education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת מערכות ייצור ממוחשבות
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
מערכות מכונאות רכב
צירופי שאלונים
 

יש לזכור

 • פרסום קובץ השאלונים ע"י אגף הבחינות של משרד החינוך, הוא הקובע.
 • הזמנת השאלונים תעשה אך ורק עפ"י הנקבע בקובץ הבחינות של אגף הבחינות ובאחריות בית הספר.

 

= > בקישור הנ"ל - הנחיות לביצוע פרויקטים ועבודות וגמר.

 

מערך הבחינות במערכות ייצור ממוחשבות

כל תלמיד יכול לצבור 1 או 3 או 5 יחידות לימוד בכל אחד משלושת מקצועות הבחינה:

בחינות במקצוע מדעי או במדעי הטכנולוגיה. מובא להלן מידע על מבנה שאלוני הבחינות במדעי הטכנולוגיה.

בחינות במכניקה הנדסית לפי המפורט בתחום זה.

 

בחינות בהתמחויות לפי המפורט לעיל:

 • מערך בחינות בהתמחות מערכות ממוחשבות ברכב (אלקטרוניקה וחשמל ברכב)
 • כל תלמיד יכול לצבור במקצוע ההתמחות בהתאם להישגיו הלימודיים 1 יחידות לימוד או 3 יח"ל או 5 יח"ל.
 • מובא להלן מידע על מבנה שאלוני הבחינות במערכות ממוחשבות ברכב על צירופיהם.

 

מספרי השאלונים בהתמחות מערכות רכב:

 • שאלון מס' 869101 הבחינה - עיונית בכתב. רמה 1 - יח"ל. לכתה - י"א.

           הערות - הבחינה כוללת: תורת המנוע, תורת הרכב, בהתאם לתכניות

           הלימודים.

 • שאלון מס' 869202 הבחינה - עיונית בכתב. רמה 2 - יח"ל. לכתה - י"ב.

           הערות - הבחינה כוללת: תורת המנוע, תורת הרכב, תרמודינמיקה, בהתאם לתכניות הלימודים.

 

 • שאלון מס' 869277 הבחינה - פרויקט גמר. רמה 2 - יח"ל. לכתה - י"ב.
 • שאלון מס' 869599 הבחינה - עבודת גמר. רמה 5 - יח"ל. לכתה - י"ב. עבודת גמר מיועדת לתלמידים בעלי יכולת גבוהה, מומלץ להתחיל כתיבתה בכתה י"א.

 

צירופי זכאות בהתמחות מערכות ממוחשבות ברכב:

 • 849100 התמחות מערכות ממוחשבות ברכב 1 יח"ל
 • 849101 התמחות מערכות ממוחשבות ברכב 1 יח"ל
 • 849300 התמחות מערכות ממוחשבות ברכב 3 יח"ל
 • 849101 התמחות מערכות ממוחשבות ברכב 1 יח"ל וגם
 • 849277 פרויקט גמר התמחות מערכות ממוחשבות ברכב 2 יח"ל

או

 • 849101 התמחות מערכות ממוחשבות ברכב 1 יח"ל וגם
 • 849203 התמחות מערכות ממוחשבות ברכב 2 יח"ל
 • 849500 התמחות מערכות ממוחשבות ברכב 5 יח"ל
 • 849101 התמחות מערכות ממוחשבות ברכב 1 יח"ל וגם 849277 פרויקט גמר התמחות מערכות ממוחשבות ברכב 2 יח"ל וגם
 • 849203 התמחות מערכות ממוחשבות רכב 2 יח"ל - מבחן בכתב

או

 • 849599 עבודת גמר התמחות מערכות ממוחשבות ברכב 5 יח"ל
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/02/2014  

עדכוני rss