education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
הקצאת תקציב מלגות לסיוע במימון תשלומי הורים, שנת הלימודים תשע"ה
 

בהתאם לחוזר מנכ"ל_ע"ג1 משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידים ממשפחות שידי הוריהם אינה משגת, בדרך של הענקת מלגות לצורך מימון רכישת ספרים ואביזרי לימוד, טיולים ופעולות העשרה לימודיות חינוכיות וחברתיות.

 

יעוד הסיוע לתלמיד נתון לשיקול דעתה של ועדת המלגות ומטרתה למנוע מצבים שפוגעים בשוויון ההזדמנויות.

 

ביוזמת שר החינוך ח"כ הרב שי פירון ומנכ"לית המשרד גב' מיכל כהן, הוגדל בתשע"ה התקציב לסיוע במלגות באופן ניכר אולם, על אף הגידול מובן שאין די בקיים כדי לתת מענה לכל הצרכים.
יש להקפיד לתת מענה זה עבור יציאה לטיולים שנתיים, כך שכל תלמידה ותלמיד יוכלו לקחת חלק בטיולים של בתי הספר, להכרת הארץ ואהבתה.

 

הקצאת המלגות תאושר במידה ובית הספר מקיים טיוליו בהתאם לתוכנית הטיולים השנתית שאושרה ע"י ועדת טיולים מחוזית ועפ"י הנחיות חוזר המנהלת הכללית.

 

ההקצאה לבתי-הספר נעשית על פי קריטריונים סוציו-אקונומיים בעיקרם.

 

גובה המלגה לתלמיד ינוע בין 400 ₪ - 200 ₪ בבתי"ס יסודיים ו300-600 ₪ בעי"ס עפ"י החלטת וועדת המלגות בבית הספר ובהתאם לניקוד שקיבל.

 

על מנהל בית הספר להקים ועדת מלגות אשר תקבע את זכאות התלמידים מבקשי המלגה בהתאם לקריטריונים ומשקלות הקבועים בחוזר מנכ"ל.

הועדה תדון בבקשות אשר יובאו בפניה ותחליט מי הם התלמידים הזכאים ומה סכום המילגה.

 

מצ"ב טופס בקשה עבור ההורים.
על מנת לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לאפשרות לקבל מלגה, יש לפרסם את המידע, יחד עם הדרישה לתשלומי הורים וכן באמצעות מודעות שיתלו במשרדי בית הספר.

 

כמו כן, יש לוודא שניתנה ארכה מתאימה להורים להגיש טפסי בקשה לקבלת המלגה וכן מועד לערר על החלטת ועדת המלגות הבית ספרית.

 

על מוסדות החינוך לפעול לפי ההנחיות בחוברת ההדרכה באתר , ולדווח את רשימת התלמידים הזכאים באתר האינטרנט שכתובתו : www.milgot-j.co.il

 

תינתן עדיפות למקדימים, המועד האחרון להגשה : 04/11/2014, י"א בחשוון תשע"ה.

 

פניות ישירות של הורים למשרד החינוך או מרמנת יוחזרו למנהל בית הספר.
במקרים חריגים בהם לא יימצא פתרון במסגרת ההקצאה של בית הספר, יוכל מנהל בית הספר להעביר אלינו המלצה מנומקת לטיפול בוועדת חריגים.

 

תקציב המלגות יועבר לחשבון הבנק של בית הספר אשר יזכה את חשבון התלמיד בכרטסת הנהלת החשבונות. אם שילם ההורה את כל התשלומים הנדרשים, יקבל את המלגה בהמחאה.
ההורים יאשרו בחתימתם את דבר קבלת המילגה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/12/2016