education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דבר המנהלת הכללית
 

עוצמתה של מערכת החינוך נטועה בעשייה ובשקיפותה של אותה עשייה.


חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998, האיר, קבע והסדיר את זכותו של הציבור הרחב להיחשף למידע.
כל אזרח רשאי להתוודע לנתוני המערכת ולממצאיה, בכל תחומי העיסוק של היחידות השונות של המשרד, מדיניות המערכת והדרכים להשגת המטרות.


דוח זה מציג את מטרות מערכת החינוך, את תכניותיה ואת ההישגים שהשיג משרד החינוך התרבות והספורט בשנים 2003-2002 , וכן את פירוט הצעדים לשיפור השירות לשנים הקרובות.

יישר כוח לכל העושים במלאכה המתקיימת בצל קיצוצי תקציב קשים, שהושתו עלינו בשלוש השנים האחרונות.

 בכוח האמונה בשליחותנו נשאף לקידום העשייה החינוכית, שהיא בסיסה של כל חברה מתוקנת.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss