education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חלופות בהערכת הישגים
מאגר קישורים לקבצים הכוללים כלי הערכה ומחוונים למורים בבתי הספר העל יסודיים
 

הקובץ המצורף מאגד קישורים המפנים את הקורא לחומר תיאורטי ולדוגמאות של כלי הערכה שונים, וכן למגוון גדול של מטלות הערכה בתחומי דעת שונים שפותחו במשרד החינוך; באגף לחינוך על יסודי, באגף לתכניות לימודים ובמזכירות הפדגוגית וכן על ידי ראמ"ה.

 

מורים המבקשים להשתמש בכלי הערכה חלופיים, או להיעזר בחומרים קיימים לצורך פיתוח כלי הערכה לשם הערכת הלמידה ו/או לשם קביעת הציון הבית ספרי לבגרות (30%) ו/או לצרכי הוראה אחרים מוזמנים להיעזר בחומרים רלבנטיים שקישור אליהם מופיע בקובץ זה.

 

מטלת ביצוע, תלקיט עבודות, מיזם, ביטוי ידע באופן צוותי, עבודת חקר , למידה מבוססת פרויקטים, בחינה בעל פה, בחינת מעקב מעשית, בחינה  על פרויקט גמר, כתיבת עבודת גמר, בחינה בכתב, ועוד ועוד, מייצגים דרכי הערכה ומטלות למידה שונים.
 
לעיתים קרובות אופן השימוש בשם אינו מדוייק. לפניכם 3 משפחות גנריות של מטלות למידה הנהוגות בבית הספר העל יסודי וקריטריונים להערכתם מאפשרים לבית הספר לדייק בכתיבת תכנית העבודה הבית ספרית ובביצועה.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/06/2016