education - חינוך מוסדות תורניים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מסמכי בקשת התמיכה במוסדות תורניים לשנת 2015
 

בהמשך להודעתנו בדבר הגשת בקשות תמיכה במוסד תורני לשנת 2015, הריני להודיעכם כי נפתח במערכת "מרכבה" קול קורא מספר 4724 לצורך הגשת הבקשות (לתמיכה במוסדות תורניים בשנת 2015 ולא עבור גרעינים תורניים- להם הוקם "קול קורא" נפרד ומספרו 4738. תשומת ליבכם לא להשתמש בקול הקורא עבור תלמידי חו"ל לשנת 2014).

 

להלן פירוט המסמכים שיש לצרף במערכת המרכב"ה.

 1. מסמכים ב"רמת בקשה":

  המסמכים ברמת בקשה יצורפו לכל בקשה (לכל סניף) בנפרד. עליכם להחתימם כנדרש, לסרוק ולשמור כקובץ, אשר יצורף לבקשת התמיכה.

  ניתן להוריד את הטפסים מאתר האינטרנט של האגף.

  קוד מסמך בפורטל

  תיאור מסמך

  חתימה נדרשת

  148

  פירוט תמיכות ועזבונות ממשרדי ממשלה- מצ"ב טופס

  דיגיטלית

  149

  דוח תקציב מול ביצוע ברמת הפעילות הנתמכת- מצ"ב טופס

  דיגיטלית

  150

  מסמך בקשה+הנמקה- יש למלא ידנית, לשמור לחתום ולסרוק

  דיגיטלית

  K001

  התחייבות להחזר מקדמה- מצ"ב טופס

  ידנית/דיגיטלית

  K002

  הצהרת מנהלי רשת (יוגש ע"י רשת בלבד) - מצ"ב טופס

  ידנית/דיגיטלית

  K003

  מאזן בוחן לתקופה 1-9/14 (יוגש ע"י מוסד חדש בלבד)

  ידנית , שני מורשי חתימה חתום ומאושר ע"י רו"ח של העמותה

  K004

  מאזן בוחן לשנת 2013 (יוגש ע"י מוסד חדש בלבד)

  ידנית, שני מורשי חתימה, חתום ומאושר ע"י רו"ח של העמותה
 2. מסמכים ב"רמת גוף":

  עמותה שהגישה בקשת תמיכה בפורטל התמיכות אשתקד, תגיש את כלל המסמכים הבאים למעט מסמכי הגוף  שלהלן: Z01, Z02, Z03, Z04 ו- Z07.

  קוד מסמך בפורטל

  תיאור מסמך

  חתימה נדרשת

  Z01

  תעודת רישום תאגיד

  Z02

  תזכיר ותקנון תאגיד

  Z03

  מייסדים בעלי מניות

  Z04

  מעמד ברשות המיסים

   

  קוד מסמך בפורטל

  תיאור מסמך

  חתימה נדרשת

  Z05

  כתובת המשרד והסניפים

  מסמך להזנה

  Z06

  פרטי חשבון בנק של התאגיד והסכמה למסירתם - מצ"ב טופס

  הערה: מוסד המבקש לשנות את פרטי חשבון הבנק אליו הופקדו כספי התמיכה בשנת 2014, נדרש לפנות אל האגף בבקשה לשנות את פרטי הבנק

  חתימה דיגיטלית

  Z07

  אישור מהבנק על חשבון התאגיד/אישור רו"ח על החשבון

  Z09

  אישור עו"ד על מורשי החתימה- מצ"ב דוגמא לנוסח

  Z19

  פירוט צדדים קשורים ובעלי ענין- מצ"ב טופס

  חתימה דיגיטלית

  Z20

  דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2013

  Z23

  דו"ח תקציב מול ביצוע לשנת 2014 והצעת תקציב לשנת 2015 לכלל פעילות העמותה - מצ"ב טופס

  חתימה דיגיטלית

  Z36

  אישור רו"ח על בקשות (יש לצרף z17,z18 הכולל את תיאורי התפקיד חתום בחותמת רו"ח לשם זיהוי)- מצ"ב דוגמא לנוסח

  הצהרות (אוחדו מסמך ההתחייבות והצהרה על הגשת כלל המסמכים)- מצ"ב טופס

  חתימה דיגיטלית

  הצהרת מנכ"ל המוסד- מצ"ב טופס

  חתימה דיגיטלית

  אישור על ניהול תקין

  אין צורך להגיש- מגיע בממשק
 3. טופס מאגד (ב"רמת גוף" - z40):

  "טופס מאגד" הנו טופס ממוחשב שיש להזינו ב"פורטל התמיכות", לשמור להחתים דיגיטלית.

  קוד מסמך בפורטל

  תיאור מסמך

  פרטים נדרשים

  Z13

  פרטי בעלי תפקידים ומורשי החתימה

  תפקיד, שם בעל התפקיד, תעודת זהות, כתובת פרטית, טלפון

  Z14

  פרטי חברי ועד מנהל (הנהלה)

  שם, תעודת זהות ותפקיד

  Z33

  פרטי חברי ועדת ביקורת

  יש להזין פרטי שני חברי ועדת ביקורת (לפחות) אלא אם כן לעמותה גוף מבקר (משרד רו"ח) במקום ועדת ביקורת

  Z17

  דוח הוצאות הנהלה וכלליות- נתונים שנתיים

  שנת 2013 – על פי דוח מבוקר

  שנת 2014 – חודשים ינואר- ספטמבר על-פי נתוני הנהלת חשבונות וצפי לסוף שנה

  שנת 2015 – על פי הצעת תקציב

  ביאור שווי כסף

  במידה ודווחו הוצאות בשווי כסף- יש לצרף אסמכתאות מגבות להיקף המחזור המדווח בשווי כסף לכל אחת מהשנים המדווחות

  Z18

  דוח חמשת מקבלי שכר גבוה+בעלי תפקיד ניהולי- נתונים שנתיים

  שנת 2013 – על פי דוח מבוקר

  שנת 2014 – על-פי נתוני הנהלת חשבונות+צפי

  שנת 2015 – על פי הצעת תקציב

  Z22

  דוח מקורות ושימושים- נספח לדוחות הכספיים

  בדוח יש להזין את סכום התמיכה המאושר בגין שנת 2013 ולהתעלם מהסכומים המופיעים בדו"ח באופן אוטומטי.

הנחיות כלליות

א.

הזנת פרטי בקשת התמיכה

 1. יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל סניף.
 2. בשדה "תיאור הבקשה" יש להזין את הנוסח הבא "שוטף 2015 – שם העמותה – מס הסניף".
 3. בשדה "הסימוכין" חובה למלא את מספר הסניף עבורו מוגשת בקשת התמיכה בשתי ספרות (דוגמה: 00 או 01 וכן הלאה). ללא הזנת נתון זה באופן תקין לא ניתן יהיה לשלם את כספי התמיכה למוסד.
 4. בשדות "עלות פעילות" ו"הסכום המבוקש" יש להזין סכום של 35,000 ש"ח.
 5. יש להקפיד לבחור שנת הגשה 2015 לפני צירוף מסמכים.
 6. מאחר והטופס המאגד הינו ברמת "גוף", הכתובת שתוזן בטופס "המאגד" (בשדה: "כתובת המשרד וסניפיו") הינה כתובת המוסד הראשי (00) ולא של סניף זה או אחר. ניתן להוסיף בלחצן "חדש" את כתובת אתרי הלימוד של יתר סניפי העמותה.
  יובהר כי, הכתובת הקובעת לענייני ביקורת הנה המופיעה במערכת "תלמוד".
 7. הגשת הבקשה לאחר הקמת הבקשה וצירוף המסמכים יש ללחוץ על הכפתור "הגשת בקשה שנוצרה". ללחיצה על כפתור זה משמעויות נוספות, בין היתר קביעת מועד מדויק לטיפול בבקשה ע''י המשרד לחישוב קיזוזים/קנסות במידה ומגיש הבקשה לא עמד בתנאי סף נדרשים כגון: מסמך חובה שטרם מולא וצורף או שאינו תקין. בעת הגשת בקשה מתחייב המגיש כי כל המסמכים הנדרשים לפי הוראות חשב כללי הינם כלולים ותקינים להגשה ולבחינה/לחילופין יוגש תוך מועד קצוב (מרגע לחיצה על לחצן הגשת הבקשה)

 

ב.

חתימה דיגיטלית

במסגרת הגשת בקשת התמיכה, על מורשי החתימה להחתים מספר מסמכים בחתימה דיגיטלית.

 1. ניתן לקבל את כל האינפורמציה באתר פורטל הממשלה www.gov.il "כרטיס חכם - חתימה אלקטרונית".
 2. לצורך ביצוע חתימה דיגיטלית על הגופים להתקין את תוכנת "Sign & Verify" במחשבים האישיים של מורשי החתימה ונציגי הגוף (יש להוריד את התוכנה מאתר משרד האוצר
 3. לקבלת הנחיות להתקנה ושימוש בתוכנת החתימה הדיגיטלית, על הגופים לפנות לספק שמנפיק את הכרטיס ה"חכם". תמיכה טלפונית לשימוש בחתימה דיגיטלית ניתן לקבל מ"תהילה" בטלפון 1-800-200-560.
 4. מצ"ב מדריך כיס להתקנת התוכנה ולחתימה דיגיטלית ע"ג הטפסים. כמו כן, ניתן להיכנס למדריך

לתמיכה בפורטל יש לפנות למרכז תמיכה מרכבה.  מומלץ לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני :  ccc@mof.gov.il . בנוסף, ניתן לפנות לטלפון: 02-5012443.  ניתן לקבל סיוע בהגשת הבקשות במרכזי להב"ה הפרוסים ברחבי הארץ. רשימת המרכזים מפורסמת באתר המשרד. בנוסף, בזמן הגשת בקשות התמיכה בפורטל יופעל מרכז תמיכה מקצועי שייתן מענה בשאלות מקצועיות בלבד במייל tmichothelp@mof.gov.il.

 

 בכבוד רב,

עמוס צייאדה
מנהל האגף

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/02/2015