education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית החומש
עקרונות האגף לחינוך העל יסודי במגזרים דוברי ערבית
 

האגף לחינוך על יסודי רואה במשאבים המושקעים בבתי הספר  אמצעי חשוב ליצירת תרבות עבודה  פדגוגית, חינוכית וארגונית אשר תוביל לחיזוק עבודת הצוות ולשיפור ההישגים הלימודיים והאקלים הבית ספרי.
מנהלי בתי הספר והצוותים החינוכיים הינם נדבך חשוב ומשמעותי ביישום תהליכי העבודה ואחראים למידת הצלחתם.
צוות בית הספר, בהובלת המנהל, נדרש לפעול לקידום התלמידים למיצוי יכולותיהם ולהצלחתם המירבית במגוון תחומים, לקראת קבלת תעודת בגרות מלאה ואיכותית. תהליכי העבודה מחייבים תכנון משותף של חברי הצוות החינוכי ותיאום ביישום התכניות השונות.

העבודה עם בתי הספר מתמקדת בשלשה תחומים השזורים זה בזה:

התחום הפדגוגי

פיתוח תהליכי הל"ה (הוראה – למידה – הערכה) בזיקה לתוכניות הלימודים של  משרד החינוך ובהתאמה לצרכי האוכלוסייה בבית הספר.
העשייה הפדגוגית מתמקדת בתכני  הלמידה, בדרכי ההוראה, במדידת הישגים ובפיתוח ושיפור המרכיבים הדידקטיים, החברתיים והערכיים בבית הספר.
העיסוק בפדגוגיה מהווה מרכיב מרכזי בשיפור הישגי הלומדים ובמימוש מטרותיו החינוכיות   
של בית הספר.


תחום חינוכי - ערכי


עיסוק בטיפוח הפרט תוך חיזוק התייחסותו לחברה. הפעילות בתחום זה מסייעת לתלמיד המתבגר לברר לעצמו את מערכת ערכיו ולבחון את יישומם במציאות.
פיתוח אקלים בית ספרי מיטבי המבוסס על ערכים משותפים, מאפשר יצירת יחסי גומלין בין השותפים לעשייה החינוכית (צוות בית הספר, תלמידים, הורים וקהילה), מקדם תהליכי למידה ומעודד את התפתחותם של התלמידים לאזרחים מעורבים ואכפתיים.*


התחום הארגוני

עיצוב תהליכים המכוונים להשגת המטרות החינוכיות בבית הספר. התחום הארגוני כולל פעולות העוסקות בהתוויית חזון לארגון הבית-ספרי תוך גיבוש אסטרטגיה להשגתו (בטווח הקצר ובטווח הארוך); קביעת נורמות עבודה והתנהגות המושתתות על ערכים משותפים  ולמידה  משותפת, אשר יובילו להישגים ולתוצרים ברמות איכות גבוהות


מטרות :


פיתוח תהליכי הל"ה (הוראה-למידה-הערכה) וטיפוחם:

הקניית מיומנויות אורייניות ואסטרטגיות הוראה; פיתוח כישורי חשיבה והקניית ערכים כחלק מתהליכי ההוראה; הערכת תהליכי עבודה והערכת תוצרים, תוך שילוב הערכה פנימית והערכה חיצונית.


מתן מענה לשונות התלמידים וקידומם:

התאמת הסביבה הלימודית ודרכי ההוראה לצרכי התלמידים ולדרישות תכנית הלימודים (התייחסות להיבט הלימודי, החינוכי והרגשי).


פיתוח רצף פדגוגי, חינוכי – ערכי וארגוני:

רצף שש-שנתי בין שלבי החינוך השונים בישוב ובתוך המסגרות עצמן, תוך שימת דגש מיוחד על מעברים (בין כתה ו' לכתה ז' ובין כתה ט' לכתה י').


פעולות אסטרטגיות להשגת המטרות:

פעולות בתחום הפדגוגי

 • שימוש במנגנונים להערכת לומדים ומיפוי הישגיהם ( הישגים במבחנים פנימיים, מבחני חומש, מיצ"ב, בחינות בגרות)
 • הבניית תהליכי הוראה, למידה והערכה בזיקה לצרכים הייחודיים של התלמידים (כולל התאמות בדרכי הוראה והיבחנות לתלמידים בעלי לקויות למידה)
 • תגבור הלמידה בדגש על מיומנויות היסוד
 • בניית מסגרות תגבור לתלמידים המאותרים
 • התאמת המורים לקבוצות הלימוד עפ"י קריטריונים (ניסיון והצלחה בהגשה לבגרות, קשר טוב עם התלמידים, שימוש במגוון שיטות הוראה)
 • הכוונת התלמידים למקצועות החובה והבחירה עפ"י צרכיהם
 • הכוונת התלמידים לבחירת 25-28 י"ל (השגת זכאות לבגרות מלאה ולתעודת בגרות איכותית)
 • הערכה בית ספרית: גיבוש קריטריונים להערכת הישגי התלמידים ולקביעת הציון הבית ספרי (חט"ע – מניעת שקלול דיפרנציאלי – שק"ד).
 • מעקב אחר התקדמות התלמידים
 • בניית רצף פדגוגי, חינוכי-ערכי וארגוני (ז'-י"ב)
 • פיתוח פרופסיונאלי של צוות ביה"ס והעצמתו – הדרכה והשתלמויות בזיקה ליעדים שנקבעו
 • מעקב אחר יישום הנלמד במסגרת השתלמויות ותהליכי ההדרכה בתהליכי ההוראה בפועל (הטמעה)
 • הבניית תהליכים לשיפור הדיאלוג מורה- תלמיד
 • שיפור הסביבה הלימודית

פעולות בתחום החינוכי - ערכי

 • הבניית מסגרות ליצירת קשר אישי בין המורה לבין התלמיד והוריו
 • הגברת ערך ההתמדה (מניעת נשירה)
 • טיפוח אחריות בקרב הלומדים להצלחתם האישית
 • טיפוח אקלים מיטבי
 • בניית תכנית לחינוך חברתי ויישומה
 • הבניית תכנים לשיעורי חינוך
 • בניית תכניות מערכתיות בנושא טוהר בחינות (ז'-י"ב)
 • יישום תכניות ייעוציות (הכוון מקצועי, חינוך לקריירה, כישורי חיים, תכניות מניעה, חרדת בחינות, אחר) ומעקב אחר ביצוען
 • טיפוח מעורבות הורים

פעולות בתחום הארגוני

 • בניית חזון בית ספרי המושתת על ערכים, בשיתוף צוות בית הספר
 • עיצוב מבנה ארגוני של ביה"ס בזיקה לחזון
 • הכנת תוכנית עבודה שנתית בשיתוף צוות ביה"ס
 • מינוי בעלי תפקידים והגדרת תפקידם
 • ארגון ישיבות צוותי עבודה עפ"י תחומי ענין (צוותי מקצוע, צוותי מחנכים, רכז פדגוגי ורכזי מקצוע, ישיבות פדגוגיות, הנהלה, צוות טיפולי, אחר)
 • ארגון הלימודים ומערכת השעות בהלימה לתכנית העבודה הבית ספרית (עיגון ישיבות צוות במערכת השעות, שיבוץ שעורי תגבור ותכניות תוספתיות, פריסת מבחני הבגרות ברצף י'-י"ב, מועדי חורף-קיץ, ותכנון ההוראה בהתאם
 • מעקב ובקרה (מבוססי תיעוד)

איגום המשאבים העומדים לרשות ביה"ס וניצולם באופן אפקטיבי
נוכחות מורים ותלמידים
יישום תכנית העבודה הבית-ספרית
הערכת תהליכים ותוצרים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/03/2012