education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
אודות
 

סטודנטים יקרים,

 

האתר שלפניכם מתפרסם מתוקף חוק מרשם מלגות (1976), המחייב את משרד החינוך לפרסם לציבור מידע אודות קרנות המעניקות מלגות ופרטים על הדרך לקבלתן.

מטרתו העיקרית של חוק זה, היא לאפשר מידע נגיש לכל סטודנט, כדי למנוע מצב בו מיעוט של הסטודנטים נהנה ממרבית כספי הקרנות.

הנתונים באתר זה, נתקבלו מן הקרנות בעקבות פניה שלנו. ידוע לנו על קרנות נוספות אולם מכיוון שלא נתקבלה מהם תשובה רשמית לא יכולנו לפרסמן באתר. במשך הזמן אנו מקווים שנוכל להגדיל את מאגר הקרנות הרשומות ולעדכן את האתר.

הקרנות באתר, סווגו לארבע קטגוריות עיקריות ע"פ קהל היעד שלהן:

  1. אפיון ייעודי
  2. אפיון מקצועי
  3. אפיון עדתי
  4. אפיון עירוני


בסיווג נוסף, צוין האם הקרן מיועדת לסטודנטים חוקרים או תלמידים, כמו כן נמסרו נתונים על היקף פעולות הקרן בשנת הלימודים הקודמת.

לפני משלוח בקשה למלגה שימו לב למועדי הגשת הבקשה והאם נדרש לצרף טופס של הקרן או מסמכים נדרשים, ככלל, אנו ממליצים לצרף לכל פניה לקבלת מלגה אישור הרשמה ללימודים, תשלום שכ"ל וכן אישורים על מצב כלכלי ומשפחתי המסבירים את הצורך במלגה.

לשאלות לגבי מלגות השתלמות בחו"ל, נא לפנות למדור מלגות מדע במשרד החוץ, לכתובת דואר אלקטרוני: scholarship@mfa.gov.il


שנת לימודים פורייה ועשירה

 

מנחם כהן
רשם הקרנות
סמנכ"ל משרד החינוך

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012