education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 תאור תחומי אחריות
 

תחומי האחריות של המשרד קבועים בחוקי החינוך ששר החינוך מופקד על ביצועם, תקנות וצווים שהוצאו מכוחם והנחיות פנימיות (חוזרי מנכ"ל). כמו כן קיימים מספר חוקים, שעליהם מופקדים שרים אחרים, אך לשר החינוך ניתנות בם סמכויות בכל הקשור בחינוך, כגון: חוק רשות השידור בנוגע לטלוויזיה לימודית וחוק החניכות.

חוק חינוך ממלכתי התשי"ג - ‎1953

אחריות להשתת חינוך ממלכתי במדינה על ערכי תרבות ישראל והישגי המדע, על אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל, על תודעת זיכרון השואה והגבורה, על אימון בעבודה חקלאית ובמלאכה, על הכשרה חלוצית, ועל שאיפה לחברה בנויה על חירות, שוויון, סובלנות, עזרה הדדית ואהבת הבריות:

 • הנהגת חינוך ממלכתי וממלכתי דתי קביעת תוכניות לימוד, תוכניות השלמה ותוכניות ניסוי קביעת אורך שבוע לימודים
 • קביעת סדרים ותנאים להכרה במוסדות לא רשמיים כמוסדות חינוך מוכרים
 • הסדרת פיקוח על מוסדות חינוך ממלכתיים ומינוי מפקחיהם, מנהליהם ומוריהם
 • הנהגת תוכנית- היסוד במוסדות חינוך מוכרים, שאינם מוסדות חינוך רשמיים ופיקוח על ביצועה
 • התאמת הוראות החוק לצורכי חינוך חובה של תלמידים שאינם יהודים
 • קביעת סדרי העברת תלמיד ממוסד חינוך יסודי למוסד חינוך יסודי אחר
 • תנאים לפתיחת מוסד רשמי
 • מניעת כל תעמולה מפלגתית ומדינית במוסד חינוך בכל צורה שהיא, בין על ידי מורי המוסד ועובדיו ובין על ידי אנשים מן החוץ


חוק לימוד חובה התש"ט - ‎1949

 • אחריות לביצוע מדיניות חינוך חובה לילדים הגרים בישראל מגיל ‎5 עד ‎13 וחינוך חינם עד גיל ‎17.
 • הסדרת רישום למוסדות חינוך וקביעת אזורים
 • מתן צווים לפתיחת מוסדות חינוך וקיומם
 • השתתפות רשות מקומית בהוצאות קיום מוסד

פקודת החינוך [נוסח חדש], התשל"ח - ‎1978

אחריות לרישום בתי ספר ציבוריים וביקורת עליהם, סגירת בתי ספר, מצב התברואה בבתי הספר, רישום רישוי למורים בבתי ספר אלו ופיטוריהם (הפקודה אינה חלה על בתי ספר שחל עליהם חוק הפיקוח):
 • קביעת דרכי הרישום של בתי הספר והתנאים שלפיהם ירשם בית ספר כבית ספר ציבורי
 • קביעת כללים לפתיחת בית ספר
 • מתן מענקים לבתי ספר נתמכים
 • ביקורת על בתי ספר וקבלת דיווחים
 • בחינת אנשים שיועסקו כמורים, למעט לימודי דת בבתי ספר נתמכים
 • קביעת זכויותיהם וחובותיהם של מורים ומעבידיהם בבתי ספר ציבוריים ובבתי ספר נתמכים

חוק פיקוח על בתי ספר התשכ"ט - ‎1969

תחולת החוק על בית ספר שבו לומדים יותר מעשרה תלמידים ושבו ניתן חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על יסודי, חינוך על תיכוני, או חינוך אומנותי, למעט המוסדות שנמנו בסעיף ‎2 לחוק.
אחריות לפתיחת בית ספר וקיומו, העסקת עובדים בבית הספר, רישוי וכשירות לבית ספר:
 • מתן רישוי לפתיחת בית ספר, התניית הרישוי והגבלת תוקפו
 • מתן רישוי להעסקת עובד בבית הספר וביטולו
 • מתן הוראות הדרושות להבטחת קיום חינוך ממלכתי בהתאם לסעיף ‎2 לחוק חינוך ממלכתי
 • מתן הודעת סגירה לבית ספר בהתאם לכללים שנקבעו בסעיף ‎32 לחוק

חוק חינוך יום ארוך

אחריות להנהגת יום חינוך ארוך במוסדות בישובים או בשכונות שיקבע השר בצווים. מטרת החוק לתת הזדמנות שווה בחינוך לילדי ישראל.

חוק חינוך מיוחד

אחריות למתן חינוך מיוחד חינם לילד החריג על מנת לקדם ולפתח את כישורי הילד החריג לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי, וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים שיקלו על שילובו במעגל העבודה.
 • מינוי ועדות השמה וקביעת אזוריהן
 • קביעת זכאותו של ילד חריג לחינוך מיוחד ואת השמתו במוסד לחינוך מיוחד
 • קביעת תקנים ואמות מידה מקצועיות לפסיכולוגים ולבעלי מקצוע פארא-רפואיים ואחרים שאינם מורים המועסקים בחינוך המיוחד
 • קביעת תוכניות לימודים אישיות
 • קביעת הכרה לארגונים ציבוריים העוסקים בטיפול בילדים בעלי חריגות מסוג מסוים

חוק הקייטנות

אחריות למתן רישוי לקייטנות לילדים הפועלות על פי מטרות החינוך הממלכתי המפורטות בסעיף ‎2 לחוק החינוך הממלכתי.
 • קביעת כללים ואכיפתם להגשת בקשות למתן רישוי לניהול קייטנה
 • קביעת כללים ואכיפתם לבטיחות ותברואה
 • קביעת כללים ואכיפתם לרחצה בים ובבריכה, שיט וטיולים
 • הפעלת פיקוח ומדריכים חינוכיים לביצוע הוראות החוק

חוק המועצה להשכלה גבוהה

אחריות לביצוע החוק והבאת החלטות המועצה הטעונות אישור ממשלה לפני הממשלה.

חוק קרן וולף

האחריות הביצועית לקרן וולף מוטלת על שר החינוך. הקרן נוסדה על ידי תורמים מארצות הברית למטרות קידום המדע והאמנות, הענקת פרסים לאנשי מדע ואמנים, מתן מלגות לסטודנטים, מענקים לאנשי מדע העוסקים במדע והלוואות לאוניברסיטאות ולמוסדות להשכלה גבוהה.

חוק העתיקות

החוק מגדיר מהי "עתיקה", מסדיר את בעלות המדינה בעתיקות ואת אופן הטיפול בעתיקות, רוב סמכויות הביצוע על פי החוק ניתנות למנהל רשות העתיקות, המתמנה לתפקיד על פי המלצת שר החינוך ובאישור הממשלה. החוק בין היתר:
 • מאפשר למנהל רשות העתיקות, באישור שר החינוך, לוותר על בעלות המדינה בעתיקה.
 • מסדיר את התנאים למתן רישיון חפירה לגילוי עתיקות, ומאפשר למנהל באישור השר, ובהתייעצות עם המועצה, לוותר על זכויות המדינה בעתיקות שנתגלו, או להחליט על חלוקת העתיקות בין המדינה לבעל הרשיון.
 • מסדיר את התנאים למתן רישיון למסחר בעתיקות ומסמיך את השר להורות על ביטול הרישיון.
 • מאפשר הכרזה על אתרי עתיקות.

חוק מירשם מילגות

החוק מסמיך את שר החינוך להורות למוסדות חינוך על מתן דין וחשבון, למרכז הקרנות שבמשרד החינוך, על סוגי המלגות שהם מעניקים לתלמידיהם.

חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

החוק מורה על הורדת הדגלים לחצי התורן, קיום טכס זיכרון ליד קברו של יצחק רבין, וציון יום הזיכרון בבתי הספר.

חוק הסעה בטיחותית לילדים נכים

אחריות למתן זכות הסעה לילדים נכים וקביעת כללים ומבחנים לצורך כך.

חוק הקלות לחרש

החוק קובע, כי רבע מכלל שידורי הטלוויזיה, שאינם בשידור חי, ילוו בכיתוביות בעברית או בערבית, בהתאם לשפה בה הם משודרים, וקובע את הכללים להפעלת החוק.

חוק בית הספר החקלאי מקווה ישראל

החוק מסדיר את המשך קיומו של המוסד כבית ספר חקלאי.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss