education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
ערד-  קרן ע"ש דבורה מאייר 
 

מטרות הקרן:

קידום חברתי וחינוכי לסטודנטים נזקקים , בערד בלבד .קבלת המלגה מותנת באישור מחלקת החינוך בעריית ערד.

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  תושבי ערד

 

פרטי הקרן:

טלפון:  08-9955126  פקס':  08-9955126   

אביב 2    ת.ד: 100  ערד   מיקוד:  89100   

levaradfund@gmail.com

 

דרישות לבקשה:

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  לא   

מועד בקשת המלגה:

מועדי הגשת הבקשות מפורסמים בעיתונות ובאינטרנט

 

הערות:

תושב ערד לפחות 3 שנים, לצרף פרטי הכנסה, לימודים לתואר 

*לקבלת טופס הבקשה יש לפנות למח' חינוך עיריית ערד

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012