education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תלקיט פדגוגי- ארגוני –ניהולי של עוז לתמורה בחטיבות העליונות
 
 

התלקיט מהווה מדריך לעבודת המנהל, המורים ובעלי התפקידים בחטיבות העליונות שבעוז לתמורה.

 

בתלקיט מעודכנים כל השינויים שחלו בהסכם עוז לתמורה החל מיום חתימתו בתאריך 14.8.11 ,עדכונו ביוני 2014 , ועד ליום פרסומו וכן כל ההנחיות ליישומו.

 

בתלקיט התייחסות לעקרונות הפדגוגיה, הארגון והניהול בחטיבות העליונות שבהן מונהגת הרפורמה, ובו תיאור של שבוע העבודה החדש, השינויים בשכר, דרישות למינוי ומטלות התפקיד של בעלי תפקידים, עקרונות הפיתוח המקצועי, תגמול עו"ה בגין הישגי בית הספר, וכן ההיבטים הארגוניים והפדגוגיים של השעות הפרטניות, השעות תומכות ההוראה שעות תפקיד חינוך ושעות גמול הגשה לבגרות. בנוסף מופיעים קישורים לחומרי עזר העשויים לסייע בהטמעת הרפורמה.

 

בתלקיט זה (גרסה ג' דצמבר 2016) הוספנו פרק שלם על היותה של הרפורמה פלטפורמה איכותית ליישום הליך ההיבחנות ותהליכי הלמידה המשמעותית.


התלקיט  מתבסס על ההסכם שנחתם בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות וארגון  המורים, על השינויים שחלו בו במהלך השנה האחרונה ועל התפיסות הפדגוגיות והפעולות הנלוות להן כפי שפותחו באגף א' לחינוך על יסודי.

 

 

  רפורמת עוז לתמורה - מדריך למפקח ולמנהל מעודכן לדצמבר 2016 (תלקיט)

 

  רפורמת עוז לתמורה - פדגוגיה, ארגון וניהול, מדריך לעבודת המנהל והמורה ("תלקיט")

 

 אוגדן כלים שלובים, תכנית עבודה ממוקדת מטרות ויעדים.

 

 

היבטים בתכנון מערכת השעות בעוז לתמורה


סיכום המלצות מנהלים עמיתים מתוך שיחות ופגישות עבודה

ההמלצות במסמך זה מבוססות על שיחות עם מנהלים, על ביקורים בבתי-ספר המטמיעים את רפורמת עוז לתמורה, ועל מפגש מנהלים עם הנהלת אגף א' חינוך על-יסודי.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/12/2016