי של מורים.
 5. להוות 'שדה ניסוי' עבור מערכת החינוך כלומר, ללמוד תובנות מהעבודה המתקיימת בבתי הספר בכדי לקבוע מדיניות וליישמה במערכת כולה.
   

תכנית חלוצי הערכה - עקרונות הפעולה

 

 נוהל הפעלת תכניות תמ"ר וחלוצי הערכה והערכתן

 

רישום מועמדים חדשים לשנת הלימודים תשע"ט

תנאי קבלה לתכנית:


1.  בכל מקצועות  ההבחנות נשמר טוהר הבחינות במהלך שלוש השנים האחרונות.
2.  לבית הספר קיימת הכרה בציונים בית ספריים
3 . במקצוע/בשאלון הבגרות בו מוצעת התכנית הבית ספרית;

 • לא הופעל שקלול דיפרנציאלי בכל מועדי ההיבחנות במהלך שלוש השנים האחרונות
 • ממוצע הציונים בבחינות הבגרות (לא הציונים הסופיים) הוא מעל 65 בכל מועדי ההיבחנות, במהלך שלוש השנים האחרונות.
    

מצורף קישור לטופס בקשת הצטרפות לתכנית חלוצי הערכה, למועמדים שיגישו את טופס הבקשה להצטרפות וימצאו מתאימים ישלח טופס להגשת מתווה

את הטופס יש לשלוח עד תחילת חודש דצמבר

ליצירת קשר:

סמדר אופיר  smadarof@education.gov.il
מדריכה ארצית ומתאמת לבתי הספר

ההרשמה לתכנית חלוצי הערכה לשנת תשע"ט הסתיימה. תודה לכל הנרשמים.


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/03/2018