education - חינוך מוסדות תורניים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הגשת בקשת תמיכה במוסד תורני לשנת 2019 (תשע"ט -תש"פ)
 

רצ"ב טפסי פניה ראשוניים לצורך הגשת בקשת התמיכה לשנת 2019, ודיווח נתונים במערכות הממוחשבות טפסים אלו והמסמכים שיש לצרף אליהם הינם שלב מקדים ותנאי להגשת הבקשה בפורטל התמיכות

 

  1. בעת הגשת הטפסים, על המוסד לדאוג שהטפסים שהגיש יוחתמו בחותמת "נתקבל", שאם לא כן יראו את הטפסים כאילו לא הוגשו. כל טענה בדבר הגשת הטפסים, שלא תתבסס על טפסים החתומים בחותמת "נתקבל" לא תטופל
  2. יש להגיש את טפסי הפניה והמסמכים הנלווים ב2 סטים- מקור + עותק
  3. לתשומת ליבכם: לצורך קבלת הרשאה לדיווח תלמידים במערכת "תלמוד" (מערכת דיווח תלמידים) יש להגיש את טופס כתב המינוי המצורף יחד עם הגשת כל יתר הטפסים, באגף.
  4. את טפסי הפניה יש להגיש עד ליום ל' בחשוון, התשע"ט, 8/11/2018, באופן ידני בלבד (לא בדואר) במשרד החינוך, אגף המוסדות התורניים, מגדל דונה, רח' בית הדפוס 20 (קומה 9), גבעת שאול, ירושלים. בימים: א, ב, ד, ה, בין השעות: 9:00-13:30 טלפון לבירורים 5604545 – 02. בימי ג' לא
    ניתן להגיש טפסי פניה.

 

שלוחה / סניף חדש

 

בהתאם למבחני התמיכה לא תיתמך שלוחה של מוסד תורני. אולם ועדת התמיכות רשאית מטעמים מיוחדים שיירשמו להכיר בשלוחה של מוסד תורני לצורך תמיכה. מוסד המבקש הכרה בשלוחה יוכיח כי הינו פעיל לפחות 4 שנים ונתמך ע"י המדינה שנתיים לפחות. כמו-כן, מספר התלמידים בשלוחה לא יעלה על 80% ממספר התלמידים הלומדים במוסד האם מגיש הבקשה.

מוסד המבקש לקבל תמיכה עבור שלוחה חדשה,יגיש בקשת תמיכה נפרדת לשלוחה כאמור לעיל ויצרף אליה פרוטוקול אסיפה כללית של העמותה, המאשר פתיחת שלוחה/סניף - מאושר ע"י רשם העמותות.

 

רשת מוסדות

 

מוסד ציבור שהוא רשת של מוסדות תורניים (להלן - רשת) יוכר לצורך הענקת תמיכה ובלבד שיתקיימו ברשת תנאי הסף המצטברים כדלקמן:

  1. המוסד פועל 4 שנים לפחות ונתמך בידי המדינה שנתיים לפחות.
  2. רשת חדשה, שלא נתמכה כמוסד ושלוחות בעבר, תכלול בבקשתה הראשונה 3 מסגרות לימוד בלבד. רשת המבקשת להיתמך לראשונה ונתמכה בעבר כמוסד ושלוחות תוכל לקבל תמיכה עבור כל השלוחות שנתמכו בשנה הקודמת. לאחר אישור התמיכה כרשת בשנה הראשונה, אין מניעה לבקש תמיכה עבור מסגרות לימוד נוספות
  3. בכל אחת ממסגרות הלימוד לא יפחת מספר התלמידים מדרישת הסף למספר התלמידים המזערי למוסד ציבור שבמסגרתו נלמדים לימודים מאותו סוג (לדוגמה: 40 תלמידים לישיבה גבוהה ו-15 תלמידים לכולל).
  4. לכל מסגרות הלימוד של המוסד כפיפות רוחנית לראש מוסד הציבור, הבאה לידי ביטוי, בין השאר, במערכת שיעורים קבועה של ראש מוסד הציבור, בכל אחת ממסגרות הלימוד של המוסד, שהיקפה לא יפחת מפעם בחודש.

עבור כל מסגרת לימוד ברשת, יש להגיש טופס פניה נפרד אם מדובר במסגרת לימוד חדשה ברשת קיימת, יש לצרף פרוטוקול אסיפה כללית של העמותה, המאשר פתיחת מסגרת חדשה - מאושר ע"י רשם העמותות.

 

רשת חדשה

 

כפי שנאמר לעיל, במוסד ציבור המבקש לראשונה תמיכה כרשת מוסדות, יאושרו 3 מסגרות לימודים בלבד בשנה הראשונה. יחד עם זאת, מוסד שנתמך בשנה הקודמת בעבור 2 שלוחות ומעלה יוכל להיות מוכר כרשת לגבי כל השלוחות שנתמכו בשנה הקודמת.

הכרה ברשת מוסדות הינה בכפוף למגבלת הגידול בהתאם לסעיף 12 (ז), כלומר: מוסד ציבור שהוא עד 100 תל' יוכל לגדול עד 50%, ומוסד מעל 100 תל' יוכל לגדול ב-20% בלבד. יובהר, כי במקרה ומתבקשת תמיכה במסגרת לימוד חדשה, אולם מספר התלמידים במסגרות הקיימות הגיע למגבלת הגידול, לא ניתן יהיה לאשר מסגרת לימוד חדשה.

לקבלת מידע נוסף מומלץ לעיין בהנחיות לשנת הלימודים תשע"ז ובמבחני התמיכה בלימוד תורני ובפעולות מיוחדות למוסדות תורניים באתר האגף בכתובת:

http://www.education.gov.il/mt

תשלום התמיכה מבוסס על מס' התלמידים שלמדו בפועל במוסד בהתאם למספר התלמידים שהדיווח עליהם למערכת תלמו"ד נקלט כתקין למשרד מידי חודש, החל מינואר 2018. מוסד, שלוחה או מסגרת לימוד שלא עמדו בתנאי הסף הנדרשים בחודש ינואר 2018, לא יהיו זכאים לתמיכה במהלך השנה כולה.

טפסי הפניה נדרשים מכל סוג תאגיד המבקש תמיכה על פי סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב, ללא קשר לסוג ההתאגדות: עמותה, הקדש ו/או חברה לתועלת הציבור.

 

בקשה לתמיכה בשלוחות ומסגרות חדשות ברשת לשנת 2019

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/09/2019