education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
מערך הסיוע במלגות לתלמידים נזקקים
 

מינהל כא"ב תיאום ובקרה, מפעיל את מערך הסיוע במלגות לתלמידים ממשפחות מתקשות במערכת החינוך, באמצעות בתי הספר ובסיועו של קבלן מבצע.
להלן סקירה על דרך הקצאת מלגות עבור סיוע בתשלומי הורים ורכישת אביזרי לימוד וכן מלגות עבור טיולים  המיועדות למוסדות בחינוך העי"ס בלבד.

 

עקרונות השיטה:
א. איתור התלמידים הנזקקים צריך להתבצע ע"י הנהלת בית הספר המכירה היטב את צרכי התלמידים.  בשיטה זו מבוזרת הסמכות להעניק מלגות לכ – 3,000 ועדות בית ספריות במקום לרכז נתונים וטפסי בקשה ברמה העירונית או המחוזית.
ב. ההקצבה לכל בית ספר נקבעת בעזרת מודל, שפותח ע"י המדען הראשי, המשקלל את מדד הטיפוח של בית הספר, שכבת הגיל ומספר התלמידים, בכל מוסד.
עפ"י המודל, נקבע מפתח פר-תלמיד, אחיד לכל שכבת גיל ועשירון טיפוח, וההקצבה לבית הספר היא מכפלה של מספר התלמידים במפתח המתאים.
ג. על-מנת לרכז את המאמץ באוכלוסיות נזקקות, הוחלט שבתי הספר הנמצאים בעשירון העליון על מדד הטיפוח לא יקבלו הקצאה למלגות.
ד. גובה המילגה לתלמיד, 200-400 ₪ ביסודי, 300-600 ₪ בעי"ס.
ההחלטה על שמות הזכאים וסכום המילגה נתונה בידי ועדת המלגות המוסדית.
התקציב מועבר לחשבון  הבנק של בית הספר, אשר מזכה את חשבון התלמיד.
בדרך זו נחסך הצורך להעביר כספים להורי התלמידים ישירות מחד, ומאידך אנו מוודאים שהמלגה משמשת לצורכי חינוך בלבד.

 

הביצוע
בית הספר מקבל הודעה על גובה התקציב העומד לרשותו והנחיות למימושו.
בתי הספר מפרסמים הודעה להורים על האפשרות לקבל מלגה.
רק לאחר שביה"ס מעביר פרוטוקול חתום של ועדת המילגות הפנימית, עם פירוט שמות התלמידים וסכומי המלגות, מועבר הכסף לחשבון הבנק של בית הספר.
הורי התלמידים נדרשים לחתום על אישור שהמילגה אכן הועמדה לרשותם.
המשרד מבצע ביקורות בבתי הספר, בהן מוודאים שהנוהל מתקיים כהלכה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/12/2016