education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
"למידה מהצלחות  כמנוף ללמידה בית ספרית"
 
 

התוכנית "למידה מהצלחות  כמנוף ללמידה בית ספרית" מציעה שיטה מובנית לפיתוח למידה משותפת המשולבת בעבודת צוות. ייעודה של התכנית הוא פיתוח תרבות ארגונית שבמרכזה למידה מתמשכת של צוות ביה"ס על בסיס הידע שלו.

התכנית מופעלת מאז שנת 2002 (תשס"ב) בכמה עשרות בתי ספר על יסודיים ברחבי הארץ מגוונים במבנם ובאוכלוסיותיהם. מהנתונים שהוצגו על ידי בתי הספר וחלקם פורסמו בכנס הבינלאומי החמישי להכשרת מורים שנערך בתשס"ז בתל-אביב, עולה שהתכנית הפיחה רוח אופטימית בצוות, קידמה את יכולתו לשיתוף פעולה, שפרה את אקלים בית הספר ותרמה  לקידום התלמידים.

 

מהדיווח השוטף  המתקבל  מבתי הספר עולה שהתכנית מעודדת היווצרות קהילות הכוללות מורים, תלמידים ואנשי חינוך בקהילה הפועלים כדרך שגרה על פי התפיסות והמתודות של התכנית. המורים והתלמידים מרבים לציין את השינוי באווירה, בדרכי הפנייה של מורים לתלמידים וההפך, באימוץ התפיסה שחשוב להדגיש את ההצלחות, במוכנות לקדם "מסע לימודי" נוכח אתגרים, בנכונות להכיר בידע של כולם (תלמידים, מורים והורים) כידע העשוי להועיל. מורים מדווחים על אוירה המעודדת הגדרות של מטרות משותפות, רצון להשפיע על מהלכי המוסד, רמת שיתופיות גבוהה והערכה הדדית.

 

התכנית מורכבת משלושה מעגלי למידה: בית ספרי, מרחבי (רשות/מחוז) וארצי. כל מעגלי הלמידה מבוססים על למידה משותפת שאינה היררכית.

 

הנושאים ללמידה במעגל הבית ספרי, נבחרים על ידי צוות בית הספר ומטרתם לשפר את דרכי העבודה ואת ההתנהלות של צוות בית הספר בהיבטים שונים, וכן ליצור שינויים משמעותיים בעבודה החינוכית תוך התייחסות להקשר תרבותי-מקומי.

לבית הספר שתי מסגרות למידה; האחת- של  הצוות המוביל-בו שותפים המנהל, רכז הלמידה , מלווה הלמידה ומפקח בית הספר, והשנייה- סדנת הלמידה. סדנת הלמידה עשויה להיות כל התכנסות בבית הספר המקדמת על ידי שיח מתמשך מטרה משותפת. מסגרות קבועות כגון: צוות הנהלה, מפגש של מורי המקצוע עשויות לתפקד כסדנאות למידה, אך גם, מסגרות זמניות כגון: צוות הכנה לטיול השנתי, הכנת חג או טקס על ידי הורים, תלמידים ומורים.

 

מעגל הלמידה המחוזי נועד לתמוך במפקחים, מנהלים ורכזי הלמידה על ידי למידת עמיתים משותפת בסוגיות המועלות על ידי המשתתפים.

 

מעגל הלמידה הארצי נועד להפגיש וליצור מסגרות לשיח בין אנשי חינוך הנעזרים בתכנית מרחבי הארץ, ולפרסם את הידע הנוצר על ידי אנשי חינוך ובעלי העניין.


פיתוח והפעלה של התכנית 

התכנית פותחה באגף לחינוך על יסודי על ידי ד"ר צילה וייס, בשיתוף עם פרופ' יונה רוזנפלד ממאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל. התכנית נוסתה ב-45 בתי ספר על יסודיים בשנים תשס"ב-תשס"ה,

ומשנת תשס"ו האגף הרחיב את הפצתה לבתי ספר נוספים ולאגפי מטה של משרד החינוך 

מה נדרש מבית הספר המעוניין להצטרף לתכנית

בקשה להצטרפות

הפניה נעשית באמצעות המפקח הכולל או ישירות לאגף לחינוך על יסודי, והצטרפות למפגשי הלמידה (ראה ב"גלגל ההודעות"  מכתב על מפגש הלמידה ב"בית יציב", באר שבע).

רכז למידה בית ספרי

רכז הלמידה הוא חבר/ה מצוות בית הספר הממונה על ידי המנהל והוא מוכשר לתפקידו במפגשי למידה שמקיים האגף לחינוך על יסודי (28-56 שעות). רכז הלמידה מפעיל את סדנאות הלמידה הראשונות בבית הספר ואחראי ביחד עם המנהל על הטמעה של מתודות התכנית בלמידה המשותפת של סגל בית הספר. תפקידו גם לחקור, לאסוף ולתעד את העשייה החינוכית בבית הספר וליצור את הידע ו"הסיפור של בית הספר". רכז הלמידה מלווה באופן צמוד על ידי מלווה הלמידה.

הכרה בסדנת הלמידה כ"השתלמות בית ספרית"

על רכז ההשתלמות הבית ספרי לפנות בבקשה למפקח ההשתלמויות המחוזי, להכרה בסדנת הלמידה כ"השתלמות בית ספרית". רכז הלמידה הוא המרכז של ההשתלמות.

מלווה למידה

בשנתיים הראשונות נדרש ליווי של "מלווה למידה" שהוא למעשה מעין מדריך חיצוני.

מקור המימון של המלווה (כ-28 שעות) יכול להיות מתקציב המחוז, מתקציבי הפסג"ה (התכנית מוכרת כהשתלמות בית ספרית) או מתקציב ביה"ס.

מלווה הלמידה מוכשר לתפקידו על ידי מפתחי התכנית.


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/02/2011