education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
גף כח אדם בהוראה
 
 

    

 

 

שעות קבלת קהל 

 

 

בהלימה לשינויים אשר ערכנו  מצורפת בזה טבלת שמות עובדי כח אדם בהוראה והשתלמויות, תחומי העיסוק הייחודיים ואמצעי קשר.

 

על מנת שנוכל להעניק שירות מיטבי לכם ולעובדי ההוראה בבית ספרכם, אנו מבקשים להקפיד ולרכז את פניות עו"ה בבית ספרכם באמצעותכם או באמצעות נציג מטעמכם. כמו כן, מומלץ להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של הנציג האחראי על הטיפול בעו"ה בהתאם לגזרת הפעילות, באמצעות יונת דואר. נבקש להקפיד ולציין בכל פניה מספר תעודת הזהות של עו"ה הרלוונטי.

 

פעילות הגף

 

גף כח אדם בהוראה מטפל במכלול הנושאים הקשורים בעבודתו של עובד ההוראה מרגע קליטתו במערכת ועד סיום עבודתו.

 

עיקר פעילות היחידה מתמקד בטיפול במורים המועסקים במערכת החינוך הרשמית.

 

קביעת נתוני שכר

 

פקיד כח אדם בהוראה אחראי לקביעת נתוני השכר של המורה (ותק, דרגה, גמולי השתלמות), ומטפל בזכויותיו הפרופסיונאליות, ככגון בחינות הסמכה, חופשות, פרישה לגמלאות,  פיטורין מינהליים ופדגוגים, הפסקת עבודה, פיצויי פיטורין, מענק יובל, ויתר הנושאים הקשורים בעבודתו.

 

ככלל, מרבית הנושאים הקשורים לקביעת נתוני השכר של המורה במערכת החינוך הרשמית, מטופלים על ידי גף כח אדם. הקביעה מועברת לגזברות המחוז לתשלום.

 

  

קביעת דרגה, ותק, גמולי השתלמות ותואר אקוויוולנטי של המורים בחינוך העל יסודי, בבעלויות החינוך, אובמוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי, נמצאת אף היא באחריותו של גף כח אדםבהוראה.

 

מורים אלה יפנו אל מינהלן המוסד, שיפנה לגב' חנה ששון, בגף כח אדם בהוראה בבקשתטיפול בנתוני השכר של המורים.

אין לפנות ישירות לגב' חנה ששון.

         

גמולי השתלמות –  נתוני השתלמות מוקלדים במחלקה להשתלמויות הקובעת את הזכאות לגמול ומעבירה לגף כח אדם בהוראה להמשך טיפול.

 

תמריצים – מחלקת תמריצים קובעת את הזכאות ומעבירה לגף כח אדם בהוראה להמשך טיפול.

 

רשיונות הוראה/ייעוץ – המחלקה לרישיונות הוראה, באגף בכיר כח אדם בהוראה, אחראית להנפקת הרישיונות. המשך הטיפול בגף כח אדם בהוראה.

 

הכרת תארים מחו"ל – גף הערכת תארים ודיפלומות קובעת את השקילה לתואר אקדמי בארץ. המשך הטיפול בגף כח אדם בהוראה.

 

 

פניות בכתב – באמצעות הדואר, פקס, או הדואר האלקטרוני לפקיד/ה המטפלת.

 

מומלץ ביותר לפנות בכל שאלה ובקשה לגף כח אדם בהוראה באמצעות הפקס, 02-5601641

 

 

 

 

זכויות וחובות של עובד הוראה

 

מידע על זכויותיהם וחובותיהם של עו"ה ניתן לקבל באתר או"ח של משרד החינוך.

 

טפסים

טפסים נוספים  ניתן  באתר אגף בכיר כח אדם בהוראה.

 

'מורה נבוכים' לעובד הוראה חדש

 

כמו כן, ניתן לקבל טפסים בעמדה מיוחדת הממוקמת בפינה הימנית, בכניסה למשרד החינוך, מחוז ירושלים,  רח' כנפי נשרים 22.

 

 

קישורים:

למידע נוסף לחץ כאן
לרשימת טלפונים של עובדי כח אדם בהוראה לחץ כאן

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  12/09/2019