education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
מענקים והלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ז
סיוע במענקים והלוואות
 

מענקים והלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ז

משרד החינוך ממשיך לסייע לכם התלמידים  גם לאחר סיום הלימודים ומאפשר באמצעות מתן מלגות, מענקים והלוואות, להתקדם ללימודים גבוהים ולסיים את הלימודים בהצלחה.

הזכאות לסיוע במענק או בהלוואה נקבעת על-פי כללים, בהתחשב בחתכי רמות הזכאות של כלל אוכלוסיית הסטודנטים הנזקקים הפונים לקבלת סיוע באותה שנת הלימודים, ובכפוף למגבלות מסגרת התקציב שתאושר.

 

למידע מעודכן על מענקים והלוואות לסטודנטים לשנת תשע"ז

למערכת המלגות


מענקים והלוואות

הסיוע במענקים ובהלוואות מיועד להשתתפות במימון חלק משכר הלימוד לזכאים.

סטודנטים שהינם אזרחי ישראל או תושבי ישראל, הלומדים לקראת תואר ראשון או שני במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו או שניתנה  להם תעודת היתר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, בתכניות לימודים שהמוסד הוסמך להעניק בהם את התואר או בתכניות לימודים שאושרו על-ידי המל"ג. לרבות תארים, שהוכרו על-פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 1958.

הסיוע לסטודנטים הזכאים, הלומדים  לתואר אקדמי ראשון (B.A, B.Sc., B.Tech),
יינתן באמצעות מענקים או הלוואות, בהתאם לרמת הזכאות שתקבע.

הסיוע לסטודנטים זכאים, הלומדים לתואר אקדמי שני (M.A. , M.Sc.  וכיו"ב ) או לתואר
ד"ר ברפואה  (שנים ד'- ו'), יינתן באמצעות הלוואות בלבד.

הסיוע (לזכאים) מיועד גם לתלמידי המכללות האזוריות הלומדים במסלולים אקדמיים לתואר ראשון (.A.B) באחריות אקדמית של אוניברסיטאות, לתלמידי המכינות הקדם אקדמיות ולתלמידים שנמצאו לא ראויים לסיוע.

מהם הגורמים הנבחנים בעת קביעת הזכאות?

 • מצב משפחתי.
 • מספר אחים או ילדים עד גיל 21.
 • אחים סטודנטים מגילאי 22.
 • מגבלות של נכות רפואית.
 • מגורים בשכונות ובישובים שנכללים בפרויקט שיקום.
 • נזקקות משפחת הסטודנט לטיפול שירותי הרווחה.
 • שירות צבאי או לאומי/ אזרחי, משך הלימודים.
 • תארי הלימוד.
 • חוגי הלימוד.
 • היקף סכום החיוב של שכר הלימוד.
 • היקף הסיוע החיצוני (במלגות או החזרים) למימון שכר הלימוד.

זוג נשוי, ששניהם סטודנטים, רשאי כל אחד מהם להגיש בקשה בנפרד, בהתאם לכללים שנקבעו.

 


מי אינו רשאי להגיש בקשה?

 • סטודנטים הלומדים במוסדות להכשרת מורים או בשלוחות של מוסדות לימוד מחו"ל.
 • סטודנטים המחויבים בתשלום שכר לימוד שנתי בסיסי פחות מ 6,100 ₪.
 • סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות המתוקצבות על ידי המדינה, ומקבלים סיוע או השתתפות במימון שכר הלימוד ממעסיק או מכל גוף (פרטי, ציבורי או ממלכתי) למעט מלגת פר"ח, מענק פיקדון לחיילים משוחררים ומלגת אירתיקא, בסכום העולה על 8,400 ₪.
 • סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם מתוקצבים על ידי המדינה, ומקבלים סיוע או השתתפות במימון שכר לימוד ממעסיק או מכל גוף (פרטי, ציבורי או ממלכתי) למעט מלגת פר"ח, מענק פיקדון לחיילים משוחררים ומלגת אירתיקא, בסכום העולה על 16,800 ₪.
 • סטודנטים הלומדים במסגרת העתודה האקדמית ושכר הלימוד שלהם ממומן על ידי צה"ל.
 • סטודנטים הלומדים לתעודת הוראה או ללימודי תעודה כלשהם או שלא לתואר (כמו שנת השתלמות לבוגרי חשבונאות).
 • סטודנטים הלומדים את לימודיהם לתואר מכל סיבה שהיא, מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הנדרשות לתואר (למעט סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה, או סטודנט שאובחן עם ליקוי למידה שיהיה זכאי לשנת לימוד נוספת מעבר לשנות הלימוד התקניות הנדרשות לתואר).
 • סטודנטים במעמד 'שומע חופשי', השלמות או שלא לקראת תואר ראשון או שני .
 • סטודנטים הלומדים לתואר ראשון והם כבר בעלי תואר ראשון קודם, או הלומדים לתואר שני והם בעלי תואר שני קודם.


בקרן הסיוע ישנו מסלול מענקים מיוחד ל'משפחה נזקקת' המורכב מסטודנט נשוי עם ילד אחד לפחות או מסטודנט שהוא הורה יחיד עם ילד אחד לפחות שנמצא תחת אחזקתו החוקית.
סטודנטים שלהם ילד אחד לפחות העונים לתנאים המיוחדים הנדרשים, רשאים להגיש בקשה לסיוע בשני המסלולים.
סטודנטים אשר יימצאו זכאים למענק במסלול המענקים המיוחד ל 'משפחה נזקקת'  לא יוכלו לקבל סיוע גם במסלול מענקים והלוואות.


תנאי הזכאות לסיוע

הזכאות לסיוע במענק או בהלוואה נקבעת על-פי נקודות הזיכוי, בהתחשב בחתכי רמות הזכאות של כלל אוכלוסיית הסטודנטים הנזקקים הפונים לקבלת סיוע, ובכפוף למגבלות מסגרת התקציב שתאושר לשנת הלימודים.

סוג הסיוע וגובהו לתואר ראשון ולתואר שני ייקבעו לפי התארים ורמות הזכאות הבאות: 

רמה א': מענק זכאות בסך 12,480 ש"ח
רמה ב': מענק זכאות בסך 6,240  ש"ח    
רמה ג':  מענק זכאות בסך 4,000  ש"ח  

לסטודנטים לתואר אקדמי שני (M.A., M.Sc.  וכיו"ב):
רמה ד': תינתן הלוואה בסך 7,000  ש"ח    


                                                         
תנאי הלוואה לזכאים

ההלוואות הן ללא ריבית וצמודות במלואן למדד המחירים לצרכן מיום קבלתן.
קרן ההלוואה תיפרע ב- 36 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, בצירוף הפרשי הצמדה, החל מתום שנתיים ממועד סיום שנות הלימודים לתואר, בהתאם למשך הלימודים התקני המאושר למוסדות להשכלה גבוהה לתארים השונים או בהתאם ליום הפסקתם. 

מועד תחילת פירעון ההלוואה אינו ניתן לשינוי; תינתן אפשרות לסטודנט שירצה בכך, לפרוע את ההלוואה במועד מוקדם יותר. לצורך מימוש ההלוואה יידרשו שני ערבים לחתימה על כתב התחייבות בבנק.

 

בהצלחה ולימודים פוריים!

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/04/2017