education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הממונה על ישום החוק
תחומי האחריות של משרד החינוך
 

שר/ת החינוך ממונה על ביצוע חוקי החינוך, כגון: חוק לימוד חובה, חוק חינוך ממלכתי, חוק הפיקוח על בתי-הספר, פקודת החינוך, חוק חינוך מיוחד, חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה וחוק המועצה להשכלה גבוהה, לרבות העניינים הקשורים לעובדי חינוך, תלמידים ומוסדות חינוך.

כמו כן ממונה המשרד על הטיפול בחינוך הבלתי-פורמלי לרבות הסמכויות לפי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח).

 

 

הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך ועל העמדת המידע לרשות הציבור:

 

שם הממונה

ד"ר עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב ומערכות מידע

תחום הטיפול

מסירת מידע, כפי שהוא מצוי במשרד בכל הקשור לפעילות המשרד בנושאים שבתחומי אחריותו   

מספר טלפון

02-5602444

מספר פקס

02-5604342

כתובת למשלוח פניות בדואר

מינהל תקשוב ומערכות מידע, משרד החינוך, רח' שבטי ישראל 29, ירושלים 9100201

כתובת בדואר אלקטרוני

meyda@education.gov.il

כתובת אתר באינטרנט

www.education.gov.il/hofesh

שעות וימים של קבלת קהל

---------------

מקום ומועדים לעיון בחוזרי המנכ"ל

מחלקת פרסומים

הכתובת: ירושלים, רח' דבורה הנביאה 2, בניין לב-רם, קומה ג', חדר 325

המועדים: הימים שני ורביעי בין השעות 14:00 – 16:00

בתיאום מראש עם הגב' שרה גמליאל בטלפון 02-5602961

 

"אוח" –אתר המשרד באינטרנט

       http://www.education.gov.il/mankal/

    (מינואר 1998)

 

למידע שפורסם בחוזרי מנכ"ל הקודמים לשנת 1998 - ניתן לפנות לאגף פניות ותלונות הציבור

בדוא"ל:  http://www.education.gov.il/pniyot

או בטלפון  1-800-25-00-25 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss