education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קורסים לגמול השתלמות
 
 1. נוהל כולל קורסים במדעי הרוח והחברה (נא המתינו, טעינת הקובץ אורכת מס' דקות)
  נוהל כולל קורסים בתחום המחשבים (נא המתינו, טעינת הקובץ אורכת מס' דקות)
  נוהל כולל קורסים בתחום השפות (נא המתינו, טעינת הקובץ אורכת מס' דקות)

 2. מידעון למוסדות מעודכן - מאי 2017 (נא המתינו, טעינת הקובץ אורכת מס' דקות)
 3. הכרה בתעודת גמר/תעודת השתלמות של משרד התמ"ת - האגף הבכיר להכשרה ופיתוח כ"א - לעניין אישור גמולי השתלמות

 4. לקט הנחיות הועדה
  לקט הנחיות הוועדה לכלל הקורסים (למעט קורסים לעובדים בדרוג במינהלי - גמול ב')


 5. עדכון נהלים ושינויים בתהליך העבודה בענין ביצוע קורסים לגמול השתלמות:
  יוני 2006
  אוקטובר 2006
  פברואר 2007
  מרץ 2007 יוני 2007
  פברואר 2008
  יולי 2008 ינואר 2009
  ספטמבר 2009 עדכון קריטריונים לאישור מוסד בעניין מבנה בסיס קבוע והשלוחות
  יוני 2010
  גמול המינהל החדש לעובדים בדירוג המנהלי - גמול ב'
  נובמבר 2010 - עדכונים בנוגע לנהלי הוועדה ואופן העבודה במערכת ה-WEB
  פברואר 2011 - עדכון לנוהל בנושא מבנה הבסיס הקבוע ושלוחותיו
  תצהירים לקיום קורס לעובדי גוף מזמין - עדכון לנספח 59 - נובמבר 2011
  הצהרת המוסד לקיום קורס בגוף ציבורי תצהיר ממונה על ההדרכה של הגוף המזמין,
  05/05/2014 עדכון נהלי הוועדה בנושא שימוש במחשבים ניידים וסמארטפונים
   דף עזר למוסדות בתפעול קורס

  ריענון ועדכון נהלי הוועדה -  דצמבר 2015

  ריענון ועדכון נהלי הוועדה - מאי 2017

   נהלים לקיום קורסים מחוץ למבנה בסיס הקבוע או שלוחות המוסד המאושרים ע"י הוועדה

    6. אלפון מיוחד - גופים ממשלתיים ויחידות הסמך + גופים ציבוריים,                   שנים 2009-2015.
      
        קישור לתוכן העניינים       

        קישור לאלפון המיוחד                

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/06/2018