education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מידעון בנושא הערכת השכלה תיכונית מהארץ ומחו"ל
 
 

המסלולים להכרה בהשכלה שוות ערך להשכלה תיכונית ולהשלמת השכלה תיכונית למבוגרים בשיתוף פעולה עם האגף לחינוך מבוגרים.

מבוא

פונים שלא השלימו בעבר את לימודיהם התיכוניים, יכולים לקבל הכרה פורמאלית של השכלה תיכונית באחד משני המסלולים הבאים:

 

א. מסלול המקנה אישור שווה- ערך להשכלה תיכונית

 •      משרד החינוך מעריך תעודות על השכלה תיכונית חלקית או מלאה.
 •      משרד החינוך מעריך קורסים שנלמדו במסגרות לימוד עיוניות ומקצועיות, המוכרות ע"י משרד החינוך או משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן משרד התמ"ת), בעבר משרד העבודה והרווחה.

     הערה: כל פעם שמצוין משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, הכוונה גם לתעודות של משרד העבודה או העבודה והרווחה לשעבר.

 

 

ב. מסלול לימודים להשלמת השכלה תיכונית

 

 •      הלימודים במסלול זה מורכבים מיחידות לימוד במקצועות רשות ובמקצועות חובה.
 •      מסלול לימודים זה מקנה בסיומו לזכאים תעודה של משרד החינוך על השלמת השכלה תיכונית למבוגרים.
 •      הלימודים במסלול זה מתקיימים במרכזים להשלמת השכלה למבוגרים ברחבי הארץ.

 

פירוט המסלולים

א. מסלול המקנה אישור שווה ערך להשכלה תיכונית

 

ההכרה בלימודים כשווי ערך להשכלה תיכונית חלקית או מלאה היא בסמכות היחידה לאישורי השכלה של סמנכ"ל בכיר קשרי חוץ, אונסקו ותפקידים מיוחדים במשרד החינוך.

 

ההכרה בשנות לימוד נעשית על פי תעודות סיום רשמיות או על- פי אישורים רשמיים על סיום הלימודים, החתומים ע"י מנהל המוסד. (כמפורט להלן בסעיפים א1 וא2).

 

    לתשומת לב:

 • שנות לימוד חלקיות וקורסים שלא הושלמו לא יוכרו לצורך זה.
 • תעודה המעידה על לימודים בבתי ספר אקסטרניים לבגרות אינה תקפה לצורך הכרה בשנות לימוד. נדרשת עמידה בבחינות בגרות בהיקף של 10 יחידות לימוד.
 • אישורים אחרים, כגון הצהרה נוטריונית על לימודים בבתי ספר ובקורסים אינם קבילים לצורך הכרה בשנות לימוד.

 א1. הכרה ב-10 שנות לימוד

 

הכרה ב- 10 שנות לימוד ניתנת על סמך:

 

1.1  תעודה או אישור מוסמך על סיום 10 שנות לימוד בבית ספר תיכון מוכר.

 

 1.2  תעודת גמר מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה במסלול "חניכות
        רגילה".    
        במסלול זה מחויבים תלמידים בבתי ספר לחניכים (במתכונת יום לימודים
        בשבוע וחמישה ימי עבודה) לעמוד בבחינות גמר של משרד התעשייה המסחר

        והתעסוקה.

 

1.3  תעודת סיום לימודים בבית ספר דו שנתי ברמה על- יסודית או בבתי ספר
       לפקידות, ובה מצוין "סיום חוק לימודים".

 

1.4 תעודת גמר של בתי ספר דו- שנתיים (בוקר/ערב) לנערים עובדים עד לשנת
       1970, והוא הדין במרכזי נוער. (החל משנת 1970 יוערכו לימודים ב"מרכזי
       נוער" על פי מספר שנות הלימוד, כמו בבית ספר תיכון רגיל).

 

1.5  אישור על עמידה בשבע "בחינות מוקדמות", אשר שתיים מתוכן הן במקצועות  
       העברית (הבעה, לשון, ספרות).

 

 

א2. הכרה ב-11 או ב-12 שנות לימוד

 

הכרה ב-11 או ב-12 שנות לימוד ניתנת על סמך:

 

2.1 תעודה או אישור מוסמך על סיום לימודים של 11 או של 12 שנות  לימוד
      במסלול עיוני או טכנולוגי במוסדות שבפיקוח משרד החינוך או משרד  
      התעשייה המסחר והתעסוקה.

 

2.2 תעודת גמר של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה במסלול "חניכות" רגילה
       או "מורחבת" או קבוצת עבודה, שניתנה לחניכים לאחר שסיימו מסלול מוסדי
       של יוד כיתות.

 

2.3 תעודת גמר של 12 שנות לימוד במסלול "תעשייתי" של משרד התעשייה
      המסחר והתעסוקה (תלמידים בבתי ספר תעשייתיים מחויבים בשלושה ימי
      לימודים ובשלושה  ימי עבודה, וכן הם מחויבים בעמידה בבחינות גמר של
      משרד התמ"ת). בוגר מסלול "מתבגרים" דו שנתי (יא' יב' ) שנבחן ברמה של
      מסלול "תעשייתי".

 

2.4 אישור על סיום 12 שנות לימוד בבתי ספר תעשייתיים של משרד התמ"ת.

      אי- עמידה בבחינות הגמר, מקנה הכרה ב- 11 שנות לימוד בלבד.

 

2.5 תעודת גמר של 12 שנות לימוד במפת"ן ( החל משנת 1993 ) כולל עמידה
      ביחידת לימוד אחת בבחינות הבגרות.

 

2.6 אישור על עמידה בעשר יחידות לימוד בבחינות הבגרות (בציון "עובר").

 

2.7 אישור על עשרים וארבע נקודות זכות לפחות (שש נקודות לכל קורס) של
      האוניברסיטה הפתוחה על-פי הניקוד החדש של האוניברסיטה הפתוחה, או
      ארבע נקודות זכות (נקודה לכל קורס על-פי הניקוד הישן) הינו שווה ערך ל-11
      שנות לימוד.

 

2.8 אישור על שלושים נקודות זכות לפחות (שש נקודות לכל קורס) של
      האוניברסיטה הפתוחה בציון "עובר" או שש נקודות זכות (נקודה לכל קורס על-
      פי הניקוד הישן) הינו שווה ערך ל- 12 שנות לימוד.

 

2.9 אישור רשמי ממנהל הישיבה על סיום לימודים ב"ישיבה קטנה" מוכרת (על-פי
      רשימה מוסמכת של משרד החינוך ומשרד הדתות), ובו ציון מספר שנות
      הלימודים ומסגרת הלימודים.

 

2.10 אישור על סיום הלימודים במכינה קדם אקדמית במוסדות מוכרים להשכלה
        גבוהה (אוניברסיטאות, מכללות) ועמידה בבחינות הגמר.

 

א3. צבירת שעות לימוד

 

קיימת אפשרות של צבירת שעות לימוד המתורגמות לשנות לימוד. אפשרות זו מותנית בהצגת תעודת השכלה פורמאלית או אישור מוסמך של סיום 10 שנות לימוד או תעודה שוות ערך ל- 10 שנות לימוד לפחות.

אישור שווה ערך לכל שנת לימודים חסרה ניתן על סמך תעודת סיום בחתימה רשמית כמפורט להלן בסעיפים 3.1, 3.2, 3.3 של קורסים מוכרים ע"י משרד החינוך או משרד התמ"ת.

600 שעות לימוד בקורסים מסוג זה הינן שוות ערך לשנת לימודים אחת.

ההכרה בהרכב שעות הלימוד, הינה על סמך אחת מן הדרישות הבאות:

 

3.1 אישור המעיד על סיום קורס/לימודים של 600 שעות מתחומי לימוד עיוניים
      כלליים.

 

3.2 אישור המעיד על סיום קורס/ לימודים של 600 שעות כאשר לפחות 300 שעות
      מתוכן הן בתחומי לימודים עיוניים, והשאר בתחומי לימודים מקצועיים.

 

3.3 כאשר באישור, המעיד על סיום קורס/לימודים של 600 שעות, יש פחות מ- 300
      שעות עיוניות, יידרשו השתתפות בקורס ב"הבנת הנקרא" ועמידה בבחינה.
      קורס זה הינו בהיקף של יחידת לימוד אחת (70 שעות) וניתן במסגרת השכלה
      של חינוך מבוגרים.

 

צבירת שעות לימוד של קורסים עיוניים ומקצועיים (דוגמאות)

סוג הלימוד

שעות צבירה

כל יחידת בגרות בציון עובר

90 שעות

כל יחידת גמר מטעם האגף לחינוך מבוגרים בציון עובר ברמת 12 שנות לימוד

70 שעות

 

קורס בלימוד שפות זרות ובלבד שנערך בבי"ס לשפות

40-100 שעות

כל קורס/ השתלמות של הכשרה והשתלמות שבפיקוח האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד התמ"ת (משרד העבודה לשעבר) ושבסיומו התקבלה תעודת גמר

ע"פ מספר השעות המאושרות

שנלמדו בו

קורסים חד שנתיים בבתי ספר לפקידות שנסגרו יוערכו על סמך תעודת גמר

300 שעות לימוד בתחומים

טכנולוגיים בלבד

קורסים חד שנתיים בבתי ספר קיימים

ע"פ תכנית הלימודים ומספר

השעות בציון עובר

יחידת לימוד באוניברסיטה הפתוחה בציון עובר

112 שעות

קורסים צבאיים

שעות הלימוד הרלוונטיות

ע"פ תכנית לימודים ופירוט שעות

קורסים משטרתיים/ קורס שוטרים בסיסי

353 שעות

קורס "פיקוד זוטר"

207 שעות

קורס קצינים בסיסי

334 שעות

קורס "קצינים ייעודי"

781 שעות

קורס "קצינים מתקדם" ומעלה

ע"פ מספר השעות המלא

קורסים של "שרות בתי הסוהר"

ע"פ טבלת הערכת קורסים

מוסכמת בין היחידה לאישורי

השכלה לגורמים הרלוונטיים בשב"ס.

 

הערכת  השכלה מחו"ל

 

היחידה להערכת השכלה תיכונית מטפלת גם בהערכת השכלה על-יסודית מחו"ל שוות ערך לבגרות.

בהערכה מסתמכים על קריטריונים ישראליים ובינלאומיים מעודכנים לשם השוואת ערכה של התעודה מחו"ל עם תעודות הבגרות הישראליות.

ההתעדכנות ביחידה נעשית באמצעות ספרות רלוונטית וחדשה מטעם אונסקו ובאמצעות היחידות ללימודי חו"ל באוניברסיטאות ובמכללות השונות בארץ.

 

 

העקרונות המנחים בהערכת תעודות מחו"ל

 • באישורים להשוואת מסמכי השכלה מחו"ל ,  אנו נוהגים לנפק אישורים שהם "שווי ערך לבגרות" אך ורק אם הכותרת במסמך הינה "בגרות".
 • במקרה שהמסמכים מעידים על לימודים אחרים, שהם לעיתים עולים ברמתם על רמת הבגרות באותה מדינה, אנו מוסיפים את ההערה: "המסמך שהציג הנ"ל מאפשר המשך לימודים גבוהים באותה מדינה", וזאת על מנת להבהיר, שהמסמך בא במקום בגרות.

          ההערה הנ"ל מקובלת על  המוסדות, שסף הכניסה אליהם הוא בגרות.

 

 

הנחיות לפונים

 

הפניה ליחידה להערכת השכלה מחו"ל נעשית באמצעות הדואר בלבד. על הפונה לשלוח את  המסמכים  הבאים :

 • תרגום מקורי ע"י נוטריון (עם הסרט האדום) של דיפלומת הסיום וגיליון הציונים.
 • צילום של תעודת הזהות.
 • צילום של תעודת עולה.
 • מכתב בקשה ובו כתובת מדויקת ומס' טלפון.

משך הטיפול: משך הטיפול הוא עד 21 יום.

התשובה תישלח באמצעות הדואר.

 

 

ב. פירוט מסלולי הלימוד להשלמת השכלה תיכונית ע"פ תכניות 
    הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים

השיבוץ לרמות הלימוד שלהלן נקבע בהתאם לתוצאות בחינת המיון.

 

1. השלמת השכלה ל-10 שנות לימוד

מסלול זה מחייב השתתפות בלימודים ועמידה בבחינות בחמישה מקצועות על-פי תכניות הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים, ביניהם שני מקצועות חובה:

לדוברי עברית - מתמטיקה והבנת הנקרא

לדוברי ערבית – מתמטיקה, עברית וערבית

 

    היקף הלימודים: כ-560 שעות.

 

2. השלמת השכלה ל-11 שנות לימוד

    מסלול זה מחייב השתתפות בלימודים ועמידה בבחינות הגמר בשלושה

    מקצועות חובה ובמקצוע רשות אחד באחת משתי המתכונות:

    מתכונת א': מורכת מ-7 יחידות גמר

    מתכונת ב': מורכבת מ-5 יחידות גמר ויחידת בגרות במקצוע כלשהו

 

מקצועות החובה הם:

לדוברי עברית – מתמטיקה, אזרחות, חיבור והבנת הנקרא.

לדוברי ערבית – מתמטיקה, אזרחות ועברית או מתמטיקה, אזרחות וערבית.

בחינות הגמר  במקצועות החובה ובמקצועות הרשות הן על-פי תכניות  הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים.

בחינות הבגרות הן על-פי תכניות הבחינה של אגף הבחינות במשרד  החינוך במסלול האקסטרני.

   

    היקף הלימודים: כ-550 שעות.

 

3. השלמת השכלה ל-12 שנות לימוד

 

3.1 השתתפות בלימודים ועמידה בבחינות בחמישה מקצועות לפחות במתכונת של 
      7 יחידות גמר ו- 3 יחידות בגרות. בסך הכול 10 יחידות לימוד.

 

      היקף הלימודים: כ-760 שעות.
      בחינות הגמר במקצועות החובה ובמקצועות הרשות הן על- פי תכניות
      הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים.

      בחינות הבגרות הן על-פי תכניות הבחינה של משרד החינוך.

 

      מקצועות חובה לדוברי עברית:

 • מתמטיקה
 • אזרחות
 • הבנת הנקרא ברמת בגרות או ברמת גמר
 • חיבור ברמת גמר

מקצועות חובה לדוברי ערבית:

 • מתמטיקה
 • ערבית
 • עברית
 • אזרחות ברמת בגרות או ברמת גמר.

 

דף מידע לפניות

 

א. בעניין הערכת השכלה תיכונית ואישור שווה ערך להשכלה תיכונית

בכל הנושאים הקשורים להערכת השכלה תיכונית על סמך אישורים ותעודות ניתן לפנות בכתב בלבד אל הוועדה לאישור השכלה תיכונית בארץ ובחו"ל, אל הגב' כרמית מיכאלי, הפועלת תחת סמכותו של סמנכ"ל בכיר לקשרי חוץ, אונסקו ותפקידים מיוחדים.

 

הדרכה טלפונית כל יום בין השעות 8.30-12.00.  

טלפונים: 02-5601371  או 02-5601372 

 

כתובת למכתבים:

משרד החינוך

היחידה לאישורי השכלה

סמנכ"ל בכיר קשרי חוץ, אונסקו ותפקידים מיוחדים

רח' כנפי נשרים 22

ירושלים 91911

 

למידע נוסף ניתן לפנות לאתר האינטרנט של לשכת סמנכ"ל בכיר קשרי חוץ , אונסקו  

 ותפקידים מיוחדים. /educationcms/units/kishreichutz

 

ב. בעניין לימודים להשלמת השכלה תיכונית

    בכל הנושאים הנוגעים להשלמת השכלה תיכונית ניתן לפנות אל הנציגים של      

    האגף לחינוך מבוגרים במחוזות.

 

מחוז צפון: משרד החינוך                                               

גב' לאה רוז                                                                     

קריית הממשלה בניין ב'                                                 

רח' פלי"ם 15 חיפה                                                         

דוא"ל: learoz@education.gov.il                                  

 

גב' נעמי גרדן                                                       

קריית הממשלה בניין ב'                                       

רח' פלי"ם 15 חיפה                                                                       

דוא"ל: naomiga@education.gov.il                   

 

מחוז מרכז: משרד החינוך

גב' חדוה צ'ריסקי

רח' השלושה 2 תל- אביב

דוא"ל: hedvach@education.gov.il

 

מחוז ירושלים: משרד החינוך

גב' רבקה מילגרום

רח' כנפי נשרים 22 ירושלים

דוא"ל: rivkami@education.gov.il

 

מחוז דרום: משרד החינוך

גב' מוניקה פייביש

רח' התקווה 4, קריית הממשלה באר שבע

דוא"ל: monicafa@education.gov.il

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/07/2016