education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
  האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך 
 

מטרות הקרן: 
מתן מימון להצעות מחקר במדעי החברה שיש בהן חידוש ויצירתיות

 

יעוד הקרן:

אפיון:  מקצועי

קהל היעד:  סטודנטים צעירים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

 

פרטי הקרן:

טלפון:   5222151     קידומת:  03    פקס':   5221957    

דואר אלקטרוני:  aguda@actcom.co.il

עיר:  תל אביב    רחוב:  מאפו 11     ת.ד:     מיקוד:   63577    

 

דרישות לבקשה:

מועד הגשת הבקשה למלגה:  מתאריך: נובמבר     

האם נדרש טופס בקשה*: לא. נדרש הגשת הצעת מחקר מפורטת עפ"י הנחיות הקרן 

נדרשות המלצות:  לא   

 

קריטריונים:

מתן מימון להצעות מחקר במדעי החברה שיש בהן חידוש ויצירתיות בתחומים השונים של מדעי החברה המוגשות ע"י חוקרים צעירים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל .מתקיימות 2 תחרויות :

  1. לרווקים צעירים בדרגת "מרצה" (עד 5 שנים מתאריך המינוי ועד 7 שנים מסיום הדוקטורט) מענקי המחקר לשנתיים עד 30,000 דולר למענק
  2. דוקטורנטים (שלב ב')-מענקי מחקר לשנתיים עד 10,000 דולר למענק.

 

שתי התחרויות נערכות לחילופין אחת לשנתיים.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012