education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
לִב"ם - לקראת בגרות מלאה
הפעלת תכנית לב"ם (לקראת בגרות מלאה) –  תשע"ח
 

תכנית לב"ם – לקראת בגרות מלאה פועלת מספר שנים בבתי הספר במימון מלא של משרד החינוך, אגף א' חינוך על יסודי, תמשיך לפעול במתכונת של שנים קודמות גם בשנת תשע"ח.

התכנית תמשיך לפעול  על ידי ויצו ואדיוסיסטמס, אשר זכו במכרז.

להלן עיקרי תכנית לב"ם:

מטרת התכנית:

הגדלת אחוז התלמידים המצליחים בבחינות הבגרות בכיתות יא' – י"ב באמצעות 
הוראה בקבוצות קטנות, גוון שיטות הוראה ועבודה פדגוגית פרטנית.                        


 

אוכלוסיית היעד: 

התכנית מיועדת לתלמידי כיתות י"א– י"ב הניגשים לבחינות בגרות תשע"ח.

 

מאפייני התכנית:
התכנית תופעל בנוסף לתוכנית הלימודים הרגילה.
הלמידה תתבצע בבית הספר.              
כל קבוצת למידה תקבל 40 שעות הוראה.
בכל קבוצה ילמדו עד 10 תלמידים.
בפתיחת הקבוצות תינתן עדיפות לתלמידי יב':

  • שהם חסרי בחינה אחת
  • המתקשים במקצוע המתמטיקה
  • לתלמידים יוצאי אתיופיה

מורי התכנית יהיו מורים מצוות בית הספר

 

הפעלת התכנית:
התכנית תופעל על ידי גוף מפעיל שזכה במכרז – ויצו ואדיוסיסטמס.
מסגרת ההפעלה כוללת: הדרכה, הכוונה, תשלום משכורות למורים ועוד.
הפעלת התכנית תחל מיד לאחר פניית הזכיין אליך, והיא תלווה על ידי המפקחים הכוללים.
בית הספר יערוך מיפוי של התלמידים המתאימים להשתתף בתכנית ע"פ הקריטריונים שנקבעו

 

אין להתחיל את הפעלת התכנית לפני קבלת אישור מהזכיין.

אנו מקווים שהתכנית תתרום להגדלת מספר התלמידים שיזכו בתעודת בגרות ומאחלים לכולנו בהצלחה

 

רציונאל תכנית לבם - תשע"ח

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/01/2018