education - חינוך מוסדות תורניים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
בקרה במוסדות 
 

הבקרה במוסדות נועדה להבטיח כי כספי התמיכה יגיעו ליעדם וישמשו למטרות שעבורם נתבקשו.

הטיפול בבקרה מתבצע ע"י רו"ח במסגרת הביקורת המרכזית של החשב-הכללי.

 

מוסד שחש עצמו נפגע מממצאי הביקורת או מהחלטות הועדה רשאי להשיג באגף המוסדות התורנים (בנוסף להשגות שניתן לרשום בדו"ח הביקורת) על ממצאי ביקורת תוך 14 יום מיום ביצועה, תוך המצאת מסמכים מתאימים. לרואי החשבון המבצעים את הביקורות ניתנה הנחייה לתת העתק מדו"ח הביקורת המלא למוסד ביום עריכת הביקורת. כמו כן, ניתן להשיג בדו"ח הביקורת 

 

ממצאי הביקורת בשלוחות - ישוקללו עם ממצאי הביקורת של מוסד-האֵם וכן ממצאי הביקורת ברשת מוסדות - ישוקללו עם ממצאי הביקורת של כל מסגרות הלימוד לעניין הפחתת התמיכה  במוסד הציבור בהתאם להוראות הנוהל.

 

במידה וההשגה נוגעת למצבת התלמידים שעזבו את מוסד הלימוד ודווח על-כך לפי הביקורת יש להעביר את הערעור אל רואי החשבון ישירות באופן מיידי. כל ערעור בנושא אחר, יש להעביר למחלקה כאמור לעיל.

 

מוסד שלא יאפשר עריכת ביקורת מכל סיבה שהיא, עלולה התמיכה בו להיפסק לאלתר ובנוסף עלולים להינקט כלפיו אמצעים אחרים. כמו כן, במקרים של התחזות תלמידים, יושעו התלמידים מהמערכת וכנגד המוסד יינקטו סנקציות חמורות. 

 

במידה ומנהל מוסד סבור כי הביקורת  אינה משקפת את המציאות בשטח או שיש לו השגות כנגד הביקורת או נסיבות מיוחדות הוא מתבקש להעבירן בכתב ולאלתר לרכז/ת הביקורת באגף.

           

טענת המוסד תיבדק ובמידה ותימצא נכונה ומוצדקת תתחשב וועדת התמיכות בטענות.

אישורי מחלה

בהתאם לנוהל התמיכות, ועדת תמיכות תוכל להכיר רק באישור מחלה בגין אשפוז תלמיד, בן או בת זוגו או ילד של אחד מהם

שינוי כתובת

על המוסד להודיע מראש לאגף המוסדות התורניים על כל שינוי בכתובת מקום הלימודים. העדכון בכתב   יומצא לידי רכז/ת האגף במחלקה ויוחתם ע"י האגף בחותמת הנושאת תאריך.

יצוין כי בשנה האחרונה בוצעו מספר ביקורות במוסדות שלא שהו בכתובת מקום הלימודים המדווחת למשרד ושלא דיווחו על שינוי כתובת הלימודים למשרד מראש. במקרים מעין אלו עלולה תמיכת המדינה במוסד להיפסק בשל היעדרות בשיעור של 100%. כמו כן, שומר המשרד לעצמו הזכות לחייב מוסדות, אשר לא הודיעו על שינוי כתובת כנדרש, בעלויות שתיגרמנה מעריכת הביקורת.

אירועים וטיולים

המוסדות מתבקשים לדווח מראש על כל יציאה מרוכזת של תלמידים למבחן, חתונה, הילולה, טיול, או כל יציאה מתוכננת אחרת שניתן לדעת עליה מראש.

מוסד שלא דיווח לפחות יומיים מראש על קיומם של אירועים מיוחדים ונערכה בו ביקורת במועדי האירועים הנ"ל - דין ממצאי הביקורת שנערכה כאמור - כדין ביקורת רגילה ויחולו בגינה כל ההוראות לעניין היעדרות שאינה מוכרת ע"י המשרד.

 

הפרוצדורה להודעה על האירועים המיוחדים הינה כדלקמן: דיווח בכתב יומיים מראש לפחות לידי רכז/ת הביקורת במחלקת הישיבות והחתמת המחלקה על המסמך בחותמת הנושאת תאריך  המצאת המסמך.

העזבת תלמידי חו"ל

תלמידים היוצאים לחו"ל, ובכלל זה תלמידי חו"ל היוצאים לחופשה לפני הזמן, ידווחו כעוזבים. (אין צורך לדווח כעוזבים תלמידי חו"ל אשר שוהים בחו"ל בהתאם לזמני החופשות שהוצהרו ע"י המוסד בבקשת התמיכה). במידה ותיערך ביקורת והתלמידים ידווחו עדיין כלומדים, ייחשבו התלמידים כחסרים ויינקטו כנגד המוסד אמצעים בהתאם לנוהל החשב הכללי.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/08/2017