education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קורסים המטופלים ע"י הוועדה
 

תפקידיה של הוועדה, לאישור קיום קורסים לגמולי השתלמות (למעט עובדי הוראה)שבמשרד החינוך, הם: אישור ופיקוח על קורסים לגמול השתלמות, לעובדי המגזר הציבורי למעט עובדי הוראה.

 

הוועדה מפיקה מעת לעת אלפון קורסים מאושרים, המשמש את ועדות הגמול הסקטוריאליות, הדנות ברמת הפרט ומאשרות מתן הגמול לעובד. הוועדה לאישור קיום קורסים לגמולי השתלמות (למעט עובדי הוראה) אינה מאשרת גמול לעובדים.

 

להלן הבהרות לגבי הסטאטוסים של הקורסים המצויינים במאגר:

 

  • סטאטוס "נשלח אישור למוסד" - אישור זה הנו זמני בלבד, המהווה היתר להפעלת הקורס, בהתאם לפרטים שנמסרו ע"י המוסד. לצורך עמידה בנהלי הוועדה, על המוסד לשלוח לוועדה ספח עד לרישום הקורס באלפון הקורסים המאושרים, לאחר סיום הקורס, רשאית הוועדה לבטל את האישור, במידה ולא עמד בנהלי הוועדה

  • סטאטוס "אישור עם ספח" - אישור זה הנו זמני בלבד, המהווה היתר להפעלת הקורס, בהתאם לפרטים שנמסרו ע"י המוסד. עד לרישום הקורס באלפון הקורסים המאושרים (לאחר סיום הקורס), רשאית הוועדה לבטל את האישור, במידה ולא עמד בנהלי הוועדה

  • סטאטוס "מוקפא" - אישור זה מוקפא עד לתום הבירורים בין הוועדה למוסד, קיימת אפשרות של ביטול האישור על ידי הוועדה.

  • סטאטוס "בוטל ע"י המוסד" - אישור זה מבוטל ביוזמת המוסד.

  • סטאטוס "בוטל ע"י הוועדה" - אישור זה מבוטל ביוזמת הוועדה. קורס זה לא  יופיע באלפון קורסים מאושרים.

 

משרד החינוך אינו אחראי לנכונות הפרטים שנמסרו לוועדה ע"י המוסדות

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/12/2008