education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת אמנויות העיצוב
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
לוח אירועים
 
 
 
 
 
אשכול ב' אמנות שימושית
 

מקצוע מוביל אמנות שימושית

פרסום תכנית הלימודים החדשה שתכנס ללמידה משנת הלימודים תש"פ :

פרק ג'- תולדות העיצוב-ג.1 מהו עיצוב

פרק ג' - תולדות העיצוב- ג.2 העיצוב בתקופת המהפכה התעשייתית

פרק ג' -תולדות העיצוב- ג.3  העיצוב המודרני המוקדם
פרק ג' -תולדות העיצוב- ג.4 העיצוב המודרני
פרק ג' -תולדות העיצוב- ג.5 עיצוב מגוייס
פרק ג' - תולדות העיצוב- ג.6 העיצוב  המודרני המאוחר
פרק ג' -תולדות העיצוב- ג.7  העיצוב הרדיקלי והפוסט-מודרני
פרק ג' -תולדות העיצוב- ג.8  עיצוב בעידן המידע
פרק ג' -תולדות העיצוב- ג.9  העיצוב המקומי טרום הקמת המדינה
פרק ג' - תולדות העיצוב- ג.10 עיצוב ישראלי
פרק ג' -תולדות העיצוב- חלק ג  תכנית לימודים הבטים בתולדות העיצוב

 

 

בחינות בגרות חיצוניות בהיקף 70% במקצוע מוביל: אמנות שימושית רפורמת "ישראל עולה כיתה- התכנית ללמידה משמעותית"

מסמך הסבר

 

70% בחינה חיצונית 
סמלי שאלונים: 816381 או 816371 עבור מגזר דתי ומגזר חרדי
היבחנות: כיתה י"א או י"ב

תכנית לימוד:

 תכנית לימודים - שפת האמנות

פרקי בחירה:

 מתווה לתכנית לימודים תשע"ה - תשע"ט

מבחנים לדוגמה:
 אמנות שימושית 70% סמל שאלון: 816381

 אמנות שימושית 70% למגזר הדתי והחרדי, סמל שאלון: 816371

 


30% בחינה בית ספרית סמל שאלון: 816283
היבחנות: כיתה י"א או י"ב

 סדנאות אמנות שימושית סמל שאלון: 816283

 מחוון להערכת סדנא רב תחומית במקצוע המוביל בהערכה חילופית בית ספרית30%

הערה: ציון מטלת ביצוע בהערכה בית ספרית, ידווח על גבי טופס 9588  בהתאם להנחיות אגף הבחינות (על גבי טופס זה אין צורך לדווח ציון שנתי מגן)

 

בחינה פנימית 90 ש"ש, סמל השאלון: 816183

תכנית לימוד שפת האמנות.

בחינה זו מיועדת עבור תלמידים אשר אינם נבחנים במסלול 5 יח"ל במקצוע המוביל: 70% בחינה חיצונית + 30% בחינה בית ספרית - הערכה חילופית

הערה: ציון ידווח על ידי בית הספר על גבי טופס 9545 בהתאם להנחיות אגף הבחינות.

 

נבחני משנה

מבקשים להשלים 1 יח"ל בוגרי תכנית הלימודים טרום רפורמה

מבקשים להשלים 2 יח"ל בוגרי תכנית הלימודים טרום רפורמה

 

 נבחני משנה - מתשע"ח תלמידים הלומדים במסגרת רפורמה אשר לא נבחנו בבחינה בית ספרית בהיקף 30%. בחינה זו אינה מיועדת לתלמידים אקסטרניים.

סמל שאלון: 816282

סמל שאלון: 816272

 

תוכניות הלימוד

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/09/2019  

עדכוני rss