education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
לִב"ם - לקראת בגרות מלאה
 

"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו"

הרב קרליבך

תכנית לב"ם (לקראת בגרות מלאה)

תכנית לִב"ם (לקראת בגרות מלאה) תופעל על ידי אגף א' חינוך על יסודי, משרד החינוך, באמצעות מכון גורלניק להשבחת ההוראה והלמידה של רשת אורט, שזכה במכרז להפעלתה.

בתכנית ישתתפו בתי ספר שנבחרו על ידי האגף לחינוך על יסודי על פי קריטריונים שנקבעו מראש.

 

התכנית, במימון מיוחד של משה"ח, תאפשר הפעלת מסגרות למידה גמישות ופרטניות לתלמידי כיתות י' – י"ב לקראת בחינות הבגרות, תוך התייחסות להיבטים שונים של למידה על פי יעדים ברורים וקריטריונים מובהקים להצלחה. תהליך הלמידה יכוון לטיפוח כישורי למידה ארוכי טווח. לא ישתתפו בתכנית תלמידים במעמד נפסל או חשד בגין אי שמירה על טוהר בחינות.

 

הצטרפות תלמידי כיתות י' לתכנית, לקראת מועד קיץ תשע"ב מותנית בטיב ההתנהלות של התכנית לקראת מועד חורף בכל בית ספר ובית ספר.  

 

באמצעות מיפוי שיאפיין את מיקומו הלימודי של כל תלמיד בכל נקודת זמן (הערכה מעצבת), למידה בקבוצות קטנות של 10 תלמידים והתמקדות בתחומי הדעת הנדרשים בבחינות הבגרות, תיקבע תכנית קבוצתית  במטרה לתת  מענה לאוכלוסיות שונות של לומדים.

 

התכנית תופעל על ידי צוות בית הספר (מנהל/ת, רכז תכנית, מורים, רכזי שכבה, רכזי מקצוע ועוד) בסיוע ובהדרכה של מנחים ומנהלי הוראה מרשת אורט.

 

שיתוף פעולה הדוק בין בית הספר ובין רשת אורט הוא תנאי הכרחי להצלחת התכנית.  

מטרת התכנית:

הגדלת אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות והגדלת מספר הזכאים לתעודת בגרות איכותית ובאופן מפורט:

 

 • הצלחה של כל התלמידים המשתתפים בתכנית, בבחינות במקצועות שילמדו במסגרת התוכנית
 • טיפוח כישורי הלמידה של תלמידים על מנת לשפר את הישגיהם הלימודיים
 • קידום תלמידים על מנת לתת מענה לצרכים שונים
 • פיתוח צוות מקצועי ומיומן בבית הספר שיפעיל את התוכנית בכל כיתות ביה"ס  וימשיך בדרך זו כתפיסה חינוכית
 • מתן מענה ללמידה בקבוצות קטנות כדי לשפר ציונים בחטה"ע

אוכלוסיית יעד:

התכנית מיועדת לתלמידי כיתות י' – י"ב הניגשים לבחינות בגרות ותופעל בנוסף לתוכנית הלימודים הרגילה.

התקציב אינו מיועד לפיצול כיתות ו/או למימון תוספת שעות הוראה לכיתה. בבתי"ס שלהם תקצוב נוסף ייעודי המיועד לאותה המטרה יאוגמו המשאבים. התלמיד הבודד לא יקבל כפל תקציבים, למשל: ל"ב עיוני, ל"ב טכנולוגי, אומץ, עתידים, הזנק וכד'.

 

לא ישתתפו בתכנית תלמידים במעמד נפסל או חשד בגין אי שמירה על טוהר בחינות.

התפיסה הפדגוגית

 • הקניית כלי למידה ואסטרטגיות למידה לתלמיד במטרה לפתח אותו כלומד עצמאי
 • תכנית אישית לכל תלמיד המכוונת אותו בהתקדמותו
 • סביבה בונה אמון ודיאלוג תומך ומקדם של מורה-תלמיד
 • קשרי מבוגר-תלמיד בקבוצה קטנה יותר

יישום התפיסה הפדגוגית

יישום התפישה הפדגוגית בתכנית מאופיין על ידי 3 דרכי פעולה עיקריות:

 • מיפוי כלל התלמידים וזיהוי צרכיהם
 • בניית תכנית אישית
 • הוראה במערכת קשרים של מבוגר אחראי על קבוצה קטנה

תרומת התכנית

 

לתלמיד: הפעלת התכנית עשויה לתת פתרונות:

 • לצרכים השונים של התלמידים בתחומים הלימודיים, החברתיים והרגשיים שיאפשרו פניות ולמידה מיטביות
 • לקושי בשכנוע התלמידים ללקיחת אחריות אישית על לימודיהם
 • לתחושת הריחוק והניכור הקיימת לפעמים אצל תלמידים
 • לחיזוק האמונה של התלמיד ביכולתו להצליח 
 • למזעור מספר התלמידים ה"גוררים" כישלונות בבחינות הבגרות במהלך שנתיים 

 

למורה ולביה"ס: הכשרה ואימון של מורי ביה"ס בטכניקות של מיפוי והערכה מעצבת של תלמידים ובשיטות עבודה פדגוגיות מגוונות, תוך לקיחת אחריות אישית לקידומו של כל פרט

הפעלת התכנית בבתי הספר

להלן שלבי הפעלת התוכנית בבתי הספר:

 

 1. צוות מוביל בביה"ס - ייבחר צוות המוביל את התכנית בבית הספר בראשות מנהל ביה"ס. ימונה רכז בית ספרי לתכנית
 2. מפגש היערכות של מנהלים ורכזים לפני פתיחת התכניתקיום מפגש היערכות בו ישתתפו מנהלי בתיה"ס ורכזי התכנית ללימוד מתכונת מיפוי והכנת תכנית עבודה. ההשתתפות במפגש ההיערכות הינה תנאי להצטרפות לתכנית
 3. מיפוי ובחירת תלמידיםבית הספר יערוך מיפוי תלמידים לזיהוי צרכיהם הלימודים

  בשלב ראשון יזוהו תלמידים שאינם יכולים להשתתף בתכנית

   

  תלמידים שכבר מקבלים סיוע ייעודי לקראת בחינות הבגרות (למשל: ל"ב עיוני, ל"ב טכנולוגי, אומץ, עתידים, הזנק וכד')

  תלמידים שנבחנו בעבר, שהציון הסופי שלהם בשאלון מסוים חיובי

  תלמידים במעמד של פסול וחשד בגין אי שמירה על טוהר בחינות

   

  בשלב הבא יסומנו תלמידים הלומדים בכיתה י"ב חסרי מקצוע אחד ותלמידים בעלי ציון בית ספרי שלילי שללא שינוי ציון זה, סיכוייהם לקבל ציון מסכם עובר במקצוע מסויים קלושים. עבור התלמידים השייכים לשתי הקבוצות האחרונות יש לבנות לפחות  שתי קבוצות למידה. בסיום המיפוי יבחרו ע"י ביה"ס התלמידים המיועדים להשתתף בתוכנית.

   

  בניית קבוצות – בהתאם לצרכי התלמידים תורכבנה קבוצות להפעלת התכנית לתלמידים שונים: בכל קבוצה ישתתפו 10 תלמידים   

 4. בניית תכנית אישיתלאחר תהליך המיפוי תיבנה לכל תלמיד תכנית לימודים, אשר מרכיביה כוללים מערכת שעות וסביבה לימודית מותאמת ביחס לסגנון הלמידה שלו
 5. בניית תכנית עבודה בית ספרית – בית הספר יבנה תכנית עבודה, הכוללת  את מערכת השעות ומעוצבת כך שהיא משקפת מקסימום צרכים של תלמידי התוכנית
 6. בחירת המורים – בית הספר יבחר את המורים אשר ילמדו בתכנית. רצוי כי המורים יהיו מורי בית הספר
 7. כל המורים שילמדו בקבוצת קטנות פרטניות חייבים בהשתלמות בה יונחו על ידי רשת אורט במטרה להקנות להם מיומנויות ייחודיות בהוראה, על מנת לפתח אצל התלמידים מיומנויות למידה וחשיבה, תוך עיסוק בחומר הלימוד לבגרות
 8. אישור תכניות העבודה – בית הספר יגיש לבדיקה של רשת אורט את תכנית העבודה השנתית הכוללת שמות תלמידים, מיפוי ציונים, קבוצות למידה על פי מקצועות, פרטי המורים המלמדים ומערכת השעות של התכנית. רשת אורט תעביר את התכנית לאחר בדיקתה לאישור ולתקצוב לאגף לחינוך עי"ס
 9. השתלמויות אזוריות - כל המורים המשתתפים בתוכנית חייבים להשתתף בהשתלמויות קצרות על פי תחומי הדעת. ההשתתפות בהשתלמויות הינה תנאי לעבודה בתכנית
 10. הערכה מעצבת – במהלך השנה יבצע בית הספר, יחד עם המנחה המלווה מטעם הגוף שיבחר, הערכה מעצבת, אשר תבחן את מצב התלמידים בנקודות זמן שונות, ובמידת הצורך תגרום לעדכון ושינוי התוכנית האישית של התלמיד
 11. כינוס פורום המנהלים –רשת אורט תכנס את פורום המנהלים שבבית ספרם מופעלת התוכנית – פעמיים בשנה. במפגשים יושם הדגש על הנחייה, הסברים על התכנית, דיווח על נתונים, התקדמות, תוצאות וכד', וכמו כן יוקדש זמן לעדכון ולמשוב הדדי. ההשתתפות חובה
 12. כינוס פורום הרכזים – רשת אורט תכנס את פורום הרכזים פעמיים בשנה  המפגשים מיועדים ללמידת עמיתים, הצגת נתונים ומסקנות ביניים, למידה "אקדמית", קבלת משוב וכד'. ההשתתפות חובה 

אגף א' חינוך על יסודי, משרד החינוך

מפעיל את תכנית לִב"ם בשיתוף מכון גורלניק להשבחת ההוראה והלמידה של רשת אורט.

 

בחירת בתיה"ס נעשתה על פי הקריטריונים הבאים:

 1. בתי ספר אינטרנים.
 2. בתי ספר עם זכאות מלאה לגמול הכנה לבגרות בתשע"ב
 3. בתי ספר שבהם למדו בהם בשנת תשע"א לכל הפחות 60 תלמידים בשכבות י'–י"ב יחדיו (ללא כיתות הכוון, מב"ר ומרכזי חינוך)
 4. בבית הספר תלמיד אחד לפחות שהיה זכאי לתעודת בגרות בשנים תשס"ט ו- תש"ע
 5. בית הספר הגיש בשנים תשס"ט ו- תש"ע לכל הפחות לבחינה אחת במועד קיץ ומועד ב'
 6. בית הספר עם שיעור מחברות פסולות הקטן מ 3%

אגף א' חינוך עי"ס אחראי לבקר בבתי הספר בהם מופעלת התכנית ולבצע מערך של הערכה ובקרה לגבי אופן  הפעלתה ברמות השונות.

מכון גורלניק להשבחת ההוראה והלמידה, רשת אורט

מכון גורלניק להשבחת ההוראה והלמידה, רשת אורט, שותף להפעלת תכנית לִב"ם ברמת הפעלת התכנית וביצועה. מרגע בחירת בתיה"ס על ידי משרד החינוך ועד לרגע בו ייגשו תלמידי ביה"ס לבחינות הבגרות אחראי מכון גורלניק על מערך ההשתלמויות וההדרכה לכל צוות בית הספר החל מהמנהל/ת ועד למורים שילמדו בתכנית. המכון אחראי על הצד הפדגוגי בשלמותו.

מכון גורלניק אחראי אף להעסקת המורים.

ומה על בית הספר?

בית ספר שישתתף בתכנית יזכה לסיוע משמעותי בתחומים רבים, כמו:

 • שעות תגבור לתלמידים לקראת בחינות הבגרות
 • לימוד כלי למיפוי תלמידים שאמור לשמש את כלל תלמידי בית הספר
 • הכשרת מורים להוראה פרטנית מכוונת לומד
 • גישה לחומרי למידה ואתרים לימודיים
 • הנחיית המורים בהערכה מעצבת
 • אימוץ תרבות ארגונית שונה מהמקובל

התחייבות מנהל בית הספר

מנהל בית הספר צריך להתחייב לנושאים שיאפשרו ניצול נכון של המשאבים ומתן סיוע מתאים לתלמידים:

 • מינוי אחראי לתכנית
 • מיפוי ואיתור התלמידים הזקוקים לתיגבור הלימודי ובנייה של תכניות תגבור הדרגתיות ארוכות טווח
 • ייחוד משבצות זמן קבועות במערכת הבית ספרית ללמידה ( אך ורק בסיום יום הלימודים ובמסגרת מרתונים)
 • איתור מורים מצוות בית הספר המתאימים ללמד בתכנית
 • חיוב השתתפות כל המורים הרלוונטיים בהשתלמויות
 • בנייה של מערכת משוב הדדי בין המורים המלמדים את הכיתה השלמה למורים המלמדים בקבוצות התיגבור
 • חובת קבלת דיווח, במועדים מוגדרים מראש, ממרכז התכנית וממרכזי המקצוע על הישגי התלמידים וקיום דיון יחד עם הצוות על שיפור וקידום כל תלמיד בהתאם
 • עמידת האחראי לתכנית והמורים בדרישות הדיווח לרשת אורט (כל חודש בהתאם לתאריכים שיקבעו)
 • וויסות כניסתם ויציאתם של התלמידים מהתכנית – למתן את "הדלת המסתובבת"
 • חובת העברת דיווח שוטף למחוז על נוכחות התלמידים והתקדמותם והתייעצות עם הפיקוח, עם נציגי האגף לחינוך עי"ס ועם מפעילי התכנית

בהצלחה לכולנו

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/06/2014