education - חינוך מוסדות תורניים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מסמכי בקשת התמיכה במוסדות תורניים לשנת 2014
 

בהמשך להודעתנו בדבר הגשת בקשות תמיכה במוסד תורני לשנת 2014, הריני להודיעכם כי נפתח במערכת "מרכבה" קול קורא מספר 3710 לצורך הגשת הבקשות (קול קורא זה מיועד לתמיכה במוסדות תורניים ולא עבור גרעינים תורניים- להם הוקם "קול קורא" נפרד ומספרו 3712).

 

להלן פירוט המסמכים שיש לצרף במערכת המרכב"ה.

 

יש לסרוק את מסמכי החובה המפורטים בסעיפים 1,2. מומלץ לשמור את הקבצים בשמות לפי קוד המסמך בפורטל, לדוגמא: Z01- שם הקובץ של תעודת רישום תאגיד.

 

רשימת המסמכים

 1. מסמכים ב"רמת בקשה":
  המסמכים ברמת בקשה יצורפו לכל בקשה (לכל סניף) בנפרד. עליכם להחתימם כנדרש, לסרוק ולשמור כקובץ, אשר יצורף לבקשת התמיכה.
  ניתן להוריד את הטפסים מאתר האינטרנט של האגף.

 

קוד מסמך בפורטל

תיאור מסמך

104

אישור הגשת הבקשה

105

מכתב הנמקה לבקשה

148

פירוט תמיכות ועזבונות ממשרדי הממשלה- מצ"ב טופס

149

דוח תקציב מול ביצוע של הפעילות הנתמכת - יוגש לכל סניף בנפרד- מצ"ב טופס

9001

התחייבות להחזר מקדמה- מצ"ב טופס

9002

הצהרת מנהלי רשת - מצ"ב טופס

9003

מאזן בוחן לתקופה 1-9/13

9004

מאזן בוחן לשנת 2012 (יוגש ע"י מוסד חדש בלבד)

 

 

את מכתב ההנמקה לבקשה (טופס 105 הנ"ל) עליכם להכין על דף לוגו של העמותה חתום על ידי הנהלת העמותה, לסרוק ולשמור. מכתב ההנמקה יצורף לכל בקשה.

 

כמו כן, בסוף תהליך הגשת הבקשות, יש להנפיק מהמערכת טופס "אישור הגשת הבקשה" (טופס 104 הנ"ל), אותו עליכם לחתום ולסרוק.

 

 1. מסמכים ב"רמת גוף":
  עמותה שהגישה בקשת תמיכה בפורטל התמיכות אשתקד, תגיש את כלל המסמכים הבאים למעט מסמכי הגוף  שלהלן: Z01, Z02, Z03, Z04 ו- Z07.

 

קוד מסמך בפורטל

תיאור מסמך

Z01

תעודת רישום תאגיד

Z02

תזכיר ותקנון תאגיד

Z03

מייסדים בעלי מניות

Z04

מעמד ברשות המיסים

Z06

פרטי חשבון בנק של התאגיד - מצ"ב טופס

הערה: מוסד המבקש לשנות את פרטי חשבון הבנק אליו הופקדו כספי התמיכה בשנת 2013, נדרש לפנות אל האגף בבקשה לשנות את פרטי הבנק

Z07

אישור מהבנק על חשבון התאגיד

Z09

אישור עו"ד על מורשי החתימה- מצ"ב דוגמא לנוסח

Z12

אישור ניהול תקין לשנת 2014

Z16

הסכמת מסירת פרטי בנק- מצ"ב טופס  

Z20

דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2012

Z23

דו"ח תקציב מול ביצוע לשנת 2013 והצעת תקציב לשנת 2014 לכלל פעילות העמותה - מצ"ב טופס

Z36

אישור רו"ח על בקשות- מצ"ב דוגמא לנוסח

 

 

 1. טופס מאגד (ב"רמת גוף" - z40):

קוד מסמך בפורטל

תיאור מסמך

פרטים נדרשים

Z05

כתובת המשרד וסניפיו

 

Z13

פרטי בעלי תפקידים ומורשי החתימה

תפקיד, שם בעל התפקיד, תעודת זהות, כתובת פרטית, טלפון

Z14

פרטי חברי ועד מנהל (הנהלה)

שם, תעודת זהות ותפקיד

Z33

פרטי חברי ועדת ביקורת

יש להזין פרטי שני חברי ועדת ביקורת (לפחות) אלא אם כן לעמותה גוף מבקר (משרד רו"ח) במקום ועדת ביקורת

Z17

דוח הוצאות הנהלה וכלליות

שנת 2012 – על פי דוח מבוקר

שנת 2013 – חודשים ינואר- ספטמבר על-פי נתוני הנהלת חשבונות וצפי לסוף שנה

שנת 2014 – על פי הצעת תקציב

Z18

דוח חמשת מקבלי שכר גבוה

שנת 2012 – על פי דוח מבוקר

שנת 2013 – על-פי נתוני הנהלת חשבונות

שנת 2014 – על פי הצעת תקציב

Z19

פירוט צדדים קשורים

לשנת 2013

Z22

דוח מקורות ושימושים- נספח לדוחות הכספיים

בדוח יש להזין את סכום התמיכה המאושר בגין שנת 2012 ולהתעלם מהסכומים המופיעים בדו"ח באופן אוטומטי.

 

"טופס מאגד" הנו טופס ממוחשב שיש להזינו ב"פורטל התמיכות".

 

 

הנחיות כלליות

 

א.  הזנת פרטי בקשת התמיכה

 

 1. בשדה "תיאור הבקשה" יש להזין את הנוסח הבא "שוטף 2014 – שם העמותה – מס הסניף".
 2. בשדה "הסימוכין" חובה למלא את מספר הסניף עבורו מוגשת בקשת התמיכה בשתי ספרות (דוגמה: 00 או 01 וכן הלאה). ללא הזנת נתון זה באופן תקין לא ניתן יהיה לשלם את כספי התמיכה למוסד.
 3. בשדות "עלות פעילות" ו"הסכום המבוקש" יש להזין את הספרה "1" בלבד.
 4. מאחר והטופס המאגד הינו ברמת "גוף", הכתובת שתוזן בטופס "המאגד" (בשדה: "כתובת המשרד וסניפיו") הינה כתובת המוסד הראשי (00) ולא של סניף זה או אחר. ניתן להוסיף בלחצן "חדש" את כתובת אתרי הלימוד של יתר סניפי העמותה.
  יובהר כי, הכתובת הקובעת לענייני ביקורת הנה המופיעה במערכת "תלמוד".
 1. מוסד שיצר בקשת תמיכה שגוייה יפנה בבקשה לבטל את הבקשה תוך ציון מספר הבקשה אל הכתובת הבאה: portalmt@education.gov.il.

 

ב.   חתימה דיגיטלית
במסגרת הגשת בקשת התמיכה, על מורשי החתימה להחתים מספר מסמכים בחתימה דיגיטלית.

 

 1. ניתן לקבל את כל האינפורמציה באתר פורטל הממשלה www.gov.il "כרטיס חכם - חתימה אלקטרונית".

 

 1. לצורך ביצוע חתימה דיגיטלית על הגופים להתקין את תוכנת "Sign & Verify" במחשבים האישיים של מורשי החתימה ונציגי הגוף (יש להוריד את התוכנה מאתר משרד האוצר בכתובת הבאה
 1. לקבלת הנחיות להתקנה ושימוש בתוכנת החתימה הדיגיטלית, על הגופים לפנות לספק שמנפיק את הכרטיס ה"חכם". תמיכה טלפונית לשימוש בחתימה דיגיטלית ניתן לקבל מ"תהילה" בטלפון 1-800-200-560.

 

 1. מצ"ב מדריך כיס להתקנת התוכנה ולחתימה דיגיטלית ע"ג הטפסים. כמו כן, ניתן להיכנס למדריך באמצעות הכתובת הבאה

 

 1. הטפסים שלהלן, ייחתמו ב"חתימה דיגיטלית":

 

z23

-

דו"ח תקציב מול ביצוע לשנת 2013 והצעת תקציב לשנת 2014.

104

-

אישור הגשת הבקשה (האישור מונפק דרך המערכת עם הקמת הבקשה)

z40

-

טופס מאגד - טופס ממוחשב יופיע במערכת במהלך הגשת הבקשה

 

ג.    לתמיכה בפורטל יש לפנות למרכז תמיכה מרכבה.  מומלץ לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני :  ccc@mof.gov.il . בנוסף, ניתן לפנות לטלפון: 02-5012443.

 

 

בכבוד רב

עמוס צייאדה

מנהל האגף

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/10/2013