education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מידע על האגף
 
 

ברנית גולן יוסובש, מפקחת על ההשתלמויות, הדרכה ומרכזי פסג"ה

חדר 442

טל' 5601675

       

ריקי חזות  טל'  02-5601560

גילה כהן טל'  02-5601564

הודיה אליהו טל' 02-5601563

גל רחמים טל' 02-5601565

 

שעות קבלת קהל 

 

אגף ההשתלמויות מאשר גמולי השתלמות לעו"ה בירושלים ובמחוז.

כ-800 השתלמויות  נפתחות  במחוז בכל שנה וכוללות השתלמויות בית ספריות והשתלמויות הנערכות במוסדות אחרים והמיועדות לעו"ה.

מתקבלות גם בקשות לאישורים במסלול אישי.

 

השתלמויות עו"ה מסווגות בשני מסלולים עיקריים :
לימודים בקורסים המיועדים לעו"ה ולימודים במסלול אישי.

 

א. לימודים בקורסים המיועדים לעו"ה :

לימודים אלה מתקיימים  במוסדות החינוך (גני ילדים ובתי ספר), במרכזי פסג"ה, במוסדות המכשירים עו"ה ובמוסדות אחרים.

האישור למתן גמולים  נעשה דרך המוסדות המקימים את ההשתלמויות ועו"ה מקבלים את גמול ההשתלמות לאחר שעמדו בכל התנאים הנדרשים.

יש להזכיר שהשתלמות שהוגדרה כהשתלמות עם ציון תוכר לגמול רק אם הוגשה עבודה/בחינה והייתה נוכחות מלאה.( % 100)

 

ב. לימודים במסלול אישי

השתלמות במסלול אישי הנה כל השתלמות מקצועית ולימודים בתחומי הוראה וחינוך המתקיימים במסגרות שאינן ייעודיות לעו"ה בלבד.

ככלל, לימודים במסגרת מסלול אישי יוכרו לצבירה לגמול כהשתלמות ללא ציון.

הבקשה לאישור גמול במסלול אישי תוגש 45 יום לפני תחילת ההשתלמות לאגף השתלמויות במחוז. יש לצרף לבקשה תוכנית לימודים מפורטת מטעם המוסד (כולל נושאי הלימוד, פרטי המרצים בהשתלמות, ימים ושעות הלימודים) וצילום אישור ההכרה בהשתלמות על ידי הוועדה לאישור מוסדות  לקיום קורסים לגמול השתלמות באגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך.

פונה שנענה בשלילה ומבקש לערער על תשובה שלילית שקיבל מהמפקחת, יוכל לפנות בכתב ל"ועדת הערעורים במטה אגף השתלמות והדרכה לעובדי הוראה", לגברת חנה כהן, רח' דבורה הנביאה 2, משרד החינוך,ירושלים 91911 .

יש לצרף את צילום התשובה של המפקחת וכל חומר רלוונטי נוסף.

היקף השעות המאושרות עם/ללא ציון יובא לידיעת עובדי ההוראה טרם תחילת ההשתלמות.

יודגש כי בכל מקרה אין להתחיל את הלימודים לפני קבלת האישור לזכאות. לא יינתן אישור בדיעבד.

בתום הלימודים יש להעביר לאגף ההשתלמות במחוז את אישור הלימודים המקורי ואישור סיום הלימודים. 

 

מינהלת ההשתלמויות

האגף להשתלמויות והדרכה לעו"ה הקים "מינהלת להשתלמויות עו"ה" (מופעלת  באמצעות חברת מנפאואר) לצורך סיוע מינהלי בהפעלת מערך ההשתלמויות לעו"ה .
עיקר תפקידי המינהלת הם :

ארגון ותפעול מערך מינהלי של הכרה בהשתלמויות לצורך גמול.

הקמה, ניהול ותחזוקה של מאגר מבצעי השתלמויות (מבצעים פדגוגיים ומנהליים) עבור השתלמויות לעו"ה המתוקצבות ע"י המשרד.

הקמה, ניהול ואחזקה של מאגר מרצים עבור השתלמויות לעו"ה המתוקצבות ע"י המשרד.

 

המינהלת החלה את עבודתה ב-1 בינואר.

כל בקשה לפתיחת השתלמות תוגש ע"ג טופס למינהלת ההשתלמויות,  רחוב סוקולוב 1 הרצליה.

לאחר האישור המינהלי מועברת הבקשה אל הפיקוח המקצועי במחוז לאישור פדגוגי.

 

 

מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה

בשנת הלימודים תשס"ה נחתם הסכם עם ארגוני המורים לפיו יוקפאו המענקים והחזרי שכר לימוד למשך שנה וזאת כדי למנוע פיטורי מורים.

 

החזרי הוצאות נסיעה

בשנת הלימודים תשס"ה יוחזרו הוצאות נסיעה רק לעו"ה המשתלמים בהשתלמות מטעם המשרד כגון השתלמויות במרכזי הפסג"ה , התמקצעות במתמטיקה וכד'.

 

קישורים:

להורדת טפסים


לאתר האגף להשתלמויות והדרכה 

 

 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  20/05/2016