education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
קרן אשקלון
 

מטרות הקרן:

לתושבי אשקלון בלבד סיוע לסטודנטים בעלי מצב סוציו אקונומי קשה לאחר שרות צבאי .ליזום, לארגן להקים, לבצע, להחזיק, ולנהל באשקלון מפעלי תרבויות, חברה, חינוך, בריאות, חינוך גופני, מדע, ספריות, דת, צדקה, סעד ומפעלי פיתוח אחרים, לתמוך ולהשתתף במפעלים מסוג זה.

 

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  תושבי אשקלון

 

פרטי הקרן:

טלפון:  08-6751022      פקס':  08-6751066 

דואר אלקטרוני:    ashfound@smile.net.il

הרצל 1254/123 ת.ד 1038 אשקלון

 

דרישות לבקשה:

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  כן

נדרש מילוי טופס של הקרן ,תצלום ת.ז +ספח הכתובת ,אישור לימודים ,גובה שכ"ל ,מערכת שעות ,תלושי שכר.   

מועד הגשת הבקשה למלגה:  מתאריך:  01/10    עד תאריך: 15/12 

*אישורי לימודים פרטים אישיים

 *לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן   

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012