education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך – 2013 
 

דברי פתיחה


חוק חופש המידע מעגן את הזכות לקבלת מידע מרשויות השלטון ומאחוריו עומדת התפיסה שהמידע הקיים ברשות השלטונית הוא נכס של האזרחים, אשר מוחזק על ידי הרשות בנאמנות למען הציבור.


ברוח החוק ולאור מדיניות השקיפות, הפתיחות ונגישות המידע לציבור, שהמשרד חרת על דגלו, פועל צוות יישום החוק במשרד החינוך - בשני ממדים: בממד אחד, אנו פועלים להגברת המודעות לחוק ולהרחבה יזומה של הנגשת הציבור למידע הקיים במשרד ובמערכותיו:


כחלק מתפיסת עולם ומעבר לאמור בחוק, אנו רואים לעצמנו חובה לספק מידע איכותי, שלם וזמין ובשקיפות מלאה ופועלים להעמיד כמה שיותר מידע ונתונים על מערכת החינוך וכן שירותים ייעודיים לרשות הציבור באמצעות אוח - אתר האינטרנט של המשרד.
ובממד האחר, מענה למאות פניות, המתקבלות מדי שנה מהציבור, לקבלת מידע לפי החוק, והעמדתו לרשותם בטווח הזמן הקבוע בחוק.
מיום החלת חוק חופש המידע בתאריך 29 במאי 1999 ועד לסוף שנת 2013 טופלו על ידי ידינו 3,081 פניות לקבלת מידע לפי החוק בנושאים שונים ומגוונים.

 

להלן פירוט חלק ממגוון נושאי ותחומי הבקשות, שנתקבלו השנה: עובדי הוראה, תקציבי החינוך, הישגים בבחינות הבגרות, מערכת ומוסדות החינוך, מקצועות ותחומי לימוד, תלמידים, פיתוח מערכות חינוך, תחומי אחריות המשרד, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, חינוך מבוגרים, חוקי ותקנות חינוך וחוזרי מנכ"ל ועוד.

 

בהמשך מובא הדיווח על יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך לשנת 2013.

 

בברכה,
ד"ר עופר רימון
הממונה על יישום חוק חופש המידע
במשרד החינוך

 

 

דיווח הממונה על הפעלת החוק במשרד בשנת 2013

1. כללי

בשנת 2013 נתקבלו במשרדנו 247 פניות לקבלת מידע לפי חוק חופש מידע, בעיקר בנושאים הבאים, לפי שכיחותם:

 • בקשות למידע בנושאי משמעת ואיכות עובדי הוראה, פניות של עובדי הוראה וגמלאים בנושא תנאי שירות, פניות בנושא שיבוץ בעבודה ומכרזים למשרות, פניות לקבלת נתונים אישיים וסטטיסטיים על עובדי הוראה, הכשרתם והשכלתם, פניות לקבלת מידע הנוגע לארגוני המורים.
 • מידע בנושא תקציבי החינוך: תשלומי הורים, תקצוב מוסדות חינוך, רשויות ובעלויות, תמיכות במוסדות ציבור, מכרזים ורכישות, תקציב משרד החינוך ויחידותיו.
 • מידע ונתונים על הישגים בבחינות הבגרות, מידע בנוגע לאישורים ותעודות ועל נוהלי קבלתם, מידע בנושאים מקצועות ושאלוני בחינה.
 • מידע ונתונים על מערכת ומוסדות החינוך: נהלים ונתונים בנושא רישוי מוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים, מוסדות חינוך תורניים, בעלויות חינוך , בתי"ס בניהול עצמי.
 • מידע על תלמידים - נתונים אישיים וסטטיסטיים על תלמידים.
 • מידע בתחום מקצועות ותחומי לימוד - בנושאים מקצועות לימוד, תכניות לימודים וועדות מקצוע.
 • מידע בתחום פיתוח מערכות חינוך – בנושאי תכנון, בנייה והנגשת מוסדות חינוך, הסעות תלמידים
 • מידע בנושא תחומי אחריות המשרד: מידע על יחידות ובעלי תפקידים במשרד ודרכי התקשרות.
 • וכן בתחומים ובנושאים: תלמידים בעלי צרכים מיוחדים – במערכת החינוך מיוחד, בתחום חינוך מבוגרים – בנושאים: אישורי השכלה תיכונית והערכת תעודות ותארים אקדמיים מחו"ל, בתחום חוקים ותקנות חינוך וחוזרי מנכ"ל ועוד.

2. מידע אודות הבקשות


2.1 התפלגות הבקשות לפי אופן הטיפול

התפלגות הבקשות לפי אופן הטיפול

מספר

אחוזים

1. המשרד מסר את כל המידע המבוקש

180

72.9%

2. המשרד מסר את המידע המבוקש באופן חלקי

14

5.7%

3. המשרד דחה את הבקשה למסירת מידע

8

3.2%

4. המידע אינו מצוי במשרד

3

1.2%

5. הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

23

9.3%

6. הטיפול הופסק מטעמים הנוגעים לפונים- הופנו לרשות אחרת

19

7.7%

7. הטיפול בבקשה טרם הסתיים

0

0.0%

סה"כ

247

100.0%

 

 


2.2 סך אגרות חופש המידע שנגבו ב-2013

מספר אגרות

סה"כ בש"ח

87

8,915.00


3. מידע אודות הבקשות שסורבו

 

סוג מענה

מספר

הבקשה נדחתה

8

נמסר מידע חלקי

13

סה"כ בקשות שסורבו

21


העילה

מס' בקשות שנדחו

סעיף 7(ה)- עיבוד מיוחד לצורכי המבקש

4

סעיף 8(1)- הקצאת משאבים בלתי סבירה

4

סעיף 8(2)- נוצר לפני למעלה מ-7 שנים

1

סעיף 8(4)- פורסם ועומד לרשות הציבור

1

סעיף 8(5)- המידע נוצר ברשות אחרת

1

סעיף 9(א)(3) - פגיעה בפרטיות

6

סעיף 9(א)(4)- מידע שאין לגלותו עפ"י כל דין

3

סעיף 9(ב)(1)- שיבוש התפקוד התקין של הרשות

1

סעיף 9(ב)(2)- מדיניות בעיצוב

1

סעיף 9(ב)(4)- דיונים / התיעצויות פנימיים

4

סעיף 9(ב)(9)- ענייני משמעת של עובד ציבור

1

סה"כ

27


4. מידע אודות זמני הטיפול בבקשות שנענו

 

5. מידע אודות עתירות שהוגשו לפי חוק חופש המידע – 2013

עת"מ 42261-09-13 ירושלים

עת"מ 2810-09-13 ירושלים

5.1 עת"ם 42261-09-13 – אמין סעדיה נ' הממונה על יישום חוק חופש המידע בנש"ם והממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך.

 • הוגש לביהמ"ש המחוזי ירושלים בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים.
 • העתירה הוגשה ביום 2.10.13.
 • עיקרי העתירה: הפונה הגיש בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת "רשימת המורים אשר המשרד הגיש נגדם תלונה או קובלנה לנציבות שירות המדינה בגין עבודתם כמורי נהיגה ללא היתר מהמשרד או בגין עבודתם בעבודה נוספת אחרת ללא היתר מהמשרד." כוונת העותר הייתה למורים שהם עובדי הוראה, אשר עבדו כמורי נהיגה ללא היתר ממשרד החינוך.
 • עיקרי עמדת משרד החינוך: לא ניתן היה למסור את רשימת המורים נגדם הוגשה תלונה לנציבות שירות המדינה, שכן מסירה של מידע זה אסורה לפי סעיף 9(א)(3) לחוק חופש המידע (מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות) וסעיף 9(ב)(9) לחוק (מידע הנוגע לענייני משמעת של עובד של רשות ציבורית).
 • ממתין למתן פסק דין.

5.2 עת"ם 2810-09-13 – מוסטפא מחאמיד נ' הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך ומשרד החינוך.

 • הוגש לביהמ"ש המחוזי ירושלים בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים.
 • העתירה הוגשה לביהמ"ש ביום 1.9.13.
 • עיקרי העתירה וטענות המשיבים: העותר פנה למשרד לפי חוק חופש המידע וביקש לקבל רשימה שמית של מורים שהתקבלו כעובדי הוראה מטעם משרד החינוך בבתי הספר באום אל פחם, בתקופת ניסיון ולאחר תקופת ניסיון. בנוסף, העותר ביקש לקבל את ציון הניקוד של המורים, כולל קריטריונים לפיהם קיבלו את הניקוד, כגון ותק, פרטי השכלה, ציונים וכו'. בפנייתו העותר ציין כי מתוקף תפקידו כסגן וממלא מקום ראש עיריית אום אל פחם, מגיעות אליו תלונות על כך ששיבוץ של מורים נעשה לכאורה שלא באופן שוויוני ושלא בהתאם לנוהל שיבוצים של המשרד. לפיכך מסירת המידע דרושה על מנת לברר תלונות אלו.
 • המידע שהתבקש על ידי העותר כולל כאמור רשימה שמית של מורים ומידע אישי רב אודותיהם. מסירה של פרטים אלה אסורה לפי סעיף 9(א)(3) לחוק חופש המידע (מסירת מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות).
 • עם זאת, על מנת שלא לדחות את הבקשה, לאור האינטרס האישי של הפונה בגילוי המידע וכן האינטרס הציבורי, כפי שעלו מהבקשה, הוחלט למסור את המידע המבוקש, תוך שינויים. לכן, בהתאם לסעיף 11 לחוק חופש המידע, הוחלט למסור את המידע המבוקש כאשר הוסרו ממנו נתונים המאפשרים זיהוי אישי של המורים, אך יתר המידע עדיין מאפשר לעותר ללמוד על אופן מתן הניקוד למועמדים לשיבוץ. הדבר הובהר לעותר במכתב מיום 18/02/2013 וכן במכתב מיום 07/05/2013, הכולל החלטה סופית בבקשה וכן תקליטור הכולל את המידע שנמסר.
 • סטטוס הטיפול בעתירה: ניתן פסק דין בהסכמת הצדדים. מצ"ב (1, 2) .

 

מקור המידע: לשכת היועצת המשפטית, משרד החינוך

 

6. סה"כ פניות שנתקבלו מהחלת החוק (29/5/1999) - (31/12/2013)

 

שנה

פניות שנתקבלו

פניות שטופלו

לא טופלו

בשל אי תשלום אגרה

1999

126

126

לא נספרו

2000

122

122

לא נספרו

2001

135

135

לא נספרו

2002

126

126

לא נספרו

2003

183

158

25

2004

314

275

39

2005

206

182

24

2006

237

188

49

2007

207

177

30

2008

209

179

30

2009

249

195

54

2010

230

176

54

2011

232

178

52

2012

258

203

55

2013

247

224

23

סה"כ פניות

3,081

2,644

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss