education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קישורים למאגרי מידע
 

 

 

במבט רחב - מספרים על החינוך

גלריית עלוני אוחודשי

המדריך השלם לכתה א'

המדריך לבריאות התלמיד

הסעות תלמידים

הענן החינוכי

הקטלוג החינוכי

חיפוש אנשי קשר במשרד החינוך

(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך

לוח אירועים

מאגר הפעלות

מאגר חוזרי מנכ"ל

מאגר ספרים סרוקים בעברית:

מאגר ספרים סרוקים בערבית:

מאגר שאלוני בחינות בגרות

מאגר שאלות מבחן

מאגר פרסומים

מבחני תמיכות

מדריך אוח מא' ועד ת'

מדריך לגני ילדים

מדריכים בנושא בחינות בגרות

מית"ר - מידע על תשלומים לרשויות, בעלויות ובתי ספר

מכרזים

מערכת מידע גיאוגרפית

מערכת שירות לציבור - מש"ל

נתוני בחינות בגרות

פורטל הבחינות

פורטל הורים

פורטל היצירה הצעירה Meducation

פורטל התוכן החינוכי

פורטל חגים

פורטל עובדי הוראה

פורטל תלמידים

קטלוג חומרי למידה והוראה בעברית:

קטלוג חומרי למידה והוראה בערבית:

קטלוג קורסים לגמול השתלמות

שאלות ותשובות - פניות ותלונות הציבור

שירות לאומי

שירות צבאי

שקיפות תקציבית

תקנון שירות עובדי הוראה

תקצוב מוניציפאלי - תחזית התקבולים לרשויות מקומיות

תשלום בגין הפקת עיבודי מידע ממאגרי המשרד באמצעות שרת התשלומים הממשלתי

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/07/2018    

עדכוני rss