education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
היעד:  שיפור אקלים בית ספרי
 

יו"ר הועדה: רותי בן חור, מפקחת כוללת מ"מ

טל' 5601667 - 02   

 

חברי הועדה:

זהבה פרנק – מפקחת גנ"י מ"מ

מיכל אילן – יועצת מדריכה

טליה נאמן – מפקחת מינהל חברה ונוער

מיכל עוז – יועצת מדריכה

יהודית אפרמן – יועצת בכירה

ריטה אהרון – מנהלת בי"ס עדיהו

יואב כהן- קב"ט המחוז

רינה כהן – מפקחת גנ"י ממ"ד

יעל להמן – יועצת בכירה

תלמי ובר – ממונה על ההשתלמויות

 

 

רציונאל:

אקלים חינוכי מיטבי בבית הספר הוא תנאי ללמידה והתפתחות לכל באי המוסד החינוכי (תלמידים, מורים והורים).בית הספר אחראי לפיתוחם האישי, הקוגנטיבי, הרגשי, החברתי והערכי של התלמידים. בידי הצוות החינוכי, היכולת והמחוייבות לקדם את האקלים החינוכי.

שיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים קשור ואף מותנה באקלים מיטבי.

 

מטרות המחוז:

יצירת סטנדרטים מחייבים בתחומי האקלים והתרבות של בית הספר, והפצתם במוסדות החינוך.

יצירת מסד נתונים של הפעולות והתכניות הקיימות בבתי הספר.

יצירת מאגר מחוזי של תכניות קיימות בתחום שיפור האקלים החינוכי, תוך עידוד ליוזמות חדשות.

הפצת העשייה בין כל מוסדות החינוך במחוז.
תוכנית עבודה

 תעודות הערכה לשנה"ל תשס"ד ניתנו למוסדות החינוך:

ביה"ס היסודי הממ' "אשכול" בבית שמש

חט"ב ממ' "דקל וילנאי א'" במעלה אדומים

גן ממ"ד "רקפת" באלון שבות 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  04/01/2009