education - חינוך מוסדות תורניים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מסמכי בקשת התמיכה במוסדות תורניים לשנת 2019
 

 

בהמשך להודעתנו בדבר הגשת בקשות תמיכה במוסד תורני לשנת 2019, הריני להודיעכם כי נפתח במערכת "מרכבה" קול קורא מספר 9868 לצורך הגשת הבקשות

להלן פירוט המסמכים שיש לצרף במערכת המרכב"ה.

 

1. מסמכים ב"רמת בקשה"

המסמכים ברמת בקשה יצורפו לכל בקשה (לכל סניף) בנפרד. עליכם להחתימם כנדרש, לסרוק ולשמור כקובץ, אשר יצורף לבקשת התמיכה.

 

ניתן להוריד את הטפסים מאתר האינטרנט של האגף.     

 

קוד מסמך בפורטל

תיאור מסמך

חתימה נדרשת

148

פירוט תמיכות ועיזבונות ממשרדי ממשלה. מצ"ב טופס

דיגיטלית

149

דוח תקציב מול ביצוע ברמת הפעילות הנתמכת. מצ"ב טופס

דיגיטלית

150

מסמך בקשה+הנמקה. יש למלא ידנית, לשמור לחתום ולסרוק

דיגיטלית

K001

התחייבות להחזר מקדמה. מצ"ב טופס

ידנית/דיגיטלית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. מסמכים ב"רמת גוף" 

עמותה שהגישה בקשת תמיכה בפורטל התמיכות אשתקד, תגיש את כלל המסמכים הבאים למעט מסמכי הגוף  שלהלן: Z01, Z02, Z03, Z04,Z06 ו- Z07.
 
 

קוד מסמך בפורטל

תיאור מסמך

חתימה נדרשת

Z01

תעודת רישום תאגיד

 

Z02

תזכיר ותקנון תאגיד

יש להקפיד שהתקנון יהיה מאושר ע"י רשם העמותות

Z03

מייסדים בעלי מניות

 

Z04

מעמד ברשות המיסים

 

 

Z05

כתובת המשרד והסניפים

מסמך להזנה

Z06

פרטי חשבון בנק של התאגיד והסכמה למסירתם. מצ"ב טופס

הערה: מוסד המבקש לשנות את פרטי חשבון הבנק אליו הופקדו כספי התמיכה בשנת 2018, נדרש לפנות אל האגף בבקשה לשנות את פרטי הבנק

 

חתימה דיגיטלית

Z07

אישור מהבנק על חשבון התאגיד/אישור רו"ח על החשבון 

 

Z09

אישור עו"ד על מורשי החתימה. מצ"ב דוגמא לנוסח

 

Z19

פירוט צדדים קשורים ובעלי ענין. מצ"ב טופס

חתימה דיגיטלית

Z20

דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2017

 

Z23

דו"ח תקציב מול ביצוע לשנת 2018והצעת תקציב לשנת 2019 לכלל פעילות העמותה. מצ"ב טופס

חתימה דיגיטלית

Z36

אישור רו"ח על בקשות (יש לצרף Z17,Z18 הכולל את תיאורי התפקיד חתום בחותמת רו"ח לשם זיהוי). מצ"ב דוגמא לנוסח

 

Z50

הצהרות (אוחדו מסמך ההתחייבות והצהרה על הגשת כלל המסמכים). מצ"ב טופס

חתימה דיגיטלית

Z54

הצהרת מורשה חתימה. מצ"ב טופס

חתימה דיגיטלית

 

אישור על ניהול תקין

אין צורך להגיש- מגיע בממשק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. טופס מאגד (ב"רמת גוף" - z40):

 

 

קוד מסמך בפורטל

תיאור מסמך

פרטים נדרשים

Z13

פרטי בעלי תפקידים ומורשי החתימה

תפקיד, שם בעל התפקיד, תעודת זהות, כתובת פרטית, טלפון

Z14

פרטי חברי ועד מנהל (הנהלה)

שם, תעודת זהות ותפקיד

Z33

פרטי חברי ועדת ביקורת

יש להזין פרטי שני חברי ועדת ביקורת (לפחות) אלא אם כן לעמותה גוף מבקר (משרד רו"ח) במקום ועדת ביקורת

 

Z17

דוח הוצאות הנהלה וכלליות- נתונים שנתיים

שנת 2017 – על פי דוח מבוקר

שנת 2018 – חודשים ינואר- ספטמבר על-פי נתוני הנהלת חשבונות וצפי לסוף שנה

שנת 2019 – על פי הצעת תקציב

 

ביאור שווי כסף

במידה ודווחו הוצאות בשווי כסף- יש לצרף אסמכתאות מגבות להיקף המחזור המדווח בשווי כסף לכל אחת מהשנים המדווחות

Z18

דוח חמשת מקבלי שכר גבוה+ בעלי תפקיד ניהולי- נתונים שנתיים

שנת 2017 – על פי דוח מבוקר

שנת 2018 – על-פי נתוני הנהלת חשבונות+ צפי

שנת 2019 – על פי הצעת תקציב

Z22

דוח מקורות ושימושים- נספח לדוחות הכספיים

בדוח יש להזין את סכום

התמיכה המאושר בגין שנת 2017 ולהתעלם מהסכומים המופיעים בדו"ח באופן אוטומטי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"טופס מאגד" הנו טופס ממוחשב שיש להזינו ב"פורטל התמיכות", לשמור להחתים דיגיטלית.

 

הנחיות כלליות:

 

א. הזנת פרטי בקשת התמיכה
1. יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל סניף.
2. בשדה "תיאור הבקשה" יש להזין את הנוסח הבא "שוטף 2019 – שם העמותה – מספר הסניף".
3. בשדה "הסימוכין" חובה למלא את מספר הסניף עבורו מוגשת בקשת התמיכה בשתי ספרות (דוגמה: 00 או 01 וכן הלאה). ללא הזנת נתון זה באופן תקין לא ניתן יהיה לשלם את כספי התמיכה למוסד.
4. בשדות "עלות פעילות" ו"הסכום המבוקש" יש להזין את המספר 101,000.
5. יש להקפיד כי פרטי הבנק המצוינים בZ06- יהיו תואמים לאישור מהבנק- Z07.
6. מאחר והטופס המאגד הינו ברמת "גוף", הכתובת שתוזן בטופס "המאגד" (בשדה: "כתובת המשרד וסניפיו") הינה כתובת המוסד הראשי (00) ולא של סניף זה או אחר. ניתן להוסיף בלחצן "חדש" את כתובת אתרי הלימוד של יתר סניפי העמותה.
יובהר כי, הכתובת הקובעת לענייני ביקורת הנה המופיעה במערכת "תלמוד"

7. טופס 149 - דו"ח תקציב מול ביצוע והצעת תקציב לפעילות הנתמכת
הדוח צריך להיות מוגש ברמת כלל העמותה, דהיינו – כלל הפעילות הנתמכת בעמותה ולא בחלוקה לסניפים.
8. דו"ח מקורות ושימושים
יש לוודא כי סך ההכנסות וההוצאות שדווחו בדוח מקורות ושימושים מסתכמים לסך ההכנסות וההוצאות שבדוחות הכספיים, המוגשים כחלק מבקשת התמיכה.

9.כאשר ישנם מספר סניפים – מומלץ לדווח את מלוא הנתונים בגין הפעילות הנתמכת באופן מרוכז בסניף אחד וביתר הסניפים לא למלא נתונים (באם עולה הודעת שגיאה על היעדר הזנה, יש להזין ערך סמלי של 1 ש"ח).הגשת הבקשה לאחר הקמת הבקשה וצירוף המסמכים יש ללחוץ על הכפתור "הגשת בקשה שנוצרה". ללחיצה על כפתור זה משמעויות נוספות, בין היתר קביעת מועד מדויק לטיפול בבקשה ע''י המשרד לחישוב קיזוזים/ קנסות במידה ומגיש הבקשה לא עמד בתנאי סף נדרשים כגון: מסמך חובה שטרם מולא וצורף או שאינו תקין. בעת הגשת בקשה מתחייב המגיש כי כל המסמכים הנדרשים לפי הוראות החשב הכללי הינם כלולים ותקינים להגשה ולבחינה/ לחילופין יוגש תוך מועד קצוב (מרגע לחיצה על לחצן הגשת הבקשה).
10. לתשומת לבכם, מסמכים המוגשים בפורטל ונדחים על ידי משרד אחר יעכבו את העברת התמיכה השוטפת לעמותה.
11. כל המעוניין להשתמש בשרותי פורטל תמיכות מונגש לאנשים עם מוגבלויות, יוכל לעשות זאת באמצעות שימוש בדפדפן Internet Explorer  בלבד.

 

ב. חתימה דיגיטלית

במסגרת הגשת בקשת התמיכה, על מורשי החתימה להחתים מספר מסמכים בחתימה דיגיטלית.

1. ניתן לקבל את כל האינפורמציה באתר פורטל הממשלה www.gov.il "כרטיס חכם - חתימה אלקטרונית".
2. לצורך ביצוע חתימה דיגיטלית על הגופים להתקין את תוכנת "Sign & Verify" במחשבים האישיים של מורשי החתימה ונציגי הגוף (יש להוריד את התוכנה מאתר משרד האוצר בכתובת הבאה:
http://www.gov.il/FirstGov/smartCard/business/businessInstall/installSignAndVerify.htm?setup=VerifyOnly
3. לקבלת הנחיות להתקנה ושימוש בתוכנת החתימה הדיגיטלית, על הגופים לפנות לספק שמנפיק את הכרטיס החכם. תמיכה טלפונית לשימוש בחתימה דיגיטלית ניתן לקבל מ"תהילה" בטלפון 1-800-200-560.
4. מצ"ב מדריך כיס להתקנת התוכנה ולחתימה דיגיטלית ע"ג הטפסים.

לתמיכה טכנית בפורטל יש לפנות למרכז תמיכה מרכבה בטלפון: 02-5012443. מומלץ לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני :  ccc@mof.gov.il .

בנוסף, בין התאריכים 15.10.18 עד 1.12.18 יופעל מרכז תמיכה מקצועי שייתן מענה בשאלות מקצועיות בלבד ורק לרו"ח במייל tmichothelp@mof.gov.il.

 

 

 

 

 

בכבוד רב,

עמוס צייאדה

מנהל האגף

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/10/2018