education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לוח אירועים
פורום
 
 
 
 
 
מידע ופרסומים
תקנות להקצבה במדע וטכנולוגיה 
 

קריטריונים במדע וטכנולוגיה (שכבות גיל: יסודי ועד חט"ב)

תחום

מספר ותוכן התקנה

הערה

עתודה מדעית טכנולוגית

20-46-06-15

מספר קודם

27-06-87

מפרט הצטיידות תכנית סייבר

קריטריונים לפתיחת כיתות מדעיות טכנולוגיות בבתי ספר לשנת הלימודים תשע"ח ואילך

מדעים
(חינוך בלתי פורמלי)

46-06-09

מספר קודם

27-06-51

 

 

מדעים

46-06-13

מספר קודם

27-06-80

 

הנחיות בדבר חתימה דיגיטלית על מסמכי הגוף המוגשים באמצעות פורטל תמיכות במרכב"ה.

 

קריטריונים עבור החינוך הטכנולוגי (שכבות גיל: תיכון ועל תיכון)

תחום

מספר ותוכן התקנה

הערה

טכנולוגיה

46-06-07

קריטריונים לתקצוב אשכולות פיס

 

טכנולוגיה

46-06-07

קריטריונים להצטיידות טכנולוגית בחינוך טכנולוגי על תיכוני
(כיתות י"ג-י"ד)

 

טכנולוגיה

46-06-07

 קריטריונים להצטיידות טכנולוגית (רשויות ועמותות)

מספר קודם

27-06-42

 

טכנולוגיה

46-06-11

קריטריונים לתקצוב רשתות החינוך הטכנולוגי - תשע"ד ואילך

46-06-11

קריטריונים לתקצוב בתי ספר מקצועיים בפיקוח משרד הכלכלה העוברים לפיקוחו של משרד החינוך – שנה"ל תשע"ז ואילך

מספר קודם

27-06-67

קול קורא 7943 לתקצוב רשתות חינוך לשנת הלימודים תשע"ח-

נספח א'  התחייבות על עמידה בתנאי סף

טכנולוגיה - תכנית טו"ב

46-06-14

קריטריונים להצטיידות טכנולוגית במסגרת תכנית טו"ב

מספר קודם

27-06-83

 

ניסוי חלוץ

46-06-18

קריטריונים לבתי ספר אשר התקבלו והצטרפו לניסוי חלוץ בשנה"ל תשע"ז במטרה לפתח וליישם מודל למידה חדש בין תחומי בחטיבה עליונה, וממשיכים לשנה"ל תשע"ח.

  קול קורא להמשך ניסוי חלוץ לפיתוח ויישום מודל למידה חדש בין תחומי בבתי ספר בחטיבה העליונה בשנה"ל תשע"ח – תקציב 2017


בתוקף מיום 17.5.17 עד יום 15.6.17

 

הנחיות בדבר חתימה דיגיטלית על מסמכי הגוף המוגשים באמצעות פורטל תמיכות במרכב"ה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/06/2017  

עדכוני rss