education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
כללים להערכת תארים אקדמים מחו"ל
 

 אבהרה לעניין סעיף 8.3 לכללים להערכת תארים אקדמיים ראשון ושני שהוענקו ע"י מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל ואשר נלמדו בשיטת הלמידה מרחוק ולתארים שלישיים זרים לצרכי דירוג ושכר

 

 כללים להערכת תארים אקדמיים (ראשון או שני) שהוענקו על-ידי מוסדות להשכלה גבוהה בחו''ל ואשר נלמדו בשיטת "הלמידה מרחוק", ולתארים שלישיים זרים, לצורכי דירוג ושכר".

 

 תיקון הכללים להכרה בלימודים לא אקדמיים במסגרת תואר ראשון מחו"ל (חוזר הממונה על השכר במשרד האוצר מס' 2008-1-31)- התיקון חל על המתחילים ללמוד לתואר ראשון לאחר 10/6/2008.

 

 תיקון הכללים להכרה בלימודים לא אקדמיים עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים

 

 חוזר נש"מ מס' 27 לתיקון הכללים להכרה בלימודים לא אקדמיים במסגרת תארים אקדמיים ראשונים מחו"ל ותיקון כללים אקדמיים להכרה בתואר ראשון ושני מחו"ל שנלמדו מרחוק


 

כללים להערכת תארים אקדמיים ראשון ושני מחו"ל שהוענקו לבוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל ולבוגרי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל, לצורך דירוג ושכר

א. מבוא

 1. מובאים בזה לידיעת ציבור הלומדים כללים עיקריים להערכת תואר אקדמי המוענק לבוגרי מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל ולבוגרי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל.

 2. הערכת התארים ע"י הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל שבמשרד החינוך, נעשית בהתאם לכללים אלה, על פי האמנות הבינלאומיות והכללים הבינלאומיים הנהוגים בנושא זה, וכן בהתאם לדין הנוהג בישראל, לרבות חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 ותיקון מס' ‎11 לו, ובמסגרת שקול דעתו של הגף על פי הסמכתו על ידי המעסיק הממשלתי-ציבורי.

 3. הערכת התואר האקדמי מחו"ל בהשוואה לתארים אקדמיים הנהוגים בישראל נערכת כחלק מהליך קביעת דירוג ושכר בהתאם לכללים כפי שייקבעו מעת לעת.
  מובהר בזאת כי הרשויות המוסמכות, או גוף אחר, אם יקבע למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, רשאיות לדרוש עמידה במבחנים ו/או דרישות ו/או תנאים נוספים, מעבר לאמור במסמך זה להלן, לצורך הערכת תואר אקדמי זר והשוואתו לתארים אקדמיים הנהוגים בישראל לצורכי דירוג ושכר, הכל לפי נסיבות העניין ושיקול הדעת המקצועי.

 4. אין בכללים אלה כדי לגרוע מזכותם של המעסיקים בשירות המדינה או בשירות ציבורי אחר המבקשים להיעזר בהערכה זו לקבוע הוראות, כללים ותנאים נוספים במסגרת שקול דעתם לעניין דירוג ושכר.

 5. תחולת כללים אלה, ככל שהם שונים מהאמור בכללים שפורסמו בעבר, הינה לגבי תלמידים שהחלו לימודיהם לאחר פרסום כללים אלה. תלמידים שהחלו לימודיהם לפני פרסום כללים אלה, יחולו לגביהם הכללים להערכת תארים מיום ‎5.7.1998.

ב. כללי

 1. תנאי ראשון והכרחי להערכת תואר אקדמי של בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל ושל בוגרי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל הינו היותו של המוסד להשכלה גבוהה מחו"ל מוכר ע"י הרשויות המוסמכות לכך בארצו, וזאת בהתאם לכללים הקבועים באמנות הבינלאומיות.

 2. לשם הכרה בתארים האקדמיים הניתנים ע"י שלוחות כאמור, על השלוחות להיות בעלות רשיון, רשיון זמני או רשיון מותנה מאת המועצה להשכלה גבוהה בזמן הרשמה ללימודים ובזמן קבלת התואר, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.
  מומלץ ללומד לוודא לפני שיירשם ללימודיו את היותה של השלוחה בעלת רשיון כאמור אצל המועצה להשכלה גבוהה.

 3. רשימת השלוחות שקבלו רשיון כאמור תפורסם מעת לעת ע"י המועצה להשכלה גבוהה. מומלץ ללומד לפנות אל המועצה להשכלה גבוהה ולוודא לפני שיירשם ללימודיו את היותה של השלוחה בעלת רשיון כאמור.

 4. לומדים שתאריהם לא נמצאו שקילים לצורך דירוג ושכר בהתאם לכללים אלה יוכלו להשלים את החסר באותו מוסד אשר נתן את התואר (ללא קבלת תואר נוסף), ולהגיש בקשה נוספת להערכת התואר, עד תום שנה מיום מתן ההודעה הראשונה בדבר אי שקילות התואר.

 5. הערכת תואר ראשון לצורכי דירוג ושכר:

א.  תנאי הכרחי להערכת תואר ראשון לצורכי דירוג ושכר הינו היותו של המבקש בעל זכאות לתעודת בגרות ישראלית או לתעודת בגרות שניתנה בחו"ל כנהוג באותה מדינה שבה סיים את לימודיו התיכוניים, בעת קבלתו ללימודים.

 

ב. משך והיקף הלימודים לתואר ראשון לא יפחתו או יפחתו רק במקצת ממשך והיקף הלימודים לתואר זהה או דומה במוסדות ישראליים מוכרים להשכלה גבוהה ובכל מקרה לא יפחת מ-3 שנות לימוד אקדמיות - שישה סמסטרים מלאים.

 

סמסטר מלא לעניין זה פירושו כ-20 נקודות זכות (להלן-נ"ז) אקדמיות, דהיינו, כ- 20 שעות סימסטריאליות (להלן-ש"ס). זאת למעט מקרים בהם לתוכנית הלימודים המתקיימת במוסד (השלוחה) ניתן רשיון ע"י המועצה להשכלה גבוהה על סמך מספר נ"ז אחר.

 

בתחומי הלימודים המפורטים בטבלה שלהלן, אומדן משך והיקף הלימודים לתואר ראשון הם כמפורט:

 

היקף מינימלי

משך מינימלי

תואר ראשון (‎B.A) במדעי החברה והרוח ובחינוך

‎120 נ"ז, ‎120 ש"ס

‎6 סמסטרים

תואר ראשון (‎B.Ed.) בהוראה

‎110 נ"ז, ‎110 ש"ס

‎8 סמסטרים

תואר ראשון (‎B.Ed.) בהוראה - השלמה למורה מוסמך בכיר

‎64 נ"ז, ‎64 ש"ס

‎3 סמסטרים

תואר ראשון (‎B.Sc.) במדעי הטבע

‎120 נ"ז, ‎120 ש"ס

‎6 סמסטרים

תואר ראשון (‎B.Sc.) בהנדסה

‎150-170 נ"ז, ‎170-210 ש"ס

‎8 סמסטרים

תואר ראשון (‎B.Tech.) בהנדסה יישומית

‎160 נ"ז, ‎160 ש"ס

‎8 סמסטרים

תואר ראשון (‎B.Tech.) בהנדסה יישומית-השלמה להנדסאים

‎100 נ"ז, ‎100 ש"ס

‎5 סמסטרים

תואר ראשון (‎LL.B.) במשפטים

‎140 נ"ז, ‎140 ש"ס

‎7 סמסטרים

תואר ראשון בסיעוד

‎123 נ"ז, ‎300 ש"ס

‎8 סמסטרים

תואר ראשון בסיעוד - השלמה לאחיות מוסמכות

‎84 נ"ז, ‎84 ש"ס

4 סמסטרים

 

 

ג. לבקשה להערכת תואר יצורפו המסמכים הבאים:

 

 1. תעודת בגרות ישראלית או תעודת בגרות שניתנה בחו"ל.

 2. תעודה מאת מוסד האם בחו"ל המעידה על קבלת התואר האקדמי.

 3. גליון ציונים מפורט ממוסד האם בחו"ל הכולל את הפרטים שלהלן:

  • תאריך רישום, תאריך תחילת הלימודים ותאריך הסיום.

  • רשימת הקורסים שנלמדו ושמותיהם.

  • מספר השעות הפרונטליות או אחרות שנלמדו בכל קורס וכל פירוט אחר הנהוג במוסד האם.

  • מספר נקודות הזכות האקדמיות שניתנו בגין כל קורס.

  • פירוט קורסים ולימודים קודמים שהוכרו ע"י מוסד האם וניתנו בגינם נקודות זכות (‎TRANSFER CREDITS).

  • המקום בו נתקיימו הלימודים (כתובת מדוייקת).

 1. תעודות או מסמכים רשמיים המעידים על לימודים קודמים, במידה והוכרו לתואר.

ד. במסגרת בחינת היקף הלימודים יחולו הכללים הבאים לענין הכרה בלימודים קודמים:

 

 1. קורסים אקדמיים שנלמדו במוסד להשכלה גבוהה המוכר עפ"י חוק המועצה להשכלה גבוהה או מוסד המוכר כאמור בס' ב(‎1) לעיל, המקנים נקודות זכות ואשר הלומד בהם סיים אותם בציון עובר לפחות, ייחשבו כנ"ז אקדמיות להשלמת תואר ראשון.
  על אף האמור, לא יוכרו לימודים קודמים אם יתברר שהם בתחום שאיננו קרוב לנושא של התואר הנלמד.

 2. בעלי וותק מקצועי של עשר שנים, אשר סיימו קורסים מקצועיים, שאינם אקדמיים ואשר בידם תעודות ומסמכים רשמיים המעידים על כך, יוכלו לקבל נ"ז בהיקף של עד סמסטר מלא אחד לכל היותר להשלמת תואר ראשון.
  על אף האמור, לא יוכרו לימודים קודמים אם יתברר שהם בתחום שאיננו קרוב לנושא של התואר הנלמד.

 3. שלוש שנות לימוד במוסד מורשה להכשרת מורים ואשר הלומד/ת בהם קיבל בסיומם תעודת מורה מוסמך בכיר.
  בעלי תעודות כאמור, יוכלו להשלים לימודיהם לתואר ראשון בהוראה (‎B.Ed) בתקופה שלא תפחת משלושה סמסטרים אקדמיים מלאים, ‎64 נקודות זכות אקדמיות, שהן ‎64 שעות סמסטריאליות.

 4. שלוש שנות לימוד בביה"ס לסיעוד אשר הלומד/ת בהם קבל בסיומם תעודת אח/ות מוסמך/ת. בעלי תעודות כאמור, יוכלו להשלים לימודים לתואר ראשון בסיעוד בתקופה שלא תפחת מחמישה סמסטרים אקדמיים מלאים. ‎84 נקודות זכות אקדמיות, שהן ‎84 שעות סמסטריאליות.

 5. שתי שנות לימוד במוסד רשמי להכשרת הנדסאים אשר הלומד בהם קבל בסיומם תעודת הנדסאי.
  בעלי תואר כאמור יוכלו להשלים לימודים לתואר ראשון (בוגר בטכנולוגיה, (‎B.Tech) בתקופה שלא תפחת מחמישה סמסטרים: סמסטר השלמה + ‎4 סמסטרים, ‎100 נקודות זכות, שהן ‎100 שעות סמסטריאליות.

 1. הערכת תואר שני לצורכי דירוג ושכר:

  • תנאי הכרחי להערכת תואר שני לצורכי דירוג ושכר הינו היותו של המבקש בעל תואר ראשון מוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה או לפי כללים אלה בעת קבלתו ללימודים, למעט מערכות השכלה גבוהה בהם התואר ניתן לאחר חמש שנות לימוד רצופות לפחות.

  • לשם כך על המבקש להציג בפני הגף להערכת תארים תעודה/זכאות לתואר ראשון ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה או אישור על הערכת תואר אקדמי מוכר מחו"ל.

  • משך והיקף הלימודים לתואר שני לא יפחת או יפחת רק במקצת ממשך והיקף הלימודים לתואר זהה או דומה במוסדות ישראליים מוכרים להשכלה גבוהה, ובכל מקרה לא יפחת מ-2 סמסטרים אקדמיים מלאים (כלומר, לא יפחת משנת לימודים אקדמית אחת). בתחומי הלימודים המפורטים בטבלה שלהלן, אומדן משך והיקף הלימודים לתואר שני הם כמפורט:

 

היקף מינימלי

תואר שני במדעי החברה:
מסלול עם תזה
מסלול בלי תזה


‎45-48 נ"ז, ‎45-55 ש"ס
‎45-55 נ"ז, ‎44-48 ש"ס

תואר שני במדעי הרוח:
מסלול עם תזה
מסלול בלי תזה


‎36-40 נ"ז, ‎40-44 ש"ס
‎40-44 נ"ז, ‎48-52 ש"ס

תואר שני בחינוך:
מסלול עם תזה
מסלול בלי תזה


‎36-40 נ"ז, ‎44-52 ש"ס
‎44-52 נ"ז, ‎48-52 ש"ס

תואר שני במינהל עסקים:
מסלול עם תזה
מסלול בלי תזה


‎42 נ"ז, ‎42 ש"ס
‎48-56 נ"ז, ‎48-56 ש"ס

תואר שני (‎M.Sc) במדעי הטבע:
מסלול בלי תזה


‎33 נ"ז, ‎33 ש"ס

תואר שני (‎M.Sc) בהנדסה:
מסלול בלי תזה


‎36 נ"ז, ‎56 ש"ס + פרוייקט גמר

תואר שני (‎LL.M) במשפטים

‎32 נ"ז, ‎32 ש"ס

לבקשה להערכת תואר יצורפו המסמכים הבאים:

 

 1. תעודה מאת מוסד האם בחו"ל, המעידה על קבלת התואר האקדמי.

 2. גיליון ציונים מפורט ממוסד האם בחו"ל הכולל את הפרטים שלהלן:

 • תאריך רישום, תאריך תחילת הלימודים ותאריך הסיום.

 • רשימת הקורסים שנלמדו ושמותיהם.

 • מספר השעות הפרונטליות או אחרות שנלמדו בכל קורס.

 • מספר נקודות הזכות האקדמיות שניתנו בגין כל קורס.

 • פירוט קורסים ולימודים קודמים שהוכרו ע"י מוסד האם וניתנו בגינם נקודות זכות.

 • המקום בו נתקיימו הלימודים (כתובת מדוייקת).

יובהר כי סעיף ‎5 (ד) לכללים אלה, הדן בהכרה בלימודים קודמים, לא חל על לימודים לתואר שני.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/04/2019