education - חינוך מוסדות תורניים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
בקשות לתמיכה לשנת 2019
מוסדות תורניים, מסגרות לימוד תורני לתלמידים במוסדות אקדמאים, תיאום וקשר
 

משרד החינוך מתכבד להודיע כי ניתן להגיש בקשות תמיכה במוסדות תורניים לרבות ישיבות, ישיבות הסדר, כוללים, מדרשות לבנות, מסגרות לימוד תורני לתלמידים במוסדות אקדמאים, וכן עבור שירותי תיאום וקשר עם משרד הביטחון, משרדי הממשלה ומוסדות לשנת 2019. התמיכה לפי מבחני התמיכה בלימוד תורני ובפעולות מיוחדות למוסדות תורניים, שפורסמו בילקוט הפרסומים 5317, התשס"ד בעמ' 3498, והתיקונים שפורסמו לאחריו בהתאם להוראות  סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. ניתן לעיין במודעה זו להגשת בקשות התמיכה ובנוסח המבחנים באתר האינטרנט של האגף בכתובת

www.education.gov.il/mt.

 

להלן התקנות התקציביות

מספר תקנה

תיאור התקנה

סכום בתקנה (אש"ח)

20-49-02-02

תמיכה במוסדות תורניים

964,336

 

 

20-49-02-05

גופי תיאום וקישור

2.7

 

 

 

 

 

 

יובהר כי תמיכת המדינה ניתנת בכפוף לחוק התקציב

 

מוסדות הרואים עצמם עומדים בתנאי מבחני התמיכה ובכללים האמורים בנוהל להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור,  מוזמנים להגיש בקשות תמיכה לשנת 2019 כפי שיפורט להלן

 

בקשות התמיכה לשנת 2019 יוגשו דרך פורטל התמיכות הממשלתי בלבד. באתר האינטרנט של האגף ניתן למצוא את ההנחיות לעבודה בפורטל התמיכות, את טפסי הבקשה אותם יש למלא, לחתום ולסרוק, ואת רשימת המסמכים אותם יש לצרף כקובץ לבקשת התמיכה. כמו כן, באתר נמצא חוזר מפורט לשנת הלימודים התשע"ט.

 

לתשומת ליבכם, קול קורא להגשת בקשות התמיכה יפורסם בפורטל המרכבה בתאריך ו' בחשוון התשע"ט (15.10.2018). המועד האחרון להגשת בקשת תמיכה מלאה על כל נספחיה בפורטל התמיכות הינו כ"ב בכסלו התשע"ט (30.11.2018). לפי סעיף 6(ג) לנוהל התמיכות, מועד זה הינו סופי, ובקשה שתוגש לאחר מועד זה, תדחה ללא דיון. על מנת לקיים את ההגשה ובדיקת הבקשות כסדרן, המוסדות מתבקשים להקדים ככל שניתן להגיש את בקשות התמיכה המקוונות בפורטל.

 

מוסדות חדשים

הגשת בקשה לתמיכה במוסדות חדשים, שלוחות חדשות, רשתות חדשות ומסגרות לימוד חדשות ברשת, סוגים חדשים במוסד נתמך היא תהליך מורכב יותר, הכולל הגשת בקשה ידנית באגף, הנפקת כרטיס "חכם" והדרכה לשימוש במערכת "מרכבה" ולבסוף הגשת בקשה בפורטל התמיכות של "מרכבה".  על כן המוסדות והמסגרות הללו  יפעלו על פי ההנחיות הבאות:

  1. יש להגיש את טפסי הבקשה למוסד חדש באופן ידני לאגף (את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר האגף או לקבל באגף). טפסים אלו יש להגיש לא יאוחר מתאריך ל' בחשוון התשע"ט (8.11.2018), לאגף מוסדות תורניים, מגדל דונה, רח' בית הדפוס 20, גבעת-שאול, ירושלים, בימים א,ב,ג,ד,ה בין השעות 09:00-13:30.
    טלפון לבירורים: 02-5604545.
  2. יש להנפיק כרטיסים "חכמים" על מנת לאפשר עבודה במערכת ה"מרכבה". לקבלת פרטים בדבר הנפקת כרטיסים, יש לפנות לכתובת הדוא"ל הבאה: portalmt@education.gov.il.
  3. יש להגיע להדרכה לשימוש במערכת ה"מרכבה" במועדים שימסרו  ע"י האגף.
  4. המוסדות יגישו בקשת תמיכה באמצעות פורטל תמיכות עד ליום שישי כ"ב בכסלו התשע"ט (30.11.2018).


האחריות לקבלת הטפסים ולהגשתם במועד חלה על המוסדות. מוסדות אשר לא יגישו בקשות דרך פורטל התמיכות, מוסדות שלא ינפיקו כרטיס "חכם" וכן מוסדות שלא יעמדו בלוחות הזמנים האמורים לעיל, ייראו כמי שלא הגישו בקשה, או הגישו אותה באיחור, והבקשה תידחה.

ניתן להסתייע במרכז התמיכה של מרכבה.
שעות פעילות מרכז התמיכה – ימים א-ה בשעות: 08:00-17:00. טלפון: 02-5012443. כתובת מייל: ccc@mof.gov.il .

 

:תשומת ליבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות

 

א. בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להידחות בועדת התמיכות.


ב. האגף יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות  סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם, לפי מבחני התמיכה הרלבנטיים, החלטות ממשלה והוראות החשב הכללי והיועץ המשפטי לממשלה, כפי שנקבעו או ייקבעו כדין. על המוסדות לעקוב אחר תיקונים במבחני התמיכה, והנחיות להגשת בקשות תמיכה או כל נתון או מידע נדרש אחר

 

הוכחת שנתיים פעילות במוסדות חדשים


על מוסד ציבור המבקש תמיכה לראשונה, להוכיח כי פעל במשך שנתיים לפחות לפני הגשת בקשת התמיכה לראשונה בפעילות מאותו סוג, בעבורה  הוא  מבקש תמיכה לשנת 2019, במימון ממקורות עצמיים. לצורך הוכחת הפעילות, על המוסד להמציא בין היתר, רשימת תלמידים שלמדו במוסד בשנים  2017-2018, כל שנה בנפרד, וכן מסמכים כספיים המעידים על פעילותו בתחום הפעילות המבוקש. על יתר הדרישות למוסדות הנתמכים לראשונה, יש לברר באגף.

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/10/2018