education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דבר המנהלת הכללית
 

חוק חופש המידע הוביל מהפכה בתרבות הארגונית של הממשל בישראל והחדיר את עקרון השקיפות החיוני כל כך לניהולה ולקיומה של דמוקרטיה אמיתית, שבה האזרח שותף מלא לשלטון ומכיר את מהלכיו מקרוב. כחלק מעקרון השקיפות מערכת החינוך פותחת את שעריה לציבור הרחב ומציגה בחוברת זו מידע על פעולותיה בשנת 2012-2011.

 

עיקר העשייה החינוכית של מערכת החינוך היא חתירה למצוינות ולשיפור ההישגים הלימודיים, לחיזוק ולהעמקת הערכים ולצמצום פערים חברתיים תוך הקצאת משאבים דיפרנציאלית.

 

דגש מיוחד ניתן לתכניות לחיזוק החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים, לעידוד הגיוס לצה"ל ולשירות לאומי ולעידוד פעילות בתנועות הנוער ומעורבות חברתית.

 

מטרה נוספת היא הטמעת מדיניות “אפס סובלנות" לאלימות במערכת החינוך, תוך חיזוק הסדר והמשמעת, מתן גיבוי למורים ולמנהלים וטיפוח מוסדות החינוך כמקומות שנעים לשהות בהם ובטוח ללמוד בהם.

 

אנו רואים חשיבות רבה בחיזוק מעמד המורה ובשיפור איכות ההוראה. תהליך זה של חיזוק מעמד המורה, תוך קידום ושיפור הישגי המערכת, הוא חלק משמעותי מרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". ההיבטים היישומיים ברפורמות כוללים שיפור שכר המנהלים והמורים, שיפור סביבת  העבודה ותנאי העבודה וגידול במספר השעות שבהן  המורה שוהה בבית הספר.

 

על פי החלטת הממשלה מערכת החינוך נערכת ליישום המלצות ועדת טרכטנברג בנושאים  האלה: חינוך חינם לילדים בגילים 4-3 שילמדו בגנים ציבוריים; סבסוד מסגרות העשרה בתום יום הלימודים עד השעה 16:00 עבור ילדים בגילים 9-3; הקלת נטל התשלומים על ההורים על ידי הוזלת ההוצאה על ספרי הלימוד באמצעות הרחבת התכנית להשאלת ספרי לימוד לכלל התלמידים במערכת החינוך; סבסוד טיולים.

 

המידע המוצג בחוברת מאפשר מבט על התנהלותה של מערכת החינוך הפועלת לאור מטרות אלה.

 

בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה החשובה של יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך, הפועלים ברוח החוק  תוך שימת דגש על פתיחות ונגישות המידע לציבור, ולגב' סופיה מינץ, הממונה על יישום חוק חופש המידע, תודה על פעילותה הבלתי נלאית לשיפור שקיפות מערכת החינוך לכלל הציבור.

 

                                                                               

בברכה,

 דלית שטאובר

 

תשרי,     תשע"ג
ספטמבר,  2012  

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss