education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מבנה משרד החינוך, 2014
 
נכון ליולי 2014

 

דגם מבנה המשרד

 

הנהלת משרד החינוך

שמות המנהלים/ות

מס' טלפון

מס'  פקס

שר  החינוך

הרב שי פירון

5608330 - 02

5602246 - 02

סגן שר החינוך

חה"כ אבי וורצמן

5603925 - 02

5603992 - 02

המנהלת הכללית

מיכל כהן

5602242 - 02

5602336 - 02

המשנה למנהלת הכללית

גילה נגר

5604346 - 02

5604345 - 02

סמנכ"ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש

(טרם מונה)

5602858 - 02

5602203 - 02

דוברת המשרד וממונה על יחסי ציבור

חגית כהן

5602739 - 02

5602238 - 02

חשבת בכירה

אריאלה טוקר

5602420 - 02

5602576 - 02

היועצת המשפטית

עו"ד דורית מורג

5603740 - 02

5603840 - 02

המדען הראשי

פרופ' עמי וולנסקי

5602957 - 02

5602955 - 02

מ"מ יו"ר המזכירות הפדגוגית

רחל מתוקי

5602236 - 02

5602085 - 02

סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי                       

אריאל לוי

5604013 - 02

5604035 - 02

סמנכ"ל ומנהל המינהל לכלכלה ולתקציבים

משה שגיא

5602253 - 02

5602248 - 02

סמנכ"ל ומנהל המינהל לעובדי הוראה

אייל רם

02-5603448

 02-5603983

סמנכ"ל ומנהל המינהל לתיאום ובקרה

מנחם כהן

5602245 - 02

5604174 - 02

סמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוח

תמיר בן-משה

5603351 - 02

5603198 - 02

סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר - חירום, ביטחון ובטיחות

אריה מור

5602274 - 02

5602357 - 02

מנהל מינהל חברה ונוער

ארז אשל

5603155 - 02

5603886 - 02

מנהל מינהל החינוך הדתי

ד"ר אברהם ליפשיץ

5604107 - 02

5604118 - 02

מנהל המינהל לרישוי, בקרה ואכיפה

עו"ד גור רוזנבלט

02-5601177

02-5601121

מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע והממונה על יישום חוק חופש המידע

ד"ר עופר רימון

5602551 - 02

5602590 - 02

מנהלת אגף בכיר - משאבי אנוש (בפועל)

מלכי אסולין

02-5602262

02-5602286

מנהל אגף בכיר - קשרי חוץ ואונסקו

אלון רוט שניר

5603700 - 02

5603706 - 02

מנהל אגף בכיר - מוסדות תורניים

עמוס צייאדה

5604501 - 02

5604512 - 02

מנהלת אגף בכיר - כוח אדם בהוראה

סוניה פרץ

5604750 - 02

5604752 - 02

הרשות הארצית למדידה ולהערכה

מנכ"לית הרשות הארצית למדידה ולהערכה (ראמ"ה)

ד"ר חגית גליקמן

5205503 - 03

5205509 - 03

מחוזות המשרד

מנהל מחוז ירושלים וממונה מנח"י

מאיר שמעוני

5601605 - 02

 5601603- 02

מנהלת מחוז הדרום

עמירה חיים

6263000 - 08

6263002 - 08

מנהלת מחוז תל-אביב

חיה שיטאי

6896358 - 03

6896751 - 03

מנהלת מחוז המרכז

עמליה חיימוביץ

6896642 - 03

6896748 - 03

מנהלת מחוז חיפה

רחל מתוקי

8632443 - 04

8632442 - 04

מנהלת מחוז הצפון

ד"ר אורנה שמחון

6500101 - 04

6500307 - 04

מנהל מחוז חינוך חרדי (בהקמה)

מאיר שמעוני

5601605 - 02

5601603 - 02

יחידות סמך

מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

ד"ר בני פישר

6898875 - 03

6898876 - 03

מנהל הטלוויזיה החינוכית הישראלית

אלדד קובלנץ

6415270 - 03

6427091 - 03

בסוף שנת 2013, סיימו את שירותם במשרד, בעלי התפקידים הבאים:

גב' דלית שטאובר

כיהנה בתפקיד

המנהלת הכללית

פרופ' עפרה מייזלס

כיהנה בתפקיד

יו"ר המזכירות הפדגוגית

פרופ' זכריה מדר

כיהן בתפקיד

המדען הראשי

גב' סופיה מינץ

 

ד"ר יחיאל שילה

 

כיהנה בתפקיד

 

כיהנן בתפקיד

מנהלת מינהל תקשוב ומערכות מידע והממונה על יישום חוק חופש המידע

מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

מר יהודה פינסקי

כיהן בתפקיד

מנהל אגף א' - חינוך מוכר שאינו רשמי (חינוך חרדי)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

מקור הנתונים: תחום נהלים ובקרה, לשכת המנהלת הכללית – נכון ליולי  2014

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss