education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חוקים ששר החינוך אחראי על ביצועם ותיאור תחומי אחריות המשרד על פיהם - 2008
 

תחומי האחריות של המשרד קבועים בחוקי החינוך ששר החינוך מופקד על ביצועם, תקנות וצווים שהוצאו מכוחם והנחיות פנימיות (חוזרי מנכ"ל). כמו כן קיימים מספר חוקים, שעליהם מופקדים שרים אחרים, אך לשרת החינוך ניתנות בהם סמכויות בכל  הקשור בחינוך, כגון: חוק רשות השידור בנוגע לטלוויזיה לימודית וחוק החניכות.

להלן רשימת החוקים (בחלוקה לחינוך, והשכלה גבוהה) עם תיאור תחומי האחריות ופירוט התקנות והצווים שהוצאו  מכוחם:

א. חוקי החינוך

1. פקודת החינוך [נוסח חדש], התשל"ח – 1978

הפקודה היא מנדטורית, העוסקת בין היתר במצב התברואה, הביקורים, רישום ופיטורי מורים במוסדות החינוך.

פקודת החינוך אינה חלה על בתי הספר שחל עליהם חוק הפיקוח על בתי הספר, תשכ"ט-1969- תקנות החינוך, 1934.

2. חוק לימוד חובה, התש"ט – 1949

קיום חובת לימוד חובה לילדים לילדים ולנערים הגרים בישראל מגיל : 3– 15 (עד כתה י') וקיום חובת חינוך חינם עד גיל 17 (עד כיתה י"ב). לגבי ילדים בגני ילדים בגילאי 3- 4 חובת הלימוד מוחלת בהדרגה, לפי צווים שמפרסם השר.

הסדרת חובת רישום למוסדות חינוך וקביעת אזורי רישום 

מתן צווים לפתיחת מוסדות חינוך וקיומם

השתתפות רשות מקומית בהוצאות קיום מוסד

זכות חינוך חינם

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 27 – חובת דיווח על מקרה אלימות), התשס"ו - 2005 

תקנות לימוד חובה (שירותים מקובלים), התשי"א - 1950

 • תקנות לימוד חובה (מתן צווים לפתיחת מוסדות ולקיומם), התשי"ג - 1952 
 • תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי"ט - 1959
 • תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל"ח - 1978
 • תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) (תיקון), התשס"ה - 2005 
 • תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות), התשל"ו  - 1976         
 • תקנות לימוד חובה (ועדת עררים להעברות), התשל"ו - 1976
 • תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד רשמי), התשל"ח - 1978
 • צו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט - 1999 והתשס"א - 2001
 • צו לימוד חובה (השתתפות בהוצאות קיום מוסד), התשל"ח - 1978
 • צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד רשמי), התשל"ח - 1978
 • צו בדבר החלת לימוד חובה לנערים מגיל 15, התשל"ח - 1978
 • תקנות לימוד חובה (כללי דווח של מנהל מוסד חינוך) התשס"ה-2004
 • תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס"ה - 2004 
 • תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים), התשס"ה - 2004
 • תקנות לימוד חובה (תשלומים עבור תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס"ה - 2005
 • צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים לשנה"ל תשס"ו), תשס"ו - 2005

3. חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג – 1953

אחריות להשתתת חינוך ממלכתי במדינה ומטרות החינוך הממלכתי:

הנהגת חינוך ממלכתי וממלכתי דתי

קביעת תוכניות לימוד, תוכניות השלמה, תכנית נוספת ותוכניות לשם ניסוי

קביעת סדרים ותנאים להכרה במוסדות לא רשמיים כמוסדות חינוך מוכרים

הסדרת פיקוח על מוסדות חינוך ממלכתיים ומינוי מפקחיהם, מנהליהם ומוריהם

הנהגת תוכנית- היסוד

התאמת הוראות החוק לצרכיי חינוך חובה של תלמידים שאינם יהודים

קביעת סדרי העברה ורישום תלמידים

מניעת כל תעמולה מפלגתית ומדינית במוסד חינוך.

 • תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), התשי"ד - 1953
 • תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ג -  1953
 • תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותוכנית נוספת), התשי"ד - 1953
 • תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי דתי), התשי"ג - 1953
 • תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ז - 1956
 • צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים וגננות), התשי"ח - 1958
 • תקנות חינוך ממלכתי (העברה), התשי"ט - 1959
 • תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), התשכ"א - 1961
 • תקנון ועד החינוך, התשל"ה - 1974
 • תקנות חינוך-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), התשל"ח - 1978
 • תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך ערבי), התשנ"ו - 1996
 • תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס"ד - 2004

4. חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט – 1969

 חובת רישוי בתי ספר שבו ניתן חינוך בגן ילדים או בחינוך יסודי או בחינוך על יסודי.

אחריות לפתיחת בית ספר וקיומו, העסקת עובדים בבית הספר, רישוי וכשירות לבית ספר:

מתן רישוי לפתיחת בית ספר, התניית הרישוי והגבלת תוקפו והוראות לסגירתו.

מתן רישוי להעסקת עובד בבית הספר וביטולו.

פיקוח  על בית הספר.

 • תקנות פיקוח על בתי ספר (אישור העסקת עובד חינוך), התש"ל - 1970
 • תקנות פיקוח על בתי ספר (בדיקות רפואיות של עובדים), התש"ל - 1970
 • תקנות פיקוח על בתי ספר (בקשה להעברת רשיון), התש"ל - 1970
 • תקנות פיקוח על בתי ספר (בקשה לרישיון), התש"ל - 1970
 • תקנות פיקוח על בתי ספר (המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי שירות), התש"ל - 1970
 • תקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים), התש"ל - 1970
 • כללי פיקוח על בתי ספר (מבחנים למתן רשיונות), התשל"א - 1971
 • תקנות פיקוח על בתי ספר (סדרי הדין בועדת ערר), התשל"ב - 1972
 • צו פיקוח על בתי ספר (החלת החוק), התשל"ז - 1977

5. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח - 1988

אחריות למתן חינוך מיוחד חינם לילד בעל צרכים מיוחדים על מנת לקדם ולפתח את כישורי הילד החריג לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי, וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות וכישורי חיים.

מינוי ועדות השמה וועדות ערר.

קביעת זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ואת השמתו במוסד לחינוך מיוחד.

קביעת תוכניות לימודים אישיות לילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל.

ביום 20.11.02 הוסף סעיף 7(א1) לחוק שעניינו הליך רישום מקוצר, הוסף פרק ד(1) לחוק – תוספת פרק השילוב בחוק חינוך מיוחד שעניינו שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

 • צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן - 1990
 • תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא וועדת השמה), התשס"ה - 2005

6. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א – 2001    

בהתאם להוראות החוק על שר החינוך, לקבוע תוכנית למתן חינוך לילדים המאשפזים בבתי חולים או ילדים חולים השוהים בבית יותר מ- 21 יום רצופים, המתחשבת ממגבלותיהם הרפואיות ותוכנית הלימודים שהייתה להם טרם מחלתם.

על השר באישור שר הבריאות לקבוע הוראות בדבר הקמה והפעלה של מסגרת חינוכית בבתי חולים ונוהלי הפעלתם.

ביצוע החוק יוחל בהדרגה בשנת הלימודים תשס"ו ויושלם לא יאוחר משנת הלימודים תשס"ח.

ביצוע החוק נדחה מעת לעת בחוק ההסדרים.

ביצועו עתיד להידחות שוב, לשנתיים נוספות, בהצעת חוק ההסדרים לקראת שנת התקציב 2006 ועל כן טרם יושם במלואו.

7. חוק הסעה בטיחותית לילדים ופעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד - 1994  

זכות הסעה לילדים נכים אל מוסדות החינוך וממוסדות החינוך לביתם באמצעות קבלני הסעות של הרשויות המקומיות,   וקביעת כללים ומבחנים לצורך כך.

 • תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), התשנ"ה - 1995

8. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז – 1997

אחריות להנהגת יום חינוך ארוך במוסדות בישובים או בשכונות שיקבע השר בצווים. מטרת החוק לתת הזדמנות שווה בחינוך לילדי ישראל.

החוק תוקן בתאריך 31.8.2004 וניתן לשר החינוך שיקול דעת בקביעת מוסדות חינוך ושכבות גיל בהחלת יום חינוך ארוך.

 • צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (החלה במוסדות חינוך), התשס"ד - 2004

9. חוק זכויות התלמיד, התשס"א - 2000

החוק בא לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ואמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, תוך שמירה על חוקי החינוך. החוק מקנה לתלמיד זכות שלא להיות מורחק מבית ספרו אלא בהתאם לנהלים שנקבעו בחוק, זכות להבחן בחינות בגרות, זכות לסודיות וזכות למימוש זכויותיו.

החוק אוסר נקיטת הפעולות הבאות כלפי תלמיד:

אפליה  מטעמים עדתיים, רקע כלכלי - חברתי, ומטעמים פוליטיים

אמצעי משמעת גופניים או משפילים

אמצעי ענישה כנגד מעשה או מחדל של הורה

הרחקת תלמיד ממוסד לצמיתות ללא מתן הזדמנות לתלמיד והוריו לטעון את  טענותיהם, ועד להגשת ערר או קבלת החלטה בערר, שר החינוך אחראי להתקנת תקנות לביצוע החוק ולפרסם הוראות בדבר זכויות וחובות התלמידים לרבות כללי משמעת.

 • תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים), התשס"ב - 2002
 • תקנות זכויות התלמיד (תנאים לבחינות הבגרות), התשס"ב - 2002

10. חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א - 2000

בהתאם להוראות החוק, כל בית ספר רשאי להיכלל בתוכנית השאלת ספרי לימוד ובתנאי שלמעלה מ- 90% מהורי התלמידים הסכימו להעביר את ספרי הלימוד לידי בית הספר, ובית הספר עמד בתנאים שיקבע השר באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

ביצוע החוק נדחה בחוק ההסדרים: החוק יוחל בהדרגה החל משנת הלימודים תשע"א, באמצעות צווים שיקבע השר ועד לשנת הלימודים תשע"ד.

11. חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר התשס"א - 2001

החוק קובע כי לעובדי חינוך ולתלמידים יוקנה ידע עיוני ומעשי בעזרה ראשונה על פי תכנית שיכין שר החינוך, בהתייעצות עם שר הבריאות. על השר לקבוע תכנית בנדון בתוך ששה חודשים מיום פרסומו של החוק.

על פי הוראות החוק, החוק יוחל בהדרגה החל משנה"ל תשס"ב על בי"ס, עפ"י קביעת השר, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנה"ל תשס"ה (דהיינו – במשך כשלוש שנות לימוד).

12. חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה – 2005

חוק המסדיר הזנה במוסדות חינוך בעבור תלמידים בבתי ספר יסודיים במוסדות החינוך, בישובים ובשכונות בהם חל חוק לימוד ארוך, בימים שבהם הלימודים במוסד חינוך מתקיימים בשעות אחר הצהריים.

על השר בהסכמת שר האוצר לקבוע את אוכלוסיית הזכאים לארוחה יומית על פי חוק ועל ראש הממשלה, באשור ועדת הכספים לקבוע את שיעורי ההשתתפות המרביים של כל רשות חינוך מקומית בהזנת תלמידיה.

החוק תוקן לאחרונה ונכללו בו גם גני חובה.

13. חוק הרשויות המקומיות (יעוד כספי הקצבות למטרות חינוך והגנת נכסים), התש"ס - 2000

החוק קובע שכספי תקציבי מדינה יועברו לרשויות החינוך המקומיות לחשבון ייעודי, כאשר השימוש בכספים ייעשה, אך ורק למטרות שלהן יועדו. לשם כך על הרשות לנהל חשבון בנק נפרד המיועד רק למטרה זו והחסין מעיקול.

החוק תוקן לאחרונה ונכללו בו  גם נכסי המיטלטלין במוסד החינוכי – במידה ופיזית הם בתוך המוסד ובמידה ובמהות הם משמשים לפעילותו השוטפת- יהיו  חסינים בפני עיקולים.

14. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א - 2001

 החוק בא להסדיר מינוי מנהל מחלקת חינוך בכל רשות מקומית וקובע את תנאי הכשירות לכהונה בתפקיד.  חוק זה ככל הנראה עתיד להתבטל במסגרת חוק העיריות הממשלתי החדש.

 • תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך (כשירות)),  התשס"ג - 2003

15. חוק למניעת העסקת של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א - 2001

החוק קובע איסור מפורש על העסקת אדם שהורשע בעבירות מין במוסדות המכוונים למתן שירות לקטינים או לחסרי ישע – לרבות מוסדות חינוך, קייטנות, מתנ"סים, וכיו"ב,  ואת הפרוצדורה הכרוכה בבדיקת עבר פלילי של מועמדים להיות מועסקים במוסדות אלה, בכלל, ובהוראה, בפרט -   הפרוצדורה של בירור העבר הפלילי המיני של המועמד לעבודה, על ידי המעסיק,   מול גורמי המשטרה.

 • תקנות למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים (אישור המשטרה),  התשס"ג - 2003.

16. חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א – 1991

מכוח החוק הסגל החינוכי במוסדות החינוך נדרש ליידע כל אדם, אשר יש חשש לגביו כי הוא סובל מאלימות במשפחה, בדבר גורמי הטיפול בנושא, לרבות כתובות וטלפונים של המוקדים העוסקים בטיפול באלימות במשפחה.

 • תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך),  התשס"ב - 2002

17. חוק מירשם מילגות, התשל"ז - 1976

החוק מסמיך את שר החינוך להורות למוסדות חינוך על מתן דין וחשבון, למרכז הקרנות שבמשרד החינוך, על סוגי המלגות שהם מעניקים לתלמידיהם.

 • תקנות מרשם מלגות,  התשל"ז – 1977
 • צווים בדבר רישום קרנות שונות לפי סעיף 2(2) לחוק מרשם מלגות, תשל"ז -  1976

18. חוק בית הספר החקלאי מקווה ישראל, התשל"ו - 1976

החוק מסדיר את המשך קיומו של המוסד כבית ספר חקלאי, ושמירה על המקרקעין של המוסד.

19. פקודת הצופים (נוסח חדש), התשל"ח – 1978

החוק מסדיר את פעילות תנועת הנוער "הצופים" בחקיקה.

20. חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן - 1990

קביעת חובת רישוי לקייטנות;

קביעת כללים ואכיפתם להגשת בקשות למתן רישוי לניהול קייטנה;

קביעת כללים ואכיפתם לבטיחות ותברואה;

תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ד - 1994;

21. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

החוק מחייב בין היתר הנגשת מבנים ושירותים ובכלל זה מבני חינוך ושירותי חינוך לאנשים עם מוגבלות. שר החינוך אחראי לקביעת הוראות בכל הנוגע להנגשת מוסדות חינוך ושירותי חינוך, וכן התקנת צווים לצורך תחולה מדורגת.  בימים אלה המשרד מגבש תקנות מכוחו של החוק שעניינן הנגשה שהיא בגדר חובה של פיר מעלית ותאי שירותים לנכים בכל מוסד חינוך קיים, וכן הנגשה פרטנית לפי בקשה של התאמת קונקרטית לילדים משולבים והוריהם.  בנוסף, תקן נגישות למבני חינוך שייבנו בעתיד מגובש באמצעות ועדה בין משרדי ת הכוללת נציגים ממשרדי הפנים, המשפטים, האוצר, השיכון והחינוך על ידי תקנות מכוח חוק התכנון והבנייה. 

22. חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, התשס"ח – 2007

החוק אוסר על פרסום, שיווק, קידום מכירות ופעילות מסחרית כלשהי במוסדות חינוך.. בנוסף על חובת הסודיות החלה על עובדי מוסד חינוכי מכוח כל דין, החוק אוסר על  עובדי מוסדות חינוך, להמציא פרטי מידע על תלמידים או על משפחותיהם  לפעילות מסחרית כלשהי.

23. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים, התשס"ח-2008

מטרת של החוק להקים את  הרשות ישראלית לחילופי נוער וצעירים,  שתפעל לקידום קשרים בין-לאומיים עם ארגונים וגופים דומים במדינות אחרות ותייעץ לארגונים וגופים בישראל העוסקים בחילופי נוער בכל הקשור לפעילות זו.

24. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח – 2008

החוק מאפשר לשר החינוך להכיר במוסד חינוך בו לומדים תלמידים בכיתות ט' עד יב' , כולן או חלקן, שניתן בו חינוך שיטתי הנובע מאורח חייה של הקבוצה התרבותית הייחודית הלומדת בו ובהתאם למאפיינה הייחודיים. בחוק הוגדרה כ"קבוצה תרבותית ייחודית" – קבוצת האוכלוסייה החרדית שתלמידיה לומדים בישיבה לימודי קודש לפי ההלכה היהודית. החוק מאפשר לשר החינוך לקבוע בצו, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט שלהכנסת, על הכללת קבוצות אוכלוסיה אחרות כקבוצות תרבותיות ייחודיות, כהגדרת החוק.

25. חוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח – 2008

החוק מאפשר לאוצר המדינה להשתתף בתקציב מכינה קדם צבאית, שהוכרה על ידי משרד החינוך כמכינה קדם צבאית מוכרת, בהתאם להוראות שקבע שר החינוך, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת. תחילתו של החוק בשנת הכספים 2009.

ב. חוקי השכלה גבוהה

1. חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - 1958

הקמת מועצה להשכלה גבוהה, תפקידי המועצה, הכרה במוסדות ובתארים להשכלה גבוהה.

 • חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 13 – הוספת נציג סטודנטים להרכב המועצה), התשס"ו - 2005.
 • תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב), תשל"ו-1975
 • תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשל"ו - 1975
 • כללי המועצה להשכלה גבוהה (אופן פרסום מוסד בעל רישיון), התשנ"ט - 1999
 • כללי המועצה להשכלה גבוהה (ביטול הכרה במוסד מוכר), התשמ"ח - 1988
 • כללי המועצה להשכלה גבוהה (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה), התשל"ג - 1972
 • כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), התשכ"ד - 1964
 • כללי המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר), התשכ"ד- 1964
 • כללי המועצה להשכלה גבהה (תארים מוכרים), התשכ"ד - 1964

2. חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, התשס"ה – 2005

תחילתו ביום 15.11.05, החוק קובע שמוסד להשכלה גבוהה רשאי לקבוע תוכניות לשילוב סטודנטים במוסדות חינוך מוכרים במסגרת מכסת שעות הבחירה האקדמיות ותמורת נקודות זכות אקדמיות.

3. חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"א - 2000

תחילתו של החוק בשנת הלימודים תשס"ב.

להפעלת החוק על שר החינוך לקבוע תוכנית לשילוב סטודנטים בפעילות חינוכית במסגרת יום חינוך ארוך.

כל סטודנט שיתקבל לתוכנית יחויב במתן ארבע שעות שבועיות בפעילות חינוכית, בתנאים שיקבע השר, ויהיה זכאי למלגה שלא תפחת ממחצית שכר לימוד.

השר ימנה מינהלת שתקבע את דרכי הפעלת התוכנית לרבות דרכי קבלת המועמדים, הכשרתם וחלוקת המלגות.

 • תקנות עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"ה - 2005 (והסמכת מינהלת)

4. חוק הלוואות לשכר לימוד, התשס"ב - 2002

החוק בא להסדיר את הזכאות לקבלת הלוואות להשתתפות בשכר לימוד לסטודנטים בלימודי תואר אקדמי ראשון במוסד בהתאם להגדרת "מוסד" בסעיף 1 לחוק.

5. חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על – תיכוניים,  התשס"ח - 2008

לאחרונה נתקבל חוק שעניינו מתן זכויות לסטודנטים במוסדות על – תיכוניים, לרבות מוסדות הכפופים למועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), מוסדות מקצועיים הכפופים לשר התמ"ת, מכללות להכשרת מורים ומוסדות תורניים, שיידרשו לתת התאמות וסיוע, בבחינות ובלימודים, לסטודנט בעל אישור קביל להיותו לקוי למידה. 

תחילת החוק ב- ז' בשבט התשס"ט (1 בפברואר 2009).

 

מקור הנתונים : לשכת היועצת המשפטית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss