education - חינוך מוסדות תורניים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מסמכי בקשת התמיכה במוסדות תורניים לשנת 2020
 

 

בהמשך להודעתנו בדבר הגשת בקשות תמיכה במוסד תורני לשנת 2020, הריני להודיעכם כי נפתח במערכת "מרכבה" קול קורא מספר 11406 לצורך הגשת הבקשות

להלן פירוט המסמכים שיש לצרף במערכת המרכב"ה.

 

1. מסמכים ב"רמת גוף" - שנתי

 

המסמכים ברמת גוף יצורפו מידי שנה לבקשה אחת בלבד. עליכם להחתימם כנדרש, לסרוק ולשמור כקובץ, אשר יצורף לבקשת התמיכה.

קוד מסמך בפורטל

תיאור מסמך

חתימה נדרשת

M12

אישור על ניהול תקין

אין צורך להגיש - מגיע בממשק

 

Z09

אישור עו"ד על מורשי החתימה-
מצ"ב דוגמא לנוסח

האישור יכלול את מורשי החתימה החותמים דיגיטלית ע"ג המסמכים

Z60

הצהרת מנהל כללי /מורשה חתימה-
מצ"ב טופס

חתימה ידנית +דיגיטלית

Z61

התחייבות לקבלת תמיכה לפי 3א' –

מצ"ב טופס

חתימה ידנית + דיגיטלית

Z62

טופס ריכוז תמיכות והתקשרויות-
מצ"ב טופס

חתימה ידנית + דיגיטלית

 

אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור

אין צורך להגיש - מגיע בממשק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.    מסמכים ב"רמת בקשה"

 
המסמכים ברמת בקשה יצורפו לכל בקשה (לכל סניף) בנפרד. עליכם להחתימם כנדרש, לסרוק ולשמור כקובץ, אשר יצורף לבקשת התמיכה.

 

קוד מסמך בפורטל

תיאור מסמך

חתימה נדרשת

150

מסמך בקשה + הנמקה - יש למלא ידנית, לשמור לחתום ולסרוק

דיגיטלית

K001

התחייבות להחזר מקדמה- מצ"ב טופס

חתימה ידנית+דיגיטלית

K002

הצהרת מנהלי רשת (יוגש ע"י רשת בלבד) - מצ"ב טופס

חתימה ידנית+דיגיטלית

K005

מסמכי ביטוח אברכים (אישור מבטח+כתב התחייבות)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. מסמכי יסוד

 

  

עמותה שהגישה בקשת תמיכה בפורטל התמיכות אשתקד, תגיש את המסמכים הר"מ, רק במידה ובוצעו עדכונים.

 

קוד מסמך בפורטל

תיאור מסמך

חתימה נדרשת

Z01

תעודת רישום תאגיד

 

Z02

תזכיר ותקנון תאגיד

יש להקפיד שהתקנון יהיה חתום ע"י רשם העמותות

Z04

מעמד ברשות המיסים

 

 

Z05

כתובת המשרד והסניפים

מסמך להזנה

Z06

פרטי חשבון בנק של התאגיד והסכמה למסירתם - מצ"ב טופס

הערה: מוסד המבקש לשנות את פרטי חשבון הבנק אליו הופקדו כספי התמיכה בשנת 2019, נדרש לפנות אל האגף בבקשה לשנות את פרטי הבנק

חתימה ידנית

Z07

אישור מהבנק על חשבון התאגיד/אישור רו"ח על החשבון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      מסמכים למוסד הנתמך לראשונה

 

קוד מסמך בפורטל

תיאור מסמך

חתימה נדרשת

Z63

מסמך גוף נתמך לראשונה לפי 3א'

ידנית

156

מסמך גוף נתמך לראשונה בתחום הפעילות- דוחות כספיים מבוקרים 2018

ידנית , שני מורשי חתימה

K003

מאזן בוחן לתקופה 1-9/19 (יוגש ע"י מוסד חדש בלבד)

ידנית , שני מורשי חתימה חתום ומאושר ע"י רו"ח של העמותה

K004

מאזן בוחן לשנת 2018
(יוגש ע"י מוסד חדש בלבד)

ידנית,  שני מורשי חתימה, חתום ומאושר ע"י רו"ח של העמותה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנחיות כלליות:

 

א. הזנת פרטי בקשת התמיכה

1. יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל סניף.
2. בשדה "תיאור הבקשה" יש להזין את הנוסח הבא "שוטף 2020 – שם העמותה – מס הסניף".
3. בשדה "הסימוכין" חובה למלא את מספר הסניף עבורו מוגשת בקשת התמיכה בשתי ספרות (דוגמה: 00 או 01 וכן הלאה). ללא הזנת נתון זה באופן תקין לא ניתן יהיה לשלם את כספי התמיכה למוסד. יש למלא את מספר הסניף בלבד ללא מלל!
4. בשונה משנים קודמות, אין להזין סכום קבוע של 101,000 ₪ , אלא יש למלא את שדות עלות הפעילות, התמיכה המבוקשת, מקורות עצמיים מקורות אחרים וכו' לפי הנתונים הצפויים לשנת 2020.
5. יש להקפיד כי פרטי הבנק המצוינים בz06 -  יהיו תואמים לאישור מהבנק - z07.
6. הכתובת שתוזן בטופס "כתובת המשרד וסניפיו" הינה כתובת המוסד הראשי (00) ולא של סניף זה או אחר. ניתן להוסיף בלחצן "חדש" את כתובת אתרי הלימוד של יתר סניפי העמותה, במידה ויש עדכון.
יובהר כי, הכתובת הקובעת לענייני ביקורת הנה המופיעה במערכת תלמו"ד.
7. בטופס z09  - אישור עו"ד, יש לצרף אישור עו"ד המאשר כי מורשי החתימה החותמים דיגיטלית על הטפסים המצורפים בבקשת התמיכה, מורשים לחתום בשם העמותה.
8. בהתאם לנוהל התמיכות, יש להגיש את הבקשה עם כל המסמכים המצורפים לה עד י"ב בטבת התש"ף (9/1/2020).
9. הגשת הבקשה - לאחר הקמת הבקשה וצירוף המסמכים יש ללחוץ על הכפתור "הגשת בקשה שנוצרה" ללא ביצוע פעולה זו תחשב הבקשה כאילו לא הוגשה. כמו כן חשוב להדגיש כי לאחר תום תוקף הקול קורא לא ניתן לבצע פעולה זו.
10. לתשומת לבכם, מסמכים המוגשים בפורטל ונדחים על ידי משרד אחר יעכבו את העברת התמיכה השוטפת לעמותה.
11. כל המעוניין להשתמש בשירותי פורטל תמיכות מונגש לאנשים עם מוגבלויות, יוכל לעשות זאת באמצעות שימוש בדפדפן Internet Explorer  בלבד.

 

ב. חתימה דיגיטלית


במסגרת הגשת בקשת התמיכה, על מורשי החתימה להחתים מספר מסמכים בחתימה דיגיטלית.
1. ניתן לקבל את כל האינפורמציה באתר פורטל הממשלה  "כרטיס חכם - חתימה אלקטרונית".
2. לצורך ביצוע חתימה דיגיטלית על הגופים להתקין את תוכנת "Sign & Verify" במחשבים האישיים של מורשי החתימה ונציגי הגוף (יש להוריד את התוכנה מאתר משרד האוצר בכתובת הבאה:
http://www.gov.il/FirstGov/smartCard/business/businessInstall/installSignAndVerify.htm?setup=VerifyOnly
3. לקבלת הנחיות להתקנה ושימוש בתוכנת החתימה הדיגיטלית, על הגופים לפנות לספק שמנפיק את הכרטיס החכם. תמיכה טלפונית לשימוש בחתימה דיגיטלית ניתן לקבל מתהיל"ה בטלפון   1-800-200-560.
4. מצ"ב מדריך כיס להתקנת התוכנה ולחתימה דיגיטלית ע"ג הטפסים.

לתמיכה טכנית בפורטל יש לפנות למרכז תמיכה מרכב"ה. מומלץ לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני:  ccc@mof.gov.il . בנוסף, ניתן לפנות בטלפון: 02-5012443.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/12/2019